За ви­со­ким стан­дар­том

Сві­то­вий ри­нок уста­нов­лює осо­бли­ві ви­мо­ги для ви­ро­бни­цтва, без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вої про­ду­кції, що над­хо­дить у тор­го­ві ме­ре­жі

AgroMarket - - НОВИНИ - де­та­лі й го­лов­не

20 ве­ре­сня 2015 ро­ку на­бу­ва­ють чин­но­сті по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів». Но­вий за­кон на­бли­жає ре­гу­ля­тор­не по­ле Укра­ї­ни до стан­дар­тів ЄС у сфе­рі хар­чо­вої без­пе­ки — зокре­ма, що­до за­про­ва­дже­н­ня в ді­яль­но­сті прин­ци­пів HACCP (ви­мов­ля­є­ться як «хасп»). До­три­ма­н­ня HACCP є обов’яз­ко­вою ви­мо­гою для ле­галь­но­го роз­мі­ще­н­ня хар­чо­вої про­ду­кції на рин­ку ЄС. Але у сьо­го­дні­шній си­ту­а­ції цьо­го стає не­до­ста­тньо — при­найм­ні для ро­бо­ти з ве­ли­ки­ми тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі.

Олег МИРОШНІЧЕНКО, екс­перт, ДП «Дер­жзов­ні­ш­ін­форм»

Якщо ва­ша ком­па­нія має на­мір по­ста­ча­ти свої хар­чо­ві про­ду­кти на­пря­му у ве­ли­ку єв­ро­пей­ську роз­дрі­бну тор­го­ву ме­ре­жу, вам до­ве­де­ться по­дба­ти про від­по­від­ність ви­мо­гам одні­єї з ви­зна­них схем сер­ти­фі­ка­ції, та­ких як BRC, IFS, FSSC 22000, SQF, або у ра­зі пер­вин­ної сіль­госп­про­ду­кції — GlobalG.A.P. Усі во­ни від­по­від­а­ють ви­мо­гам Гло­баль­ної іні­ці­а­ти­ви з хар­чо­вої без­пе­ки — ор­га­ні­за­ції, що за­сно­ва­на й ке­ру­є­ться ме­ре­жею «Фо­рум спо­жив­чих то­ва­рів» (об’єд­нує топ-ме­не­дже­рів із 650 тор­го­вих ком­па­ній, ви­ро­бни­ків і про­вай­де­рів по­слуг й ін­ших за­ці­кав­ле­них сто­рін в хар­чо­вій га­лу­зі у 70 кра­ї­нах — біль­ше ін­фор­ма­ції про Іні­ці­а­ти­ву мо­жна зна­йти на веб-сай­ті www.mygfsi.com).

За спря­му­ва­н­ням Фо­ру­му стра­те­гі­чний на­прям і що­ден­ний на­гляд за GFSI здій­снює Ра­да, а рі­зно­ма­ні­тні те­хні­чні ро­бо­чі гру­пи за­без­пе­чу­ють те­хні­чну екс­пер­ти­зу та на­да­ють фа­хо­ві по­ра­ди. Гру­па за­ці­кав­ле­них сто­рін GFSI зво­дить ра­зом тор­го­ві ме­ре­жі, ви­ро­бни­ків, ор­га­ни сер­ти­фі­ка­ції, ор­га­ни акре­ди­та­ції, вла­сни­ків стан­дар­тів, екс­пер­тів із хар­чо­вої без­пе­ки та кон­суль­тан­тів ра­зом для ро­бо­ти над гі­дом GFSI. Цей до­ку­мент вла­сне й ви­зна­чає ви­мо­ги до схем управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою та ство­рює ба­зу оцін­ки й по­рів­ня­н­ня та­ких схем. Гід зво­дить ра­зом три про­від­них еле­мен­ти ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня:

си­сте­ми управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою;

на­ле­жні пра­кти­ки та ви­мо­ги HACCP (GAP, GMP, GDP);

ви­мо­ги для ство­ре­н­ня си­стем управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою.

До 2000 ро­ку роз­дрі­бні тор­гів­ці та ве­ли­кі по­ку­пці в хар­чо­вій га­лу­зі ви­ма­га­ли до­три­ма­н­ня спе- ці­аль­них ви­мог що­до хар­чо­вої без­пе­ки для ко­жно­го окре­мо­го ти­пу про­ду­кції. Для під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті ви­мо­гам рі­зних по­ку­пців по­ста­чаль­ни­ки ча­сто по­вин­ні бу­ли про­хо­ди­ти кіль­ка рі­зних ау­ди­тів сво­їх при­мі­щень і си­стем — про­цес, що ко­шту­вав ча­су та гро­шей.

Окрім то­го, між від­по­від­ни­ми ау­ди­та­ми від­бу­ва­ло­ся зна­чне ду­блю­ва­н­ня. Ство­ре­н­ня Гло­баль­ної іні­ці­а­ти­ви з хар­чо­вої без­пе­ки (GFSI), а та­кож за­про­ва­дже­н­ня на­ціо­наль­них і ре­гіо­наль­них схем, що від­по­від­а­ють її ви­мо­гам, розв’яза­ло цю про­бле­му. Про­від­ни­ми схе­ма­ми у цьо­му від­но­шен­ні є BRC, IFS, FSSC 22000, SQF і Global G.A.P.

BRC

Гло­баль­ні стан­дар­ти British Retail Consortium (BRC) — одні­єї з про­від­них тор­го­вих асо­ці­а­цій Об’єд­на­но­го Ко­ро­лів­ства, що пред­став­ляє близь­ко 80% то­ва­ро­обі­гу роз­дрі­бної тор­гів­лі Ве­ли­ко­бри­та­нії, — за­про­ва­дже­но не ли­ше у цій кра­ї­ні, а й у ба­га­тьох ін­ших кра­ї­нах сві­ту. BRC ви­ма­гає за­твер­дже­н­ня си­сте­ми яко­сті та без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів. Стан­дар­ти BRC ви­да­ю­ться для чо­ти­рьох сфер: хар­чо­ва без­пе­ка, спо­жив­чі то­ва­ри, па­ку­ва­н­ня та па­ку­валь­ні ма­те­рі­а­ли, збе­рі­га­н­ня та дистри­бу­ція. За ци­ми стан­дар­та­ми пра­цю­ють, зокре­ма, ме­ре­жі Asda, Tesco, Sainsbury’s.

Де­таль­ні­ше про стан­дарт — за по­си­ла­н­ням bit.ly/BRC_GS

Ін­стру­кцію для по­ча­тку ро­бо­ти зі стан­дар­том BRC мо­жна за­ван­та­жи­ти за по­си­ла­н­ням bit.ly/ GetStart_BRC

IFS

International Food Standard є стан­дар­том яко­сті та хар­чо­вої без­пе­ки для про­ду­ктів під при­ва­тни­ми мар­ка­ми роз­дрі­бних тор­гів­ців. За­сто­со­ву­є­ться до всіх ста­дій ви­ро­бни­цтва хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті пі­сля пер­вин­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Пер­шу за- про­ва­дже­ну вер­сію стан­дар­ту IFS бу­ло роз­ро­бле­но ні­ме­цькою Асо­ці­а­ці­єю ме­реж ні­ме­цьких су­пер­мар­ке­тів HDE (Hauptverbanddes Deutschen Einzelhandels) у 2003 ро­ці. Зго­дом з’явив­ся фран­цузь­кий екві­ва­лент цьо­го стан­дар­ту — FCD (Fédération des enterprises du Commerce et dela Distribution) — для хар­чо­вих про­ду­ктів, що про­да­ю­ться під тор­го­вою мар­кою роз­дрі­бних за­кла­дів тор­гів­лі (Aldi, Lidl і Metro). У 2005–2006 рр. до вдо­ско­на­ле­н­ня стан­дар­тів IFS до­лу­чи­ла­ся про­філь­на асо­ці­а­ція Іта­лії, тро­хи пі­зні­ше — Швей­ца­рії й Ав­стрії. Ни­ні онов­ле­на 2014 ро­ку вер­сія про­по­нує стан­дар­ти IFS Broker, IFS Cash&Carry/Wholesale, IFS Food Store, IFS HPC, IFS Logistics і IFS PAC secure. Ін­стру­кцію для по­ча­тку ро­бо­ти зі стан­дар­том IFS мо­жна за­ван­та­жи­ти за по­си­ла­н­ням bit.ly/GetStart_IFS

FSSC 22000

Цей стан­дарт ви­зна­чає ви­мо­ги до ін­те­гро­ва­них про­це­сів кон­тро­лю й мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків хар­чо­вої без­пе­ки. Ба­зу­є­ться на ін­те­гра­ції стан­дар­ту ISO 22000:2005 що­до си­стем управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою та пу­блі­чно до­сту­пної спе­ци­фі­ка­ції PAS 220. Ця си­сте­ма схва­ле­на GFSI й під­три­ма­на Кон­фе­де­ра­ці­єю га­лу­зей про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня й на­по­їв ЄС. Про­гра- мою сер­ти­фі­ка­ції ке­рує Фун­да­ція сер­ти­фі­ка­ції з хар­чо­вої без­пе­ки www.fssc22000.com.

Си­сте­му FSSC 22000 роз­ро­бле­но для на­да­н­ня ком­па­ні­ям у хар­чо­вій га­лу­зі сер­ти­фі­ка­ції на ба­зі Си­сте­ми управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою (FSMS) із ви­ко­ри­ста­н­ням стан­дар­ту ISO 22000 для ви­мог що­до си­стем управ­лі­н­ня та те­хні­чні стан­дар­ти ISO або за­галь­но­до­сту­пна спе­ци­фі­ка­ція. Си­сте­ма управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою до­бре ін­те­гру­є­ться з ін­ши­ми си­сте­ма­ми управ­лі­н­ня, та­ки­ми як ISO 9001 та ISO 14001. Сер­ти­фі­ка­цій­ний і спо­сте­ре­жний ау­ди­ти та­кож за­сто­со­ву­ють під­хід си­стем управ­лі­н­ня з про­це­сним ау­ди­том. Ау­дит ви­зна­чає, чи ва­ша си­сте­ма управ­лі­н­ня хар­чо­вою без­пе­кою від­по­від­ає ви­мо­гам стан­дар­ту.

Ін­стру­кцію для по­ча­тку ро­бо­ти зі стан­дар­том FSSC22000 мо­жна за­ван­та­жи­ти за по­си­ла­н­ням bit.ly/ GetStart_FSSC22000

SQF

Сер­ти­фі­ка­ція за стан­дар­том SQF за­без­пе­чує не­за­ле­жне під­твер­дже­н­ня то­го, що си­сте­ма хар­чо­вої без­пе­ки й управ­лі­н­ня які­стю в по­ста­чаль­ни­ка від­по­від­ає між­на­ро­дним і вну­трі­шнім ви­мо­гам. Пе­ред­ба­чає сер­ти­фі­ка­цію си­сте­ми управ­лі­н­ня які­стю для всіх се­кто­рів хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті: від пер­вин­но­го ви­ро­бни­цтва до транс­пор­ту й дистри­бу­ції.

Стан­дарт SQF бу­ло за­по­ча­тко­ва­но у 1994 ро­ці в Ав­стра­лії. По­чи­на­ю­чи з 2004-го йо­го адмі­ні­струє Ін­сти­тут без­пе­чної та які­сної їжі (SQF Institute), що є під­роз­ді­лом Ін­сти­ту­ту хар­чо­во­го мар­ке­тин­гу (Food Marketing Institute). Ти­ся­чі ком­па­ній з Єв­ро­пи, Пів­ні­чної та Пів­ден­ної Аме­ри­ки, Бли­жньо­го Схо­ду й Азії отри­ма­ли сер­ти­фі­ка­цію SQF. Сьо­ме ви­да­н­ня ко­де­ксу SQF (від 2014 ро­ку) охо­плює як про­ми­сло­ву про­ду­кцію, так і ви­ро­би під при­ва­тною мар­кою. Окрім ін­шо­го, SQF про­по­нує стан­дарт па­ку­ва­н­ня, що за­сто­со­ву­є­ться до ви­ро­бни­ків упа­ков­ки та па­ку­валь­ни­ків (вклю­чає ви­мо­ги до па­ку­ва­н­ня, ди­зай­ну, ви­ро­бни­цтва, до­ку­мен­та­ції, впро­ва­дже­н­ня та до­ку­мен­то­обі­гу для за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва хар­чо­вої упа­ков­ки то­що).

Ін­стру­кцію для по­ча­тку ро­бо­ти зі стан­дар­том SQF мо­жна за­ван­та­жи­ти за по­си­ла­н­ням bit.ly/ GetStart_SQF

GlobalG.A.P.

Це стан­дарт (до 2007 ро­ку на­зи­вав­ся EurepG.A.P.) для пер­вин­них фер­мер­ських го­спо­дарств (www. globalgap.org) ви­зна­ний GFSI. Йо­го бу­ло ство­ре­но на­при­кін­ці 90-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя кіль­ко­ма ме­ре­жа­ми єв­ро­пей­ських су­пер­мар­ке­тів і їхні­ми про­від­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми, аби уні­фі­ку­ва­ти ви­мо­ги роз­дрі­бної тор­гів­лі до ферм-по­ста­чаль­ни­ків. Сьо­го­дні GlobalG.A.P. є най­більш ши­ро­ко за­сто­со­ву­ва­ною сві­то­вою схе­мою сер­ти­фі­ка­ції фер­мер­ських го­спо­дарств (по­над 100 кра­їн). Від­так, біль­шість єв­ро­пей­ських спо­жи­ва­чів сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ви­ма­га­ють під­твер­дже­н­ня на­яв­но­сті сер­ти­фі­ка­ції GlobalG.A.P., як пе­ред­умо­ви для ве­де­н­ня бі­зне­су.

Під час про­ве­де­н­ня сер­ти­фі­ка­ції за цим стан­дар­том оці­ню­є­ться без­пе­ка не ли­ше ви­ро­ще­ної про­ду­кції, а й усьо­го ци­клу ви­ро­бни­цтва по­чи­на­ю­чи з кор­мів або по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу й за­кін­чу­ю­чи го­то­вою про­ду­кці­єю й отри­ма­н­ням кін­це­вих про­ду­ктів. Стан­дарт роз­ро­бле­но з ви­ко­ри­ста­н­ням на­ста­нов HACCP, опу­блі­ко­ва­них Про­до­воль­чою та сіль­сько­го­спо­дар­ською ор­га­ні­за­ці­єю ООН.

Вар­тість сер­ти­фі­ка­ції GlobalG.A.P. для укра­їн­сько­го фер­ме­ра за­ле­жа­ти­ме від то­го, у яко­му ста­ні пе­ре­бу­ває йо­го го­спо­дар­ство. Якщо вра­хо­ву­ва­ти ви­тра­ти ли­ше на сер­ти­фі­ка­цію, то ця су­ма ста­но­ви­ти­ме 1000–1500 єв­ро. Ін­ші ви­тра­ти бу­дуть пов’яза­ні з ада­пта­цій­ни­ми ро­бо­та­ми на ви­ро­бни­цтві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.