Го­ро­хо­ві пер­спе­кти­ви

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Орі­єн­то­ва­ні на ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­рен­та­бель­них ку­ку­ру­дзи та сої, сіль­го­спви­ро­бни­ки звер­та­ють свій по­гляд і в бік ні­ше­вих куль­тур, ро­бо­та з яки­ми мо­же при­не­сти до­да­тко­вий при­бу­ток. Не­спо­ді­ва­но для ба­га­тьох одним із еко­но­мі­чних фа­во­ри­тів ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку став го­рох: ці­ни на ньо­го зро­сли май­же втри­чі. Чи має ця куль­ту­ра по­тен­ці­ал для ви­хо­ду з ні­ші?

За про­гно­за­ми ІА «АПК-Ін­форм», 2015/16 МР го­ро­хом бу­де за­сі­я­но близь­ко 170 тис. га, що на 10% пе­ре­ви­щить по­сів­ні пло­щі під уро­жай ми­ну­ло­го МР. Про­те вро­жай­ність куль­ту­ри (вра­хо­ву­ю­чи то­таль­ну еко­но­мію на за­без­пе­чен­ні те­хно­ло­гі­чних про­це­сів обро­бі­тку) бу­де ниж­чою за то­рі­шню й оці­ню­є­ться в 21,9 ц/га (–7% до то­рі­шньо­го по­ка­зни­ка). За­га­лом очі­ку­є­ться фор­му­ва­н­ня ва­ло­во­го збо­ру в об­ся­зі 360 тис. тонн, що від­по­від­ає по­ка­зни­ку по­то­чно­го се­зо­ну.

«Го­рох — чу­до­вий по­пе­ре­дник для ко­ло­со­вих куль­тур й олій­них. Крім то­го, укра­їн­ська се­ле­кція про­по­нує сьо­го­дні рі­зні сор­ти, ча­сти­на з яких є до­во­лі про­ду­ктив­ни­ми», — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «УкрА­гро­Кон­салт» Сер­гій Фе­о­фі­лов. За йо­го сло­ва­ми, збіль­ше­н­ня по­сі­вів го­ро­ху на­сту­пно­го МР спри­чи­не­не по­тре­бою в до­три­ман­ні сі­во­змі­ни.

І хо­ча Укра­ї­на не фі­гу­рує як основ­ний по­ста­чаль­ник го­ро­ху на сві­то­ві рин­ки (ва­го­мим стри­му­валь­ним чин­ни­ком є ниж­ча ці­на на го­рох в ін­ших кра­ї­нах), спо­сте­рі­га­є­ться пев­не зро­ста­н­ня по­пи­ту з бо­ку ім­пор­те­рів. «У 2014/15 МР з Укра­ї­ни бу­ло екс­пор­то­ва­но по­над 183,1 тис. тонн го­ро­ху, то­ді як по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну бу­ло по­став­ле­но на зов­ні­шні рин­ки всьо­го 101,7 тис. тонн ці­єї куль­ту­ри», — ка­же ана­лі­тик «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко. За йо­го да­ни­ми, вну­трі­шня пе­ре­роб­ка го­ро­ху теж від­зна­че­на збіль­ше­н­ням об­ся­гів, але менш істо­тним, ніж на екс­порт­но­му на­пря­мі ре­а­лі­за­ції. Зокре­ма, в ли­пні-трав­ні 2014/15 МР ве­ли­ки­ми укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми бу­ло ви­ро­бле­но 29,6 тис. тонн го­ро­хо­вих круп, що на 20% біль­ше, ніж за аналогічний пе­рі­од ми­ну­ло­го се­зо­ну (24,7 тис. тонн). Екс­перт вва­жає, що ри­нок го­ро­ху ни­ні зде­біль­шо­го за­ле­жа­ти­ме від на­стро­їв екс­порт­но­го рин­ку, оскіль­ки по­то­чно­го се­зо­ну 45% усьо­го вро­жаю бу­ло про­да­но на екс­порт.

Сьо­го­дні ці­на на го­рох ся­гну­ла по­над 6000 грн/т без ура­ху­ва­н­ня до­став­ки. Да­ли­ся взна­ки девальвація на­цва­лю­ти та збіль­ше­н­ня ви­трат на МТР, ка­жуть екс­пер­ти — вну­трі­шній ри­нок круп є ста­лим. Що ж до ви­ко­ри­ста­н­ня го­ро­ху в кор­мо­вих цілях, то ни­ні є де­шев­ші аль­тер­на­ти­ви. До ре­чі, як за­ува­жує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «УкрА­гро­Кон­салт» Сер­гій Фе­о­фі­лов, са­ме зни­же­н­ня по­пи­ту на бо­бо­ві з бо­ку тва­рин­ни­ків при­зве­ло до то­го, що на по­ча­тку 2000-х ви­ро­бни­цтво го­ро­ху сут­тє­во зни­зи­ло­ся. «Сьо­го­дні зви­кли го­ду­ва­ти ху­до­бу ку­ку­ру­дзою, шро­та­ми со­є­вим і со­ня­шни­ко­вим. Про­те по­жив­ні яко­сті го­ро­ху ціл­ком зі­став­ні з ін­ши­ми скла­до­ви­ми ком­бі­кор­мів», — ка­же екс­перт. Ще одним чин­ни­ком, че­рез який ця куль­ту­ра втра­ти­ла при­ва­бли­вість, екс­перт на­звав зни­же­н­ня рів­ня її при­бу­тко­во­сті. Сьо­го­дні важ­ко уяви­ти, що кіль­ка де­ся­ти­літь то­му го­рох ціл­ком міг пре­тен­ду­ва­ти на та­ку са­му по­пу­ляр­ність, що й соя. Утім, че­рез пе­ре­орі­єн­та­цію в кор­мо­вих пе­ре­ва­гах та від­но­сно не­ви­со­кий по­пит на бо­бо­ві все­ре­ди­ні кра­ї­ни по­ки що за­ли­ша­ють го­ро­ху роз­ряд ні­ше­вих куль­тур. З огля­ду на це екс­пер­ти вва­жа­ють, що в май­бу­тньо­му тен­ден­ція ви­ро­щу­ва­н­ня за­ле­жа­ти­ме від то­го, на­скіль­ки успі­шним бу­де екс­порт куль­ту­ри у 2015/16 МР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.