Єм­ність і по­тре­ба

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Що­до за­галь­ної єм­но­сті зер­но­схо­вищ, то від­по­від­но до ди­на­мі­ки бу­дів­ни­цтва спе­ці­а­лі­зо­ва­них об’єктів й оці­нок їх єм­но­сті екс­пер­та­ми «АПК-Ін­форм», у 2015 ро­ці на рин­ку фун­кціо­ну­ють еле­ва­то­ри та зер­но­схо­ви­ща за­галь­ною єм­ні­стю збе­рі­га­н­ня близь­ко 46,3 млн. тонн, без ура­ху­ва­н­ня дрі­бних зер­но­схо­вищ і при­сто­со­ва­них зер­но­скла­дів в умо­вах сіль­госп­під­при­ємств. Для збе­рі­га­н­ня за­па­сів, з ура­ху­ва­н­ням актив­но­го екс­пор­ту зер­на та вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки, та­кої єм­но­сті до­ста­тньо, але зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку три­ває, і до ли­сто­па­да об­сяг за­па­сів мо­же по­дво­ї­ти­ся. То­му сут­тє­ва ча­сти­на за­па­сів, як бу­ло по­ка­за­но ра­ні­ше, фор­му­ва­ти­ме­ться в умо­вах сіль­госп­під­при­ємств.

До­ста­тність на­яв­них єм­но­стей для збе­рі­га­н­ня мо­жна під­твер­ди­ти по­ка­зни­ка­ми ми­ну­ло­го се­зо­ну. За оцін­ка­ми «АПК-Ін­форм», за су­мар­но­го ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих й олій­них куль­тур то­рік на рів­ні 79,8 млн. тонн, з ура­ху­ва­н­ням екс­пор­ту й вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки та пі­ків на­ко­пи­че­н­ня за­па­сів,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.