Ін­ве­сти­ції по­шу­ка­є­мо у Лон­до­ні

AgroMarket - - НОВИНИ -

Бі­знес-фо­рум «Ін­ве­сти­ції у сіль­ське го­спо­дар­ство і про­до­воль­ство Укра­ї­ни» від­бу­де­ться у Лон­до­ні 15 ве­ре­сня. Йо­го спів­го­ло­ва­ми ви­сту­плять мі­ністр АПіП Оле­ксій Пав­лен­ко та ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­бі­зне­су ЄБРР Жиль Мет­те­тал. Очі­ку­є­ться участь між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів, пред­став­ни­ків бан­ків і фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій, а та­кож укра­їн­ських уря­дов­ців і пред­став­ни­ків ві­тчи­зня­ної аграр­ної спіль­но­ти. «Го­во­ри­ти бу­де­мо про те, що вже під­пи­са­не, про те, що ми мо­же­мо, про но­ві про­ду­кти», — ци­тує аген­ція «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» про­від­но­го ра­дни­ка із зов­ні­шніх зв’яз­ків ЄБРР Ан­то­на Усо­ва. За йо­го сло­ва­ми, фінансова сто­ли­ця Єв­ро­пи — це са­ме те мі­сце, де є сенс про­во­ди­ти сер­йо­зний фо­рум для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.