КОЛІЄЮ. ТРА­СОЮ. РІ­КОЮ...

Як зде­ше­ви­ти ло­гі­сти­ку до пор­то­во­го тер­мі­на­лу

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оль­га ВОЗДВИЖЕНСЬКА

Упік се­зо­ну Укра­ї­на має змо­гу екс­пор­ту­ва­ти по­над 4 млн тонн зер­на на мі­сяць. То­му на­рі­жним ка­ме­нем по­стає про­бле­ма зер­но­вої ло­гі­сти­ки.Транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на у порт, як ві­до­мо, — най­ефе­ктив­ні­ший спо­сіб за­без­пе­чи­ти до­да­тко­ві кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги і мар­жу. Про­те на­яв­на си­сте­ма пе­ре­ве­зень так пе­ре­ван­та­же­на, що пра­цює на ме­жі.

Біль­ша ча­сти­на ру­хо­мо­го скла­ду за­лі­зни­ці і мо­раль­но, і фі­зи­чно за­ста­рі­ла, що не­га­тив­но впли­ває на швид­кість пе­ре­ве­зень і ви­кли­кає зна­чні ко­ру­пцій­ні зло­вжи­ва­н­ня осо­бли­во в пі­ко­ві пе­рі­о­ди. Що сто­су­є­ться ав­то­мо­біль­них пе­ре­ве­зень, то на за­ва­ді ба­га­тьом охо­чим ни­ми ско­ри­ста­ти­ся ста­ють ви­со­кі ці­ни та за­ван­та­же­ність ві­тчи­зня­них до­ріг (по­над 600 ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів на до­бу). Ви­хід — по­шук аль­тер­на­тив­них мар­шру­тів транс­пор­ту­ва­н­ня. Се­ред них — роз­ви­ток рі­чко­вої ло­гі­сти­ки. Тим па­че що вар­тість рі­чко­вих пе­ре­ве­зень, за під­ра­хун­ка­ми ана­лі­ти­ків, сут­тє­во рен­та­бель­ні­ша, ніж за­лі­зни­цею чи ав­то­до­ро­гою.

Зер­но­во­зи он­лайн

Мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрій Пи­во­вар­ський на одно­му з уря­до­вих за­сі­дань за­зна­чив, що 2014/15 мар­ке­тин­го­вий рік був пер­шим за три­ва­лий час, ко­ли пред­став­ни­ки аграр­ної га­лу­зі кра­ї­ни не від­чу­ва­ли тру­дно­щів із вча­сним отри­ма­н­ням ва­го­нів-зер­но­во­зів. Ни­ні для транс­пор­ту­ва­н­ня зер­но­вих «Укрзалізниця» го­то­ва на­да­ти близь­ко 10 тис. зер­но­во­зів, що до­зво­лить пе­ре­вез­ти близь­ко 2 млн тонн уро­жаю. Ба біль­ше, за­мов­ле­н­ня те­пер здій­сню­є­ться в еле­ктрон­но­му ре­жи­мі. Та­кі но­во­вве­де­н­ня да­ють під­ґрун­тя вва­жа­ти, що й у 2015/16 МР зер­но до­прав­ля­ти­муть в пор­ти без утру­днень. Ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, до ре­чі, га­лузь упо­ра­ла­ся з пе­ре­ве­зе­н­ня­ми на­віть в пі­ко­вий пе­рі­од — у ли­сто­па­ді 2014-го. То­ді в зер­но­во­зах бу­ло до­прав­ле­но 3,3 млн тонн ван­та­жів. До то­го ж ро­бо­чий парк ста­но­вив 13,6 тис. та­ких ва­го­нів. Та­ка кіль­кість є опти­маль­ною за умо­ви ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня пар­ком, вва­жає екс­перт ЦТС-Кон­сал­тин­гу із за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту Дми­тро Ягел­ло.

Що­прав­да, за пер­ші 7 мі­ся­ців 2015-го пе­ре­ве­зе­н­ня за­лі­зни­чним транс­пор­том зер­на та зер­но­вих про­ду­ктів зро­сла на 26,4%. Та­кі по­ка­зни­ки спо­ну­ка­ють до сум­ні­вів що­до до­ста­тньої кіль­ко­сті ва­гон­но­го пар­ку для по­треб аграр­ної га­лу­зі. Що ж до пер­спе­ктив за­лу­че­н­ня ва­гон­но­го пар­ку, екс­пер­ти да­ють до­ста­тньо опти­мі­сти­чні про­гно­зи з екс­плу­а­та­ції — ці зер­но­во­зи по­слу­жать що­най­мен­ше ще де­ся­ти­лі­т­тя. Від­по­від­но до їх ві­ко­вої стру­кту­ри, за умо­ви гра­ни­чно­го по­дов­же­н­ня стро­ку екс­плу­а­та­ції (до 45 ро­ків), до 2021го жо­ден не під­ля­га­ти­ме спи­сан­ню.

«За пе­рі­од 2021–2025 рр. парк по­трі­бно бу­де по­пов­ни­ти на 800–900 зер­но­во­зів. Пік ви­бут- тя ва­го­нів спо­сте­рі­га­ти­ме­ться у 2027–2034 рр. — що­рі­чне спи­са­н­ня ста­но­ви­ти­ме 960– 1700 зер­но­во­зів » , — ка­же Дми­тро Ягел­ло. Ра­зом із тим екс­перт пе­ре­ко­на­ний, що ча­сти­на пар­ку не змо­же до­тя­гну­ти до 45 ро­ків на­віть з ура­ху­ва­н­ням ка­пре­мон­ту че­рез по­лам­ки, ава­рії то­що. Ін­ве­сти­цій­ни­ки вже під­ра­ху­ва­ли, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме мо­дер­ні­за­ція пар­ку ва­го­нів-зер­но­во­зів: за да­ни­ми Гру­пи Сві­то­во­го бан­ку, в роз­ви­ток за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень тре­ба вкла­сти близь­ко 640 млн дол.

У рейс — по без­до­ріж­жю

Укра­їн­ські ав­то­до­ро­ги ни­ні в та­ко­му ста­ні, що де­я­кі від­різ­ки шля­ху во­дії ви­му­ше­ні об’їжджа­ти по обо­чи­ні. За да­ни­ми Мі­нін­фра­стру­кту­ри, кар­ди­наль­них змін в си­ту­а­ції по­то­чно­го ро­ку не ста­не­ться — на ре­монт у 2015-му ви­ді­ле­но всьо­го ли­ше 1,7 млрд грн. Ці ко­шти до­зво­лять ком­пен­су­ва­ти тро­хи біль­ше ніж 10% не­об­хі­дних ро­біт.

Пев­ною мі­рою та­ка си­ту­а­ція впли­ває й на пе­ре­роз­по­діл ван­та­жних по­то­ків — пе­ре­ве­зе­н­ня ав­то­шля­ха­ми ско­ро­чу­ю­ться. Ав­то­транс­порт­ні під­при­єм­ства за ми­ну­лі мі­ся­ці 2015-го пе­ре­ве­зли 79,2 млн тонн ван­та­жів, що на 25,7% мен­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од то­рік. Екс­пер­ти вва­жа­ють, що ди­вер­си­фі­ка­ція пе­ре­ве­зень ду­же ва­жли­ва, бо ни­ні стан до­ро­жньо­го по­ло­тна, осо­бли­во на пів­дні кра­ї­ни у вель­ми пла­чев­но­му ста­ні.

Ро­зу­мі­ю­чи, що пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від ав­то­пе­ре­ве­зень ван­та­жів не ви­йде, дер­жав­ні ор­га­ни спро­бу­ва­ли зро­би­ти си­ту­а­цію при­найм­ні кон­тро­льо­ва­ною — від­по­від­но до за­твер­дже­них норм, ва­га фу­ри не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 40 тонн. У лі­тній се­зон, ко­ли акти­ві­зу­ю­ться від­ван­та­же­н­ня, а до­ро­жнє по­ло­тно осо­бли­во під­да­є­ться по­шко­дже­н­ням, че­рез ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря ду­же ва­жли­во до­три­му­ва­ти­ся цих норм. Ра­зом із тим ви­пад­ки, ко­ли фу­ри ва­жать біль­ше, — не та­ка вже й рід­кість. Отож, аби на ма­ши­ну не за­ван­та­жу­ва­ли біль­ше як 60 тонн, на шля­хах пів­ден­но­го ре­гіо­ну вста­нов­лю­ють кон­троль­ні ва­го­ві стан­ції. До сло­ва, в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті та­кі за­хо­ди ви­кли­ка­ли не­га­тив з бо­ку пе­ре­ві­зни­ків (і не ли­ше їх)…

То як уря­ту­ва­ти хо­ча б ті до­ро­ги, що є? У Мі­нін­фра­стру­кту­рі спо­ді­ва­ю­ться, що на­сту­пно­го ро­ку бу­де змо­га збіль­ши­ти фі­нан­су­ва­н­ня на їх ка­пре­мон­ти й бу­дів­ни­цтво. Та­кож ве­ли­че­зні спо­ді­ва­н­ня по­кла­да­ю­ться на аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант — рі­чко­ву ло­гі­сти­ку.

По­тен­цій­но су­дно­плав­ний Дні­про

За да­ни­ми ПАТ СК «Укр­рі­чфлот», по­тен­ці­ал пе­ре­ве­зень зер­но­вих ван­та­жів по Дні­пру оці­ню­є­ться в 65 млн тонн, хо­ча то­рік за­га­лом вда­ло­ся пе­ре­вез­ти ли­ше 5 млн тонн. Пев­ний про­грес у рі­чко­вих пе­ре­ве­зе­н­нях зер­но­вих ван­та­жів усе ж є. Із 2013-го, ко­ли їх об­ся­ги ста­но­ви­ли 2,6 млн тонн, цьо­го­річ, за про­гно- за­ми «Укр­рі­чфло­ту», цей по­ка­зник мо­же зро­сти до 3, 5 млн тонн (+35%). Що­прав­да, опти­мі­зму що­до ство­ре­н­ня на­яв­ної си­сте­ми рі­чко­вих ван­та­жо­пе­ре­ве­зень по­ки що не­ба­га­то. «Рі­чко­ва ло­гі­сти­ка бу­де при­ва­бли­ва від­прав­ни­кам ли­ше в ра­ді­у­сі 60 км, — ка­же Дми­тро Ягел­ло. — За на­ши­ми оцін­ка­ми, по­тен­цій­ний ван­та­жо­по­тік для рі­чко­вої агро­ло­гі­сти­ки ста­но­вить близь­ко 10 млн тонн».

Що­до ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті та­ких про­е­ктів: екс­пер­ти Сві­то­во­го бан­ку оці­ню­ють по­тен­ці­ал вкла­день в рі­чко­ві пе­ре­ве­зе­н­ня на рів­ні 570 млн дол. Це до­зво­ли­ло б пе­ре­во­зи­ти рі­кою до­да­тко­во 7 млн тонн зер­на. При­бу­тко­вість та­ких ін­ве­сти­цій мо­же ста­но­ви­ти 21%. Утім, обме­жу­валь­ним чин­ни­ком у збіль­шен­ні об­ся­гів рі­чко­вих пе­ре­ве­зень в Укра­ї­ні ни­ні є не­до­ста­тня кіль­кість рі­чко­вих еле­ва­то­рів, фло­ту та не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня ре­кон­стру­кції во­дних шля­хів. За­снов­ник і ген­ди­ре­ктор ТОВ СП «НІБУЛОН» Оле­ксій Ва­да­тур­ський вва­жає, що для на­ле­жної ло­гі­сти­ки 10 млн тонн зер­но­вих ван­та­жів Укра­ї­ні тре­ба збу­ду­ва­ти при­бли­зно 25 еле­ва­то­рів і по­гли­би­ти дно Дні­пра. А за­галь­на вар­тість про­е­кту ма­ла б ста­но­ви­ти при­бли­зно 500 млн дол. Вар­тість пер­шо­го ета­пу ро­біт, які Мі­нін­фра­стру­кту­ри по­вин­но за­вер­ши­ти ще ни­ні­шньо­го ро­ку, — 35–40 млн грн. Ра­зом із тим їх ще на­віть не роз­по­чи­на­ли, бо ві­дом­ство… до­сі зби­рає всі по­трі­бні до­звіль­ні до­ку­мен­ти, зокре­ма, че­ка­ють до­зво­лу від Мі­н­еко­ло­гії.

Усві­дом­лю­ю­чи сут­тє­ві втра­ти від не­які­сної си­сте­ми аграр­ної ло­гі­сти­ки, ві­тчи­зня­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки по­чи­на­ють са­мо­стій­но роз­ви­ва­ти вла­сні агро­ло­гі­сти­чні си­сте­ми. Про­те пе­ре­тво­ре­н­ня Дні­пра на укра­їн­ську Міс­сі­сі­пі, як ка­жуть екс­пер­ти, є на­галь­ною про­бле­мою, розв’яза­н­ня якої за­без­пе­чить зна­чне збіль­ше­н­ня екс­порт­них мо­жли­во­стей Укра­ї­ни, до­по­мо­же ві­тчи­зня­ним сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­кам отри­ма­ти до­да­тко­ві мо­жли­во­сті: ло­гі­сти­чний лан­цюг від по­ля до пор­ту ста­не де­шев­шим, аграр­не ви­ро­бни­цтво — більш при­бу­тко­вим, що дасть по­штовх для ін­ве­сти­цій, за­ку­пі­вель но­вої те­хні­ки, впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій, роз­ви­тку су­ча­сної ін­фра­стру­кту­ри.

Про­бле­ма ав­то­мо­біль­них пе­ре­ве­зень зер­на – ви­со­кі ці­ни та за­ван­та­же­ність до­ріг

Структура транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на у де­яких кра­ї­нах за рі­зни­ми

ви­да­ми транс­пор­ту

Дже­ре­ло: Мі­нАПіП, http://www.rbc.ua/

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.