Драй­ве­ри на стар­ті Ці­но­ві пер­спе­кти­ви по­ча­тку се­зо­ну для ку­ку­ру­дзи та сої не над­то опти­мі­сти­чні

AgroMarket - - БІРЖА - Оль­га ВОЗДВИЖЕНСЬКА

Основ­ною екс­порт­ною куль­ту­рою зер­но­во­го рин­ку у 2015/16 МР бу­де ку­ку­ру­дза. По­го­да їй не над­то спри­я­ла, про­те вро­жай обі­цяє бу­ти до­сить не­по­га­ним. Соя ж ни­ні­шньо­го ро­ку мо­же пі­ти на ре­корд. Що­прав­да, ці­но­ві трен­ди да­ле­ко не та­кі опти­мі­сти­чні.

Як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, з яки­ми спілкувалася ко­ре­спон­дент га­зе­ти «Агро­Мар­кет», укра­їн­ський ри­нок зер­но­вих й олій­них куль­тур ду­же за­ле­жний від во­ла­тиль­но­сті ко­ти­ру­вань на сві­то­вих бір­жах — уна­слі­док то­го, що біль­ша ча­сти­на ку­ку­ру­дзи й сої йде на екс­порт.

Ви­крив­ле­не ці­но­утво­ре­н­ня

Тра­ди­цій­но трей­де­ри, фор­му­ю­чи ці­ни на стар­ті се­зо­ну, орі­єн­ту­ю­ться на ці­ни, що фор­му­ю­ться на бір­жах. Ра­зом із тим ці ці­ни є ли­ше орі­єн­тов­ни­ми, оскіль­ки в Укра­ї­ні бір­жо­вий ри­нок не роз­ви­ну­тий і сла­бо ко­ре­лює з фі­зи­чним то­вар­ним рин­ком.

«Ці­но­утво­ре­н­ня на та­ких стра­те­гі­чних рин­ках, як ку­ку­ру- дза, пше­ни­ця, соя, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, рі­пак, ви­крив­ле­не й не від­обра­жає ре­аль­ний ба­ланс по­пи­ту-про­по­зи­ції на рин­ку. За­га­лом ці­ни фор­му­ю­ться ви­хо­дя­чи з по­треб екс­пор­те­рів, а то­ва­ро­ви­ро­бни­ки не ма­ють змо­ги впли­ну­ти на ці­но­утво­ре­н­ня, — ка­же екс­перт рин­ку Ана­то­лій Стоянов. — У пі­ко­ві пе­рі­о­ди ця про­бле­ма за­го­стрю­є­ться ще й тим, що за ви­со­ко­го ва­ло­во­го збо­ру цих куль­тур ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку мо­жуть зни­жу­ва­ти­ся швид­ше, ніж на бір­жо­вих рин­ках. До то­го ж, якщо уча­сни­ки роз­ви­не­но­го бір­жо­во­го рин­ку в США ма­ють мо­жли­вість за­хе­джу­ва­ти­ся від па­ді­н­ня ко­ти­ру­вань, то укра­їн­ський агра­рій без­за­хи­сний пе­ред про­бле­мою па­ді­н­ня ці­ни».

На най­ближ­чий ф’ючерс на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), як за­зна­чив екс­перт, ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся 20 сер­пня на рів­ні 143,78 дол/т. Ці­на і да­лі па­да­ла й на­при­кін­ці сер­пня ста­но­ви­ла 142,36 дол/т. Ана­ло­гі­чни­ми є тенденції й на вну­трі­шньо­му рин­ку: на 20 сер­пня ці­на на ку­ку­ру­дзу на умо­вах FOB-пор­ти Чор­но­го мо­ря впа­ла зі 189 до 183 дол/т.

Трен­ди ви­со­ко­го вро­жаю

Ни­ні, як ка­же ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Укра­гро­Кон­салт» Сер­гій Фе­о­фі­лов, па­ді­н­ня цін при­пи­ни­ло­ся. На це, зокре­ма, впли­ну­ли по­го­дні чин­ни­ки. «За пе­си­мі­сти­чни­ми про­гно­за­ми, ку­ку­ру­дзи мо­же бу­ти зі­бра­но мен­ше як 20 млн тонн. До то­го ж по­су­ха спри­яє зни­жен­ню яко­сті зер­но­вої. В ра­зі до­щів під час зби­ра­н­ня слід очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня ви­трат на су­ші­н­ня, оскіль­ки до­рож­ча­ють енер­го­но­сії», — по­яснює екс­перт.

Що ж до сої, то 20 сер­пня на най­ближ­чий ф’ючерс на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) во­на тор­гу­є­ться пра­кти­чно на 7,5% де­шев­ше — до 332,60 дол/т, а на укра­їн­сько­му рин­ку на умо­вах FOB ці­на три­ма­є­ться на рів­ні 365 дол/т.

«У най­ближ­чий мі­сяць-пів­то­ра я не ба­чу пер­спе­ктив зро­ста­н­ня цін, ско­рі­ше за все, во­ни бу­дуть і да­лі плав­но зни­жу­ва­ти­ся, че­рез пе­ре­ви­ро­бни­цтво оби­дві куль­ту­ри ли­ше зрід­ка де­мон­стру­ва­ти­муть зро­ста­н­ня ко­ти­ру­вань, але це бу­де тіль­ки ко­ре­кці­єю рин­ку», — про­гно­зує Ана­то­лій Стоянов. А Сер­гій Фе­о­фі­лов за- ува­жує, що зга­да­ний тренд бу­де зу­мов­ле­ний до­ста­тньо ви­со­ки­ми по­ка­зни­ка­ми вро­жаю олій­них. «Укра­ї­на мо­же зі­бра­ти сої на 20% біль­ше, ніж то­рік. По­пит на неї є, якість прийня­тна. Зби­ра­н­ня вже по­ча­ло­ся. При­чо­му на­віть ра­ні­ше, ніж со­ня­шник. Ці чин­ни­ки спри­я­ють зни­жен­ню цін», — по­яснив екс­перт.

Про­гно­зи й спо­ді­ва­н­ня

На­при­кін­ці сер­пня екс­пер­ти про­гно­зу­ва­ли, що вал ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ти­ме 26 млн тонн. Ра­зом із тим, як за­ува­жив у коментарі «Укр­ін­фор­му» за­сту­пник мі­ні­стра АПіП Во­ло­ди­мир Ла­па, зі­бра­ти мо­жуть і мен­ше — 24– 24,5 млн тонн. Прогноз ана­лі­ти­ків «УкрАгро­Кон­сал­ту» ще ниж­чий — 23 млн тонн.

Пев­ні по­бо­ю­ва­н­ня що­до яко­сті зер­на в екс­пер­тів одно­зна­чно є. Ке­рів­ник від­ді­лу агро­ме­тео­ро­ло­гії Укр­гід­ро­ме­тео­цен­тру Те­тя­на Ада­мен­ко за­зна­чи­ла, що з дру­гої де­ка­ди ли­пня на ба­га­тьох пло­щах спо­сте­рі­га­ло­ся над­зви­чай­но ран­нє до­зрі­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи, по­гір­ше­н­ня ста­ну ро­слин, за­си­ха­н­ня не­до­сти­глих ка­ча­нів і сте­блин. Ра­зом із тим кіль­кість сфор­мо­ва- них ка­ча­нів на ро­сли­ні ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му 2 шт., а в по­пе­ре­дні ро­ки — 1,6–1,7 шт.

Сер­гій Фе­о­фі­лов, сво­єю чер­гою, ка­же про те, що по­су­шли­ва по­го­да впли­ну­ла на які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки са­мо­го зер­на. Че­рез спе­ку зер­но кри­хке, а від­так, бу­де ба­га­то би­тої ку­ку­ру­дзи.

Що ж до со­є­вих пер­спе­ктив, то, за да­ни­ми асо­ці­а­ції «Укро­лі­я­пром», її ви­ро­бни­цтво зро­сте до ре­кор­дної позначки у 4,4 млн тонн про­ти 3,87 млн тонн (на 13,7%). За да­ни­ми кон­сал­тин­го­во­го агент­ства «ААА» по­ту­жні по­су­шли­ві яви­ща в пе­рі­од цві­ті­н­ня куль­ту­ри не да­ли по­сі­вам роз­ви­ну­ти­ся. Най­біль­ше по­стра­жда­ли ран­ні й се­ре­дньо­ран­ні сор­ти сої. Втім, зна­чно мен­ший уро­жай бо­бів по­ка­жуть і сор­ти з три­ва­лі­шим ве­ге­та­цій­ним пе­рі­о­дом, що мен­ший від лі­тньої по­су­хи. Отож, як про­гно­зу­ють екс­пер­ти, вро­жай сої бу­де на 580– 620 тис. тонн мен­ший, ніж очі­ку­ва­ло­ся — за­га­лом 3,3–3,4 млн тонн.

«УкрА­гро­Кон­салт» до­три­му­є­ться більш опти­мі­сти­чно­го про­гно­зу: вро­жай сої бу­де на рів­ні 4,4–4,5 млн тонн, а її якість, не­зва­жа­ю­чи на більш ран­ні стро­ки до­зрі­ва­н­ня, бу­де ви­со­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.