«Клю­шка» як зер­но­схо­ви­ще

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙC -

до­свід

чи­няє йо­го псу­ва­н­ня та на­віть про­ро­ста­н­ня. Для актив­ної ж вен­ти­ля­ції зер­на, яку по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, якщо в схо­ви­ще за­си­па­ли зер­но ша­ром тов­щим ніж 3 м, на рин­ку про­по­ну­є­ться без­ліч рі­шень від пе­ре­но­сних вен­ти­ля­цій­них спи­сів і труб до на­пів­кру­глих ка­на­лів, які мон­ту­ю­ться на під­ло­зі зер­но­схо­ви­ща. На пра­кти­ці найу­жи­ва­ні­шим спосо­бом є пе­ре­ки­да­н­ня зер­на за до­по­мо­гою зер­но­ме­та, яке тре­ба ро­би­ти за по­тре­би, а най­кра­ще пі­сля ко­жної сут­тє­вої змі­ни тем­пе­ра­ту­ри нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. До ре­чі, пла­ну­ю­чи ку­пів­лю зер­но­ме­та для «клю­шки», звер­ніть ува­гу на йо­го ви­со­ту — слід бра­ти мо­де­лі з мен­шою ви­со­тою, на­при­клад, «хо­бот» ЗН90 зачіпає кон­стру­ктив­ні еле­мен­ти по­крів­лі в ра­зі ро­бо­ти бі­ля стін схо­ви­ща.

Пра­кти­чні по­ра­ди що­до збе­рі­га­н­ня у «клю­шці»:

за­кла­дай­те зер­но в схо­ви­ще пі­сля очи­ще­н­ня та за по­тре­би до­су­шу­ва­н­ня;

пі­сля до­су­шу­ва­н­ня обов’яз­ко­во охо­ло­діть зер­но, пе­ред тим як за­кла­да­ти йо­го у схо­ви­ще;

якщо очи­сних се­па­ра­то­рів не­має, а рі­вень за­смі­че­н­ня збіж­жя не­ви­со­кий, мо­жна за­кла­да­ти йо­го на збе­рі­га­н­ня, по­пе­ре­ки­дав­ши зер­но­ме­том — так смі­т­тя та по­шко­дже­не зер­но бу­дуть рів­но­мір­но роз­сі­я­ні в ша­рі до­бро­го зер­на, і це за­по­бі­га­ти­ме йо­го псу­ван­ню;

за­кла­да­ю­чи на збе­рі­га­н­ня зер­но, що тро­хи во­ло­гі­ше за ба­зис, ро­біть це та­ким чи­ном, щоб йо­го мо­жна бу­ло віль­но пе­ре­ки­да­ти зер­но­ме­том і ви­во­зи­ти зі скла­ду.

То чи вар­то пе­ре­тво­рю­ва­ти «клю­шку» на зер­но­схо­ви­ще? Звер­ні­мо­ся до пра­кти­ки збе­рі­га­н­ня зер­на. В УРСР у 1960 ро­ці з но­во­збу­до­ва­них зер­но­схо­вищ ли­ше 9% ста­но­ви­ли еле­ва­то­ри, а 91% — під­ло­го­ві зер­но­схо­ви­ща. В 1970-му спів­від­но­ше­н­ня но­во­збу­до­ва­них зер­но­схо­вищ і но­вих еле­ва­то­рів де­що зни­зи­ло­ся, але все одно ста­но­ви­ло 73 на 27%. Тоб­то там, де не ва­жли­ва швид­ка пе­ре­вал­ка зер­на, під­ло­го­ве схо­ви­ще за ни­ні­шньої ці­ни на зем­лю (її орен­ду) еко­но­мі­чно се­бе ви­прав­до­вує. Су­ча­сні ме­та­ле­ві си­ло­си отри­ма­ли роз­по­всю­дже­н­ня в США тіль­ки то­ді, ко­ли ви­ни­кла по­тре­ба в збіль­шен­ні об­ся­гів збе­рі­га­н­ня без роз­ши­ре­н­ня пло­щі під еле­ва­то­ра­ми.

Отож, якщо ви вже ма­є­те са­му «клю­шку», до­ста­тні ко­шти для її мо­дер­ні­за­ції та го­то­ві ми­ри­ти­ся з її не­до­лі­ка­ми, це — прийня­тний бю­дже­тний ва­рі­ант обла­шту­ва­н­ня вла­сно­го зер­но­схо­ви­ща. Однак спе­ці­аль­но ку­пу­ва­ти та­ку бу­дів­лю, щоб із неї ро­би­ти зер­но­схо­ви­ще, я б не ра­див.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.