За 100 днів до віль­ної тор­гів­лі з ЄС

AgroMarket - - РИНОК -

в те­му

Уже з 1 сі­чня 2016 ро­ку роз­по­чи­на­є­ться тим­ча­со­ве за­сто­су­ва­н­ня тор­го­вель­ної ча­сти­ни Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. Ін­ши­ми сло­ва­ми, стар­тує віль­на тор­гів­ля з дер­жа­ва­ми — чле­на­ми об’єд­на­ної Єв­ро­пи. Ни­ні, за да­ни­ми Мі­нАПіП, час­тка Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в за­галь­ній стру­кту­рі зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го обо­ро­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ста­но­вить 30%.

235 укра­їн­ських під­при­ємств, які вже здій­сню­ють екс­порт сво­го то­ва­ру до кра­їн — чле­нів ЄС, до­ве­ли, що ви­со­кі ви­мо­ги ЄС не та­кі вже й не­мо­жли­ві до ви­ко­на­н­ня. Втім, пе­ред ти­ми, які тра­ди­цій­но бу­ли орі­єн­то­ва­ні на ри­нок дер­жав СНД і які шу­ка­ти­муть ви­хід на єв­ро­пей­ський ри­нок, да­лі по­ста­не по­тре­ба пе­ре­о­сна­ще­н­ня та змі­ни те­хно­ло­гій ви­ро­бни­цтва. «Ці ви­мо­ги га­ран­ту­ють ви­со­ку без­пе­ку, якість про­ду­кції та мо­жли­вість тор­гу­ва­ти не ли­ше на рин­ку ЄС, а й на ін­ших між­на­ро­дних рин­ках, ди­фе­рен­ці­ю­ва­ти збут, бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ну стра­те­гію про­да­жу», — за­зна­чи­ла за­сту­пник Мі­ні­стра АПіП з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. На її пе­ре­ко­на­н­ня, сьо­го­дні зав­да­н­ня но­мер один — по­си­ли­ти екс­порт­ні по­зи­ції ві­тчи­зня­них то­ва­ро­ви­ро­бни­ків на рин­ку ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.