Пер­спе­кти­ви пе­ре­о­сна­ще­н­ня

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Якщо го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви пе­ре­о­сна­ще­н­ня зер­но­схо­вищ, при­чо­му як ма­лих вну­трі­шньо­го­спо­дар­ських, так і спе­ці­а­лі­зо­ва­них ве­ли­ких еле­ва­то­рів, то на фо­ні по­то­чної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні цей про­цес сут­тє­во упо­віль­нив­ся, а по­де­ку­ди на­віть став не­мо­жли­вим. Від­чу­ва­ю­чи сут­тє­ве збіль­ше­н­ня вар­то­сті ви­ро­бни­чих ре­сур­сів, осо­бли­во ім­пор­то­ва­них, під­ви­ще­н­ня від­со­тків за кре­ди­та­ми, а та­кож тиск по­стій­них по­да­тко­вих і за­ко­но­дав­чих ре­форм, агра­рії ле­две за­без­пе­чу­ють фі­нан­су­ва­н­ня по­льо­вих ро­біт. І хо­ча в пе­рі­од пі­ко­вої де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти ча­сти­на уча­сни­ків рин­ку на­ма­га­ла­ся вкла­сти віль­ні ко­шти в то­вар, зокре­ма обла­дна­н­ня для зер­но­схо­вищ, про­те цей пе­рі­од до­во­лі швид­ко ми­нув. Ни­ні про актив­ний роз­ви­ток си­сте­ми збе­рі­га­н­ня не йде­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.