ПРА­ВИ­ЛА БЕЗ­ПЕ­КИ

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Тяж­кі ча­си для Укра­ї­ни на­ста­ли вже дав­но. Про­те ни­ні во­рог не ли­ше під­сту­пний і без­жаль­ний — він ще й до­во­лі ча­сто ви­ко­ри­сто­вує нас із ва­ми як сво­го по­мі­чни­ка в за­хо­плен­ні віль­них те­ри­то­рій, ка­жуть фа­хів­ці ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, ко­мен­ту­ю­чи си­ту­а­цію з по­ши­ре­н­ням кра­ї­ною афри­кан­ської чу­ми сви­ней. Аби да­ти від­січ смер­то­но­сно­му ві­ру­су, Дер­жав­на ве­те­ри­нар­на та фі­то­са­ні­тар­на слу­жба ра­зом зі сво­їм пра­во­на­сту­пни­ком Держ­прод­спо­жив­слу­жбою звер­ну­ла­ся до спів­ві­тчи­зни­ків — не­за­ле­жно від то­го, хто з них має сви­нар­ський бі­знес, хто утри­мує тва­рин удо­ма, а хто про­сто є спо­жи­ва­чем — із про­ха­н­ням за­пам’ята­ти кіль­ка про­стих правил: 1 Ві­дмов­те­ся від по­їздок в ра­йо­ни та те­ри­то­рії, де ви­яв­ле­но та під­твер­дже­но на­яв­ність збу­дни­ка АЧС. 2 Ві­дмов­те­ся від при­дба­н­ня сви­ни­ни й ін­шої тва­рин­ної про­ду­кції, якщо її по­хо­дже­н­ня не мо­же­те вста­но­ви­ти до­сте­мен­но, або якщо во­на по­хо­дить із ра­йо­нів і те­ри­то­рій, не­бла­го­по­лу­чних що­до АЧС.

3 Нав­чі­ться ко­ри­сту­ва­ти­ся де­зін­фе­кцій­ни­ми ре­чо­ви­на­ми для рук, під­ло­ги, взу­т­тя. Ко­ри­стуй­те­ся ни­ми що­ра­зу, ко­ли ма­є­те на­віть мі­зер­ну ві­ро­гі­дність пі­до­зрю­ва­ти, що мо­же­те ста­ти пе­ре­но­сни­ком смер­тель­но­го ві­ру­су.

4 При на­го­ді роз­ка­жіть про ці за­сто­ро­ги сво­їм ро­ди­чам, дру­зям, су­сі­дам і на­віть не­зна­йом­цям, з яки­ми спіл­ку­є­те­ся, — усві­дом­лю­ю­чи не­без­пе­ку, ми за­хи­ща­є­мо від неї се­бе й ото­че­н­ня.

5 Не хо­діть у при­мі­ще­н­ня, де утри­му­ю­ться сви­ні, без об’єктив­ної по­тре­би. Ма­кси­маль­но за­хи­стіть ці бу­дів­лі від ко­мах. Уста­но­віть пас­тки для ми­шей і щу­рів на­віть там, де, як ви вва­жа­є­те, їх ні­ко­ли не бу­ло. 6 Уста­но­віть су­во­ру за­бо­ро­ну на ви­гул сви­ней. 7 Лю­дям із ву­ли­ці, на­віть якщо це ве­те­ри­нар­ний лі­кар, без де­зін­фе­кції взу­т­тя чи ба­хил за­хо­ди­ти за­бо­ро­не­но. Не­ми­ти­ми ру­ка­ми до­тор­ка­ти­ся не ба­жа­но!

8 Го­дів­ля сви­ней по­ми­я­ми та за­ли­шка­ми зі сто­лу — пря­ма до­ро­га в ка­гат із на­пал­мом і втра­та ко­штів сі­мей­но­го бю­дже­ту.

9 Тер­мі­чна оброб­ка кор­му для сви­ней — чи не най­ефе­ктив­ні­ший за­сіб за­хи­сти­ти тва­ри­ну від за­хво­рю­ва­н­ня. Пам’ятай­те, що за тем­пе­ра­ту­ри +60 °С ві­рус збе­рі­гає зда­тність вби­ва­ти ще про­тя­гом 10 хв. То­му тем­пе­ра­тур­ну оброб­ку по­трі­бно ро­би­ти окро­пом, тем­пе­ра­ту­ра яко­го не мен­ша як +90 °С.

10 Не па­ні­куй­те! Якщо ві­рус та­ки ура­зив ва­ших тва­рин, дзво­ніть ве­те­ри­нар­но­му лі­ка­рю, не на­ма­гай­те­ся їх про­да­ти чи ви­вез­ти. Ви вби­ва­є­те на­шу дер­жав­ність, зни­щу­є­те не­за­ле­жність. Не пу­скай­те чу­жих у двір, не роз­по­всю­джуй­те збу­дни­ка. Ви­яв­ляй­те по­ру­шни­ків чи ди­вер­сан­тів, да­вай­те їм від­січ! Будьте пиль­ни­ми!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.