Ка­на­да теж ска­за­ла «так»

AgroMarket - - НОВИНИ -

За­вер­ше­но пе­ре­мо­ви­ни що­до уго­ди про віль­ну тор­гів­лю з Ка­на­дою (CUFTA). За­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни — Тор­го­вий пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська, яка очо­лю­ва­ла уря­до­ву де­ле­га­цію, за­зна­чи­ла, що під­пи­са­на уго­да з мо­мен­ту на­бу­т­тя чин­но­сті відкриє для укра­їн­ських екс­пор­те­рів 98% ка­над­сько­го рин­ку то­ва­рів: «Бу­де ска­со­ва­но вві­зні ми­та на всі сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ри за ви­ня­тком 108 та­ри­фних лі­ній на де­я­кі чу­тли­ві то­ва­ри, а та­кож на всі про­ми­сло­ві то­ва­ри, крім лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів. Для них уста­нов­ле­но 7-рі­чний пе­ре­хі­дний пе­рі­од на ска­су­ва­н­ня вві­зних мит». Про­те для вка­за­них 108 сіль­сько­го­спо­дар­ських та­ри­фних лі­ній ві­тчи­зня­ні екс­пор­те­ри мо­жуть по­ста­ча­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ри в рам­ках гло­баль­них квот Ка­на­ди за ну­льо­вою став­кою вві­зно­го ми­та. Так, для пти­ці вка­за­ні кво­ти у 2015 ро­ці ста­нов­лять май­же 80 тис. тонн.

Пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті Уго­дою ка­над­ська сто­ро­на від­ра­зу відкриє до 98% рин­ку, в той час, як Укра­ї­на ска­сує та­ри­фи для май­же 80% то­ва­рів ка­над­сько­го екс­пор­ту з подаль­шим усу­не­н­ням ін­ших та­ри­фів про­тя­гом на­сту­пних 3, 5, 7 ро­ків. На до­да­чу, для пев­них ка­над­ських то­ва­рів бу­ло вста­нов­ле­но кво­ти, а де­я­кі то­ва­ри бу­ли ви­клю­че­ні з дії Уго­ди. Та­кі умо­ви да­дуть мо­жли­вість укра­їн­ським під­при­єм­ствам при­сто­су­ва­тись до но­вих умов без­ми­тної тор­гів­лі. «Се­ред основ­них про­ду­ктів з Укра­ї­ни, які ви­гра­ють від без­ми­тно­го до­сту­пу на ка­над­ський ри­нок, — со­ня­шни­ко­ва олія, цу­кор, шо­ко­лад, кон­ди­тер­ські та хлі­бо­бу­ло­чні ви­ро­би, ал­ко­голь­ні на­пої та пи­во, одяг, ке­ра­мі­ка, за­лі­зо, сталь та мі­не­ра­ли, — за­зна­чи­ла тор­го­вий пред­став­ник Укра­ї­ни. — Крім то­го, Ка­на­да ви­клю­чить всі по­за­кво­тні та­ри­фи для про­ду­ктів пер­вин­ної оброб­ки, та­кі як мо­ло­чні про­ду­ти, м’ясо пти­ці, яй­ця».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.