Уро­жай ран­ніх зер­но­вих в Укра­ї­ні вже зі­бра­но, в роз­па­лі зби­ра­н­ня пі­зніх куль­тур. Са­ме час зга­да­ти про те, де са­ме збе­рі­га­ти­ме­ться збіж­жя, що цьо­го­річ так важ­ко ді­ста­лось агра­рі­ям. Про­бле­ми ві­тчи­зня­ної си­сте­ми збе­рі­га­н­ня у би­тві за вро­жай є не менш го­стрим

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

За офі­цій­ни­ми да­ни­ми Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки, по­ка­зни­ки за­га­лом не­по­га­ні. Втім, їх по­лі­пше­н­ня очі­ку­є­ться за ре­зуль­та­та­ми зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи. Про­те з ура­ху­ва­н­ням скла­дних по­го­дних умов на по­ча­тку жнив і до­во­лі жорс­ткої по­су­хи на за­вер­шаль­них ста­ді­ях ве­ге­та­ції пі­зніх куль­тур, уро­жай цьо­го­річ усе ж очі­ку­є­ться мен­ший за ре­кор­дний ва­ло­вий збір 2014-го. Від­так, якщо під­при­єм­ствам си­сте­ми збе­рі­га­н­ня Укра­ї­ни вда­ло­ся збе­рег­ти по­пе­ре­дній ре­кор­дний уро­жай, то на мен­ші об­ся­ги мі­сця, зві­сно, ви­ста­чить… тен­ден­ція, осо­бли­во зва­жа­ю­чи на екс­порт­ну орі­єн­та­цію зер­но­во­го рин­ку Укра­ї­ни. Адже тра­ди­цій­но невеличкі зер­но­схо­ви­ща, яки­ми ни­ні по­слу­го­ву­є­ться чи­ма­ло сіль­го­спви­ро­бни­ків, ма­ють низь­ку про­пу­скну зда­тність на від­ван­та­жен­ні, і це, зро­зумі­ло, утру­днює фор­му­ва­н­ня ве­ли­ких пар­тій.

«Вузь­ким мі­сцем» ма­лих зер­но­схо­вищ, як уже не­о­дно­ра­зо­во за­зна­ча­ли екс­пер­ти, є не­до­ста­тньо ви­со­кий рі­вень осна­ще­но­сті, який не до­зво­ляє на­ле­жним чи­ном за­без­пе­чи­ти пов­ний цикл пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки та під­го­тов­ки до збе­рі­га­н­ня. Це від­би­ва­є­ться на яко­сті зер­на. Тим ча­сом її по­гір­ше­н­ня є вкрай не­ба­жа­ним яви­щем для зер­но­во­го рин­ку. На­сам­пе­ред — бо мо­же при­зве­сти до втра­ти по­зи­цій укра­їн­ської про­ду­кції на сві­то­во­му рин­ку, який сьо­го­дні є про­фі­ци­тним в зер­но­во­му се­гмен­ті й ха­ра­кте­ри­зу­є­ться зни­же­н­ням цін. З дру­го­го бо­ку, та­ка тен­ден­ція по­сту­по­во фор­мує дефіцит зер­на, при­да­тно­го для про­до­воль­чої пе­ре­роб­ки на бо­ро­шно та кру­пи. На­то­мість чі­тко ор­га­ні­зо­ва­ний про­цес пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки й збе­рі­га­н­ня до­зво­ляє якщо не по­лі­пши­ти, то хо­ча б збе­рег­ти ви­со­кі які­сні по­ка­зни­ки до мо­мен­ту ре­а­лі­за­ції.

Не­аби­яка про­бле­ма — ми­то на ім­пор­то­ва­ні в Укра­ї­ну то­ва­ри. Зна­чна ча­сти­на те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня су­ча­сних ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних еле­ва­то­рів, як ві­до­мо, ви­ро­бля­є­ться за кор­до­ном. Від­так сут­тє­во під­ви­щи­ла­ся й без то­го не низь­ка вар­тість та­ко­го за­до­во­ле­н­ня. Ба біль­ше, на­віть ті під­при­єм­ці, що не пла­ну­ва­ли за­ку­пів­лю но­во­го обла­дна­н­ня, але вже кіль­ка ро­ків екс­плу­а­ту­ють за­кор­дон­ні зраз­ки те­хні­ки, та­кож від­чу­ли фі­нан­со­вий тиск ці­єї нор­ми — че­рез по­тре­бу в за­ку­пів­лі за­па­сних ча­стин. Та­ким чи­ном, обла­дна­н­ня та зап­ча­сти­ни до ньо­го сут­тє­во по­до­рож­ча­ли че­рез де­валь­ва­цію та до­да­ли у вар­то­сті за ра­ху­нок ім­порт­но­го ми­та.

До­сту­пні­ше для спо­жи­ва­ча еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня за­про­по­ну­ва­ли під­при­єм­ства, які пра­цю­ють в Укра­ї­ні. Ада­пто­ва­ні до су­ча­сних ві­тчи­зня­них рин­ко­вих ре­а­лій, во­ни зда­тні ви­го­тов­ля­ти як невеличкі збе­рі­галь­ні ком­пле­кси для фер­мер­ських го­спо­дарств, так і ве­ли­кі спе­ці­а­лі­зо­ва­ні еле­ва­то­ри «під ключ», а та­кож мо­дер­ні­зу­ва­ти пев­ні ді­лян­ки. Про­те са­мі ці під­при­єм­ства та­кож по­тер­па­ють від ти­ску ре­аль­ної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, і пра­цю­ва­ти їм стає де­да­лі важ­че.

Опи­са­на тен­ден­ція від­по­від­ним чи­ном від­би­ла­ся на ди­на­мі­ці на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на, для якої вла­сти­вий не­га­тив­ний тренд. Ска­жі­мо, якщо в пе­рі­од сут­тє­во­го на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на в Укра­ї­ні (з 2010 по 2013 рр. вклю­чно), за да­ни­ми Держ­ста­ту, що­рі­чно вво­ди­ло­ся в екс­плу­а­та­цію зер­но­схо­вищ за­галь­ною єм­ні­стю по­над 2 млн тонн, то в 2014 ро­ці цей по­ка­зник зни­зив­ся до 1,7 млн тонн. Пе­ре­ва­жно — за­вер­ше­н­ня по­ча­то­го ра­ні­ше бу­дів­ни­цтва, а ймо­вір­ність за­пу­ску но­вих сут­тє­во зни­жу­ва­ла­ся. Від­так, в пер­шо­му пів­річ­чі 2015-го від­бу­ва­ло­ся подаль­ше зни­же­н­ня (за­га­лом 352,4 тис. тонн єм­но­стей). Та­ким чи­ном, ціл­ком мо­жли­ва си­ту­а­ція, що по­ка­зни­ки вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію зер­но­схо­вищ, за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку, зни­зя­ться до рів­ня 2009-го. по­тре­ба у схо­ви­щах ста­но­ви­ла 65,2 млн тонн, які ре­аль­но фун­кціо­ну­ва­ли на рин­ку. Від­по­від­но, якщо 46,3 млн тонн скла­да­ють спе­ці­а­лі­зо­ва­ні схо­ви­ща, то близь­ко 18,9 млн тонн ком­пен­су­є­ться не­ве­ли­ки­ми схо­ви­ща­ми й при­сто­со­ва­ни­ми скла­да­ми агра­рі­їв. Го­во­ря­чи про до­ста­тність зер­но­схо­вищ, слід зга­да­ти ще одну тен­ден­цію в цьо­му се­гмен­ті, яка по­ля­гає в то­му, що лі­ній­ні вну­трі­шні еле­ва­то­ри де­да­лі ча­сті­ше ста­ли ха­ра­кте­ри­зу­ва­ти кіль­кі­стю обер­тів єм­но­стей на рік. Тра­ди­цій­но лі­ній­ний еле­ва­тор при­зна­че­ний для на­ко­пи­че­н­ня за­па­сів у пе­рі­од зби­ра­н­ня, їх збе­рі­га­н­ня та роз­по­ді­ле­н­ня на ре­а­лі­за­цію про­тя­гом ро­ку. Про­те сьо­го­дні на фо­ні актив­но­го екс­пор­ту еле­ва­то­ри спо­ро­жню­ю­ться зна­чно швид­ше й про­тя­гом ро­ку при­йма­ють до­да­тко­ві пар­тії зер­на зі схо­вищ агра­рі­їв, щоб сфор­му­ва­ти та швид­ко від­ван­та­жи­ти екс­порт­ні пар­тії на пор­ти. То­му ду­же ча­сто ка­жуть про «обер­то­вість» вну­трі­шніх еле­ва­то­рів, а си­ту­а­ція, що скла­ла­ся, під­твер­джує не­мо­жли­вість ма­лих зер­но­схо­вищ пра­цю­ва­ти на фор­му­ва­н­ня екс­порт­них пар­тій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.