Тенденції та мо­жли­во­сті

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Зві­сно, мен­ший уро­жай аж ні­як не озна­чає мен­ше на­ван­та­же­н­ня на си­сте­му збе­рі­га­н­ня – і це за­свід­чує ста­ти­сти­ка. Так, за да­ни­ми «АПК-Ін­форм», на 1 ве­ре­сня 2015 ро­ку в Укра­ї­ні сфор­мо­ва­но 27,2 млн тонн за­па­сів зер­на та на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, що на 16% пе­ре­ви­щує по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку. Та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся че­рез те, що по за­кін­чен­ню 2014/15 МР сфор­му­ва­ли­ся сут­тє­ві пе­ре­хі­дні за­ли­шки, та на 2–3 ти­жні ра­ні­ше тра­ди­цій­но­го тер­мі­ну по­ча­ло­ся зби­ра­н­ня пі­зніх зер­но­вих.

Та­кож спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до сут­тє­во­го збіль­ше­н­ня за­па­сів в умо­вах без­по­се­ре­дньо сіль­госп­під­при­ємств. Так, на­ван­та­же­н­ня на цю ка­те­го­рію збе­рі­га­чів зер­на на 1 ве­ре­сня 2015-го зро­сло на 20% про­ти то­рі­шньо­го. У ко­мо­рах агра­рі­їв на­ко­пи­че­но 17,6 млн тонн зер­на. Тут да­є­ться взна­ки по­зи­ція сіль­го­спви­ро­бни­ків від­кла­да­ти йо­го ре­а­лі­за­цію до пе­рі­о­ду, ко­ли на рин­ку сфор­му­є­ться най­кра­ща ці­на. У той же час на під­при­єм­ствах, які пе­ре­ро­бля­ють і збе­рі­га­ють про­ду­кцію на­ко­пи­че­но 9,6 млн тонн збіж­жя, що ли­ше на 9% біль­ше за то­рі­шній по­ка­зник. Отож 65% зер­на збе­рі­га­є­ться без­по­се­ре­дньо в умо­вах сіль­госп­під­при­ємств, а 35% — на спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­єм­ствах, що пе­ре­ро­бля­ють і збе­рі­га­ють про­ду­кцію. То­рік на цю да­ту спів­від­но­ше­н­ня ся­га­ло 68% (в агра­рі­їв) і 32% (на спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­єм­ствах). Це озна­чає, що за­па­си ста­ють менш мо­біль­ни­ми, а це не­га­тив­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.