Про­бле­ми й ви­кли­ки

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Та­ким чи­ном, на сьо­го­дні най­акту­аль­ні­шим є пи­та­н­ня роз­ви­тку са­ме се­гмен­та не­ве­ли­ких вну­трі­шньо­го­спо­дар­ських зер­но­схо­вищ. Однак, на жаль, в агра­рі­їв для цьо­го де­да­лі мен­ше мо­жли­во­стей. Тут мо­жна за­зна­чи­ти, що до­сить жва­во обго­во­рю­ва­ли­ся про­по­зи­ції що­до ство­ре­н­ня ко­опе­ра­тив­них еле­ва­то­рів чи зер­но­схо­вищ, але актив­ний роз­ви­ток у цьо­му се­гмен­ті та­кож від­су­тній, що зу­мов­ле­но як бра­ком ко­штів, так і від­су­тні­стю аде­ква­тно­го за­ко­но­дав­ства.

Слід зга­да­ти й так актив­но де­кла­ро­ва­ну вла­дою по­лі­ти­ку де­ре­гу­ля­ції на рин­ку зер­на. В ре­зуль­та­ті про­ве­де­них ре­форм бу­ло від­мі­не­но сер­ти­фі­ка­цію зер­но­схо­вищ, що де­що утру­дни­ло їх мо­ні­то­ринг й уяв­ле­н­ня про те­хні­чний стан і від­по­від­ність ви­мо­гам які­сно­го під­ро­бі­тку та збе­рі­га­н­ня за­па­сів. Ба біль­ше, при­пи­не­но ді­яль­ність сіль­го­спін­спе­кції, що за­ли­ши­ло без ар­бі­тра­жу від­но­си­ни між сіль­го­спви­ро­бни­ком й еле­ва­то­ра в пи­та­н­нях оцін­ки яко­сті зер­на. У ре­зуль­та­ті не ви­клю­че­ні спе­ку­ля­ції на по­ка­зни­ках яко­сті для збіль­ше­н­ня вар­то­сті опе­ра­цій із до­роб­ки зер­на. До ре­чі, та­ри­фна по­лі­ти­ка зер­но­схо­вищ має тен­ден­цію до ін­ди­ві­ду­аль­но­сті в ра­зі ро­бо­ти з рі­зни­ми по­кла­жо­дав­ця­ми і стає більш за­кри­тою. До то­го ж сут­тє­ве збіль­ше­н­ня та­ри­фів цьо­го ро­ку зу­мов­ле­но під­ви­ще­н­ням вар­то­сті енер­го­но­сі­їв, збіль­ше­н­ням ви­трат на ре­монт й об­слу­го­ву­ва­н­ня обла­дна­н­ня, а та­кож зро­ста­н­ням та­ри­фів у транс­порт­ній га­лу­зі, в пер­шу чер­гу на за­лі­зни­ці, по­слу­ги якої ті­сно пов’яза­ні з по­слу­га­ми еле­ва­то­рів. Та­ким чи­ном, де­ре­гу­ля­ція се­гмен­та, по­кли­ка­на спро­сти­ти й під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті зер­но­схо­вищ, ком­пен­су­є­ться від­су­тні­стю ком­пле­ксно­го й аде­ква­тно­го за­ко­но­дав­ства та по­стій­ним зро­ста­н­ням та­ри­фів.

Окрім тра­ди­цій­них про­блем, ха­ра­ктер­них для ме­ре­жі зер­но­схо­вищ Укра­ї­ни, що ви­ра­жа­ю­ться в не­об­хі­дно­сті ком­пле­ксно­го пе­ре­о­сна­ще­н­ня та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти, до­да­ли­ся но­ві ви­кли­ки рин­ку у ви­гля­ді ми­та на ім­порт­не обла­дна­н­ня та зап­ча­сти­ни, від­су­тно­сті чі­тких правил гри в се­гмен­ті, а та­кож по­стій­но­го зро­ста­н­ня та­ри­фів. У ре­зуль­та­ті по­сту­по­во втра­ча­є­ться мо­жли­вість своє­ча­сної та які­сної до­роб­ки за­па­сів, що при­зво­дить до зни­же­н­ня кон­ку­рен­тно­сті укра­їн­сько­го зер­на на сві­то­во­му рин­ку й на­віть до мо­жли­во­сті фор­му­ва­н­ня де­фі­ци­ту про­до­воль­чих пар­тій для вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.