До пре­мії за якість

Пше­ни­ця до­рож­чає. Про­те май­же по­ло­ви­на про­до­воль­чо­го зер­на на бо­ро­шно не го­ди­ться

AgroMarket - - НОВИНИ - Оле­ся ЯНКОВА

Га­ря­ча осінь 2015-го вно­сить свої ко­ре­кти­ви на фі­ні­шній пря­мій зби­ра­н­ня вро­жаю. Втра­ти ку­ку­ру­дзи че­рез цьо­го­рі­чну за­су­ху мо­жуть скла­сти від 10 до 25%, на­то­мість со­ня­шник де­мон­струє ви­щу вро­жай­ність, ніж то­рік. Утім, зро­зумі­ло, оста­то­чні ви­снов­ки по­ки ро­би­ти ра­но. Що ж до ран­ніх зер­но­вих, то, як ка­жуть ті, хто вже дав­но по­ра­ху­вав у сво­їй ко­мо­рі ко­жну де­щи­цю вро­жаю, до­брий вал да­ле­ко не по­всю­дно під­твер­див­ся очі­ку­ва­ною які­стю. За­га­лом про­до­воль­чої пше­ни­ці ни­ні­шньо­го лі­та Укра­ї­на зі­бра­ла стіль­ки ж, як і ми­ну­ло­го — 10 млн тонн. Що­прав­да, її час­тка у за­галь­но­му об­ся­зі ви­ро­бни­цтва змен­ши­ла­ся, бо бу­ло роз­ши­ре­но по­сів­ні пло­щі під ці­єю куль­ту­рою. І при цьо­му, за оцін­ка­ми екс­пер­тів «АПК-Ін­форм», цьо­го­річ пше­ни­ці бо­ро­шно­мель­них кон­ди­цій ма­є­мо десь на 17% мен­ше, ніж то­рік. За­га­лом на­ле­жним нор­мам яко­сті (за не­об­хі­дни­ми для ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна по­ка­зни­ка­ми) від­по­від­ає близь­ко 5 млн тонн про­до­воль­чої пше­ни­ці (про­ти 6 млн тонн у 2014-му).

Вла­сне, а чо­го ди­ву­ва­ти­ся? Ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво агро­про­ду­кції, за да­ни­ми Держ­ста­ту, ви­ро­сли за 8 мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку на 56,5%, як по­рів­ня­тиз­та­ким­пе­рі­о­дом 2014-го. За ре­зуль­та­та­ми опи­ту­вань укра­їн­ських агра­рі­їв, близь­ко 40% го­спо­дарств від­чу­ва­ли дефіцит до­брив, а 20% за­яви­ли, що го­то­ві від­мо­ви­ти­ся від за­сто­су­ва­н­ня агро­хі­мії чи при- найм­ні різ­ко ско­ро­ти­ти нор­ми її вне­се­н­ня че­рез над­то ви­со­кі ці­ни. Сіль­го­спви­ро­бни­ки по­ча­ли мен­ше ви­тра­ча­ти­ся на за­со­би за­хи­сту ро­слин ще з ми­ну­ло­го ро­ку. Якщо у 2013-му, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, їх бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но по­над 90 тис. тонн на 700–800 млн дол., то в 2014-му при­бли­зно на тре­ти­ну мен­ше, а за ре­зуль­та­та­ми 2015-го, швид­ше за все, ще на 20%. До­дай­мо до цьо­го ви­бри­ки по­го­ди, що в на­шо­му клі­ма­ти­чно­му ре­гіо­ні — чи не один із го­лов­них чин­ни­ків уро­жай­но­сті. А крім цьо­го — тру­дно­щі збе­рі­га­н­ня (на­ра­зі ма­є­мо ли­ше 46,3 млн тонн спе­ці­а­лі­зо­ва­них по­ту­жно­стей, хо­ча по­трі­бно 65,2). Як на­слі­док, ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ви­со­ко­які­сно­го про­до­воль­чо­го зер­на, при­да­тно­го для ви­пі­ка­н­ня хлі­ба. Зві­сно, за та­ких умов во­но не­о­дмін­но до­рож­ча­ти­ме. У ве­ре­сні, як за­зна- чив ана­лі­тик «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко, рі­зни­ця між ці­на­ми на пше­ни­цю в ме­жах одно­го кла­су ста­но­ви­ла близь­ко 500 грн/т. Цю су­му й мо­жна вва­жа­ти пре­мі­єю за якість. До ре­чі, в лю­то­му під час ма­кси­маль­ної де­валь­ва­ції ця рі­зни­ця ся­га­ла 1300 грн/т.

Ни­ні чи­ма­ло сіль­го­спви­ро­бни­ків при­три­мує про­даж сво­єї пше­ни­ці, роз­ра­хо­ву­ю­чи на подаль­ше зро­ста­н­ня цін. І в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві во­ни, ціл­ком імо­вір­но, та­ки зро­ста­ти­муть, ка­жуть ана­лі­ти­ки. Зокре­ма, на по­ча­тку жов­тня трей­де­ри ку­пу­ва­ли про­до­воль­чу пще­ни­цю 3-го і 2-го кла­су на умо­вах EXW фран­ко­е­ле­ва­тор по 3050–3250 грн/т і 3200–3350 грн/т. Утім, се­ктор фу­ра­жних зер­но­вих об­тя­же­ний на­дмір­ною про­по­зи­ці­єю, а то­му на­вряд чи є сенс роз­ра­хо­ву­ва­ти на три­ва­ле ці­но­ве зро­ста­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.