ЦІ­НО­ВІ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ НА СТАР­ТІ НО­ВО­ГО СЕ­ЗО­НУ.

Бір­жо­ва ін­фор­ма­ція і про­гно­зи екс­пер­тів

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пше­ни­ця

Вко­тре пі­сля ви­хо­ду зві­ту Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США у сер­пні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі спря­му­ва­ли­ся вниз. У зві­ті прогноз пе­ре­хі­дних за­ли­шків пе­ре­ви­щив рі­вень по­пе­ре­дньо­го ли­пне­во­го про­гно­зу й до­сяг істо­ри­чно­го ма­кси­му­му — 221,8 млн тонн, що на 12,2 млн тонн пе­ре­ви­щує рі­вень 2014/15 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. По ба­га­тьох кра­ї­нах збіль­ше­но про­гно­зи ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці: Ро­сія (+3 млн тонн), Ка­на­да (+1,5 млн тонн), Укра­ї­на (+1,5 млн тонн), Ка­зах­стан (+0,5 млн тонн).

Сво­єю чер­гою, рі­вень цін на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі опу­стив­ся до істо­ри­чно­го мі­ні­му­му за остан­ні де­кіль­ка ро­ків, і в п’ятни­цю 28 сер­пня тор­ги пше­ни­цею за­кри­ли­ся на рів­ні — 177,5 дол./т.

Ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся під ти­ском но­во­го вро­жаю, не­зва­жа­ю­чи на де­валь­ва­цій­ні про­це­си у кра­ї­ні. На­при­кін­ці мі­ся­ця рі­вень цін на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су ста­но­вив 3100–3350 грн/т, на фу- ра­жну — 2650–2950 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Най­ближ­чим ча­сом не­має під­став для зро­ста­н­ня цін на пше­ни­цю. Біль­шість агра­рі­їв зму­ше­ні про­да­ва­ти її, аби ви­віль­ни­ти при­мі­ще­н­ня під пі­зні зер­но­ві куль­ту­ри. Це збіль­шує про­по­зи­цію і ти­сне на ці­ни.

Ячмінь

Се­ре­дній рі­вень цін на ячмінь на Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) у сер­пні був до­сить ста­біль­ним і ко­ли­вав­ся в ме­жах 154– 156 дол./т. Де­яке під­ви­ще­н­ня цін спо­сте­рі­га­ло­ся пі­сля ви­хо­ду серпневого зві­ту МСГ США, в яко­му кін­це­ві за­па­си бу­ло зни­же­но до 21,4 млн тонн, що на 2,6 млн тонн мен­ше, ніж то­рік.

В Укра­ї­ні за­вер­ше­но збір ячме­ню, на­мо­ло­че­но 8,5 млн тонн про­ти то­рі­шніх 9,1 млн тонн. Під ти­ском су­мі­жних рин­ків, зокре­ма рин­ку фу­ра­жної пше­ни­ці, ці­ни на ячмінь в Укра­ї­ні за­зна­ли зни­же­н­ня.

Ра­зом із тим ячмінь має не­по­га­ні пер­спе­кти­ви збу­ту, адже є ста­біль­ним по­пит з бо­ку Са­у­дів­ської Ара­вії та роз­ши­рю­є­ться між­на­ро­дна спів­пра­ця по цій куль­ту­рі з Ки­та­єм.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі від­ра­зу ж пі­сля ви­хо­ду серпневого зві­ту МСГ США «обва­ли­ли­ся». У зві­ті бу­ло змен­ше­но оцін­ку ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у ЄС, але це змен­ше­н­ня ком­пен­су­ва­ло­ся роз­ши­ре­н­ням ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи в США та Бра­зи­лії, то­му кін­це­ві за­ли­шки зро­сли на 5 млн тонн про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу. Однак та­ке різ­ке па­ді­н­ня за­фі­ксо­ва­но ли­ше один день (12 сер­пня).

Ці­ни на ста­рий уро­жай ку­ку­ру­дзи на­при­кін­ці мі­ся­ця сфор­му­ва­ли­ся на рів­ні 2900–3150 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор.

Рі­пак

За да­ни­ми серпневого зві­ту МСГ США, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво рі­па­ку зно­ву бу­ло зни­же­но з 67,2 млн тонн (ли­пне­ві про­гно­зи) до 64,5 млн тонн, що є мен­шим від показників ми­ну­ло­го МР — 71,8 млн тонн. Змен­ше­но та­кож оцін­ку кін­це­вих за­ли­шків. Однак це не втри­ма­ло ці­ни від па­ді­н­ня: на Па­ризь­кій бір­жі MATIF бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак зни­жу­ва­ли­ся стрім­ки­ми тем­па­ми до 340 єв­ро/т, під впли­вом по­ни­жу­валь­них тен­ден­цій на су­мі­жних олій­них рин­ках і на­фто­во­му рин­ку.

Пі­сля 24 сер­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти­ся під впли­вом зро­ста­н­ня цін на на­фто­во­му рин­ку.

В Укра­ї­ні на кі­нець сер­пня рі­пак тор­гу­вав­ся за ці­ною 8000– 8200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Най­ближ­чим ча­сом ри­нок рі­па­ку й да­лі пе­ре­бу­ва­ти­ме під впли­вом су­мі­жних олій­них рин­ків і на­фто­во­го рин­ку.

Со­є­ві бо­би

У сер­пні ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі стрім­ки­ми тем­па­ми пря­му­ва­ли до­ни­зу й до­ся­гли істо­ри­чно­го мі­ні­му­му по­чи­на­ю­чи з 2009 ро­ку — 314 дол./т. Та­кий спад пе­ре­д­усім спри­чи­ни­ло сут­тє­ве зни­же­н­ня цін на олій­них рин­ках і по­сла­бле­н­ня по­пи­ту з бо­ку го­лов­но­го ім­пор­те­ра со­є­вих бо­бів — Ки­таю че­рез де­валь­ва­цію юа­ня.

Ли­ше 25 сер­пня па­ді­н­ня ко­ти­ру­вань сої при­пи­ни­ло­ся, й ці­ни пе­ре­йшли в бо­ко­вий тренд із тен­ден­ці­я­ми до ро­сту.

Вну­трі­шній ри­нок — в очі­ку­ван­ні но­во­го вро­жаю. На­при­кін­ці сер­пня ці­ни скла­ли­ся на рів­ні 7800–8000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Со­ня­шник

На Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) ко­ти­ру­ва­н­ня со­ня­шни­ку обва­ли­ли­ся на 20 дол./т ли­ше за пе­рі­од з 24 по 26 сер­пня. Це від­бу­ло­ся під впли­вом сут­тє­во­го зни­же­н­ня цін на олій­них рин­ках, які пе­ре­бу­ва­ють під ти­ском на­дли­шків паль­мо­вої олії у сві­ті.

В пів­ден­них й окре­мих цен­траль­них обла­стях Укра­ї­ни роз­по­ча­то зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку. Ці­ни від­ра­зу ж зни­зи­ли­ся з 9400–9600 грн/т до 7500–7700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Да­лі ці­ни пе­ре­бу­ва­ти­муть під впли­вом олій­них рин­ків і ре­зуль­та­тів про­су­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії. За­зви­чай уже у ве­ре­сні та жов­тні рі­вень цін де­що під­ви­щу­є­ться, але най­кра­щі ці­но­ві по­зи­ції спо­сте­рі­га­ю­ться в дру­гій по­ло­ви­ні мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. Лю­бов ПАНКРАТОВА,

на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків

Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, лю­тий-ли­пень 2015

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, лю­тий­ли­пень, 2015

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), сер­пне­вий кон­тракт, лю­тий-ли­пень, 2015

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, лю­тий­ли­пень, 2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.