Тих, хто не про­ти, біль­ше

AgroMarket - - НОВИНИ -

60,4% під­при­ємств, які ра­ні­ше не екс­пор­ту­ва­ли про­ду­кцію, хо­ті­ли б по­ча­ти. Се­ред них 80% ве­ли­ких під­при­ємств, 65% се­ре­дніх і 59,4% ма­лих під­при­ємств. Основ­на умо­ва — по­ява но­вих пар­тне­рів за кор­до­ном (38% опи­ту­ва­них) і від­су­тність ко­ру­пції (35%).

Ще 30% ком­па­ній че­ка­ють на по­яву но­во­го про­ду­кту, з яким мо­жна ви­хо­ди­ти на но­вий ри­нок, 28% — роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва, 27% — до­сту­пу до фі­нан­су­ва­н­ня, 25% — гар­мо­ні­за­ції укра­їн­ських стан­дар­тів із стан­дар­та­ми кра­їн-пар­тне­рів, 24% — ска­су­ва­н­ня вві­зних мит і квот, 22% — по­лі­пше­н­ня ці­но­вої кон’юн­кту­ри на зов­ні­шніх рин­ках і 18% — ско­ро­че­н­ня по­пи­ту на вну­трі­шньо­му рин­ку. Про це йде­ться у спіль­ній пре­зен­та­ції Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чних до­слі­джень і по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій.

Ра­зом із тим 26,4% укра­їн­ських під­при­ємств, які екс­пор­ту­ва­ли про­ду­кцію, від­мо­ви­ли­ся від цьо­го. Основ­на при­чи­ни при­пи­не­н­ня екс­пор­ту — не­спри­я­тли­ва еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні. Цю при­чи­ну на­зва­ло 32% опи­ту­ва­них. Се­ред ін­ших при­чин: втра­та пар­тне­рів за кор­до­ном (27%), об­тя­жли­вість про­це­дур екс­пор­ту з бо­ку Укра­ї­ни (23%), зни­же­ний по­пит (29%), жорс­тка кон­ку­рен­ція (15%) і від­су­тність фі­нан­су­ва­н­ня (13%). Ще 5% по­ві­до­ми­ли про своє не­ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти на екс­порт. За­га­лом в опи­ту­ван­ні взя­ло участь 229 ма­лих під­при­ємств, 181 — се­ре­днє та 54 — ве­ли­ких.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.