Уча­сни­ки фу­мі­га­цій­но­го рин­ку ви­ма­га­ють зно­ву їх «за­ре­гу­лю­ва­ти»

AgroMarket - - НОВИНИ - Іри­на ГЛОТОВА

Від­не­дав­на фу­мі­гу­ва­ти зер­но в Укра­ї­ні мо­же будь-хто й без будь-якої спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки. Цей вид го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті за­ко­но­дав­чо ви­клю­че­ний із пе­ре­лі­ку тих, що під­ля­га­ють лі­цен­зу­ван­ню. Однак чи спро­сти­ло це жи­т­тя агро­бі­зне­су?

«Від­мі­на лі­цен­зу­ва­н­ня, на мою дум­ку, ма­ла на ме­ті при­ве­сти в га­лузь ін­ший ве­ли­кий бі­знес і та­ким чи­ном пе­ре­роз­по­ді­ли­ти по­то­ки при­бу­тку», — вва­жає ди­ре­ктор оде­ської ком­па­нії «Тайм-Ка­пі­тал» Дми­тро Та­тар­ні­ков. Що­прав­да, за йо­го сло­ва­ми, рі­вень під­го­тов­ки та ква­лі­фі­ко­ва­но­сті кадрів у ство­ре­них де­яки­ми ком­па­ні­я­ми фу­мі­га­цій­них за­го­нах ви­кли­кає сум­нів: «Це все одно, що від­мі­ни­ти лі­ка­рів і по­ста­ви­ти на їхні мі­сця зна­ха­рів- трав­ни­ків». Зва­жа­ю­чи на не­без­пе­чність про­це­ду­ри фу­мі­га­ції та не­об­хі­дність спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки для тих, хто без­по­се­ре­дньо ви­ко­нує зне­за­ра­же­н­ня, уча­сни­ки рин­ку са­мі про­сять… «за­ре­гу­лю­ва­ти їх».

«Тиск від­чу­ва­є­мо від­ра­зу з двох бо­ків: з одно­го бо­ку — еко­но­мі­чна кри­за, а з дру­го­го — кон­ку­рен­ція в се­гмен­ті сьо­го­дні ду­же по­ту­жна, — за­ува­жує ди­ре­ктор ПП «Олів­де» Оле­ксандр Де­мус. — Я не ка­жу, що клі­єн­тів в на­шої ком­па­нії по­мен­ша­ло, про­сто кіль­кість не­до­бро­со- ві­сних грав­ців, які дем­пін­гу­ють ці­ни на по­слу­ги шля­хом оброб­ки не­які­сни­ми (а по­де­ку­ди й від­вер­то фаль­си­фі­ко­ва­ни­ми) пре­па­ра­та­ми, зро­сла в ра­зи».

Агро­ви­ро­бни­ки, з яки­ми вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся на­шим жур­на­лі­стам, зі­зна­ю­ться, що за ни­ні­шніх еко­но­мі­чних ре­а­лій ко­жна ко­пій­ка на ра­хун­ку. Отож но­ви­ну про те, що фу­мі­га­цій­ні по­слу­ги ко­шту­ва­ти­муть де­шев­ше (мі­нус 5–7 грн на ко­жній тон­ні збіж­жя), зу­стрі­ли з пев­ним опти­мі­змом. Утім, де­я­кі вже пе­ре­ко­на­ли­ся на власному до­сві­ді: не­має жо­дні- сінь­кої га­ран­тії, що за­оща­дже­ні ко­шти не до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти на по­втор­ну фу­мі­га­цію, якщо ра­птом при­дба­ний пре­па­рат ви­яви­ться під­роб­кою, або шкі­дни­ки ді­ста­нуть ре­зи­стен­тність до пе­сти­ци­ду. Як роз­по­вів Оле­ксандр Де­мус, в сіль­госп­під­при­єм­стві в Кам’ян­ці-Бузь­кій на Львів­щи­ні якісь діл­ки три­чі по­спіль обро­бля­ли одну й ту са­му пар­тію зер­на, про­те на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту так і не до­мо­гли­ся.

«Сьо­го­дні ні­хто не мо­же за­пе­ре­чи­ти ва­жли­вість фу­мі­га­цій­ної га­лу­зі, й ко­жна з кра­їн, при- найм­ні у ЄС, має чі­ткі пра­ви­ла її фун­кціо­ну­ва­н­ня. І ли­ше в Укра­ї­ні ми фі­ксу­є­мо від’єм­ну ста­ти­сти­ку — без­кон­троль­ність при­зво­дить до «ті­ні­за­ції» обі­гу — по­над 30% пре­па­ра­тів за­ве­зе­ні в Укра­ї­ну не­ле­галь­но та ма­ють сум­нів­не по­хо­дже­н­ня», — на­го­ло­шує на­ціо­наль­ний ко­ор­ди­на­тор про­е­кту ЄС/ФАО Ми­хай­ло Мал­ков. На йо­го дум­ку, бо­ро­тись із цим си­ла­ми окре­мих під­при­ємств за­ма­ло: за­мість де­ре­гу­ля­ції дер­жа­ва ма­ла б за­про­ва­ди­ти ре­тель­ний кон­троль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.