Го­ду­валь­ни­ки

Сіль­ське го­спо­дар­ство за­без­пе­чує Укра­ї­ні 14% за­галь­но­го об­ся­гу ВВП

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ек­спор­ту­ва­н­ня агро­про­ду­кції що­дня за­без­пе­чує дер­жа­ві чи­сте над­хо­дже­н­ня ва­лю­ти в об­ся­гах до 30 млн дол. США. Укра­ї­на сут­тє­во збіль­ши­ла по­ста­ча­н­ня на ключові рин­ки — США (+36%), кра­їн Азії (+10%) та ЄС (+6%), а та­кож осво­ює но­ві. Чи не най­ди­на­мі­чні­шою є спів­пра­ця Укра­ї­ни з Ки­та­єм: аграр­ний екс­порт у Пі­дне­бе­сну за 7 мі­ся­ців 2015-го ста­но­вив 889,7 млн дол., що біль­ше ніж у дві­чі за від­по­від­ний пе­рі­од то­рік.

Ще одна ці­ка­ва тен­ден­ція: на­ші сіль­го­спви­ро­бни­ки де­да­лі актив­ні­ше по­чи­на­ють по­слу­го­ву­ва­ти­ся но­ви­ми мо­жли­во­стя­ми екс­пор­ту­ва­ти про­ду­кцію пе­ре- роб­ки на ви­со­ко­мар­жи­наль­ний ри­нок ЄС. Най­більш по­ка­зо­ви­ми є при­кла­ди зро­ста­н­ня екс­пор­ту в ЄС м’яса пти­ці — утри­чі (до 27,3 млн дол.), то­ма­тної па­сти — у 9,5 ра­за (до 6,9 млн дол.), обро­бле­но­го зер­на зла­ків — май­же вдві­чі (до 5,6 млн дол.), цукру та кон­ди­тер­ських ви­ро­бів із ньо­го — в 1,8 ра­за (до 17,8 млн дол.) і го­то­вих про­ду­ктів із зер­на — в 1,3 ра­за (до 18 млн дол.).

Де­я­кі екс­порт­ні кво­ти для по­ста­чань про­ду­кції в ЄС, що­прав­да, так і за­ли­ша­ю­ться не­ви­ко­ри­ста­ни­ми. «Це мо­же озна­ча­ти та­ке. Пер­ше — від­су­тність сер­ти­фі­ко­ва­но­го ви­ро­бни­цтва, дру­ге, — агра­рії не ви­ро­бля­ють про­ду­кції у до­ста­тньо­му об­ся­зі. Тре­тє — скла­дна ло­гі­сти­ка. То­му і ви­ни­кає пи­та­н­ня із за­пов­не­н­ням окре­мих по­зи­цій», — ци­тує «Укрінформ» за­сту­пни­ка мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ву Ру­ти­цьку. За її сло­ва­ми, Мі­нАПіП ви­зна­чає при­чи­ни по ко­жній то­вар­ній гру­пі, в якій Укра­ї­на не ви­ко­ри­сто­вує кво­ти. Крім то­го, чи­нов­ни­ки про­во­дять «екс­пор­т­про­мо­ушн» для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, по­ясню­ю­чи шля­хи ви­хо­ду на рин­ки Єв­ро­пи і мо­жли­ві пре­фе­рен­ції від екс­пор­ту в кра­ї­ни ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.