Як уни­кну­ти по­ми­лок

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙC -

Ва­жить не ли­ше, «що ро­би­ти», а й те, як ро­би­ти. Пе­ре­о­бла­дну­ю­чи «клю­шку», вар­то не при­пу­сти­ти­ся фа­таль­них по­ми­лок. Ось при­бли­зний пе­ре­лік, на що тре­ба звер­ну­ти ува­гу в пер­шу чер­гу:

Де роз­мі­ще­не зер­но­схо­ви­ще? Йо­го мо­жна обла­дна­ти не ближ­че ніж за 50 м до тва­рин­ни­цьких при­мі­щень, місць скла­ду­ва­н­ня гною то­що. Гли­би­на за­ля­га­н­ня під­ґрун­то­вих вод має бу­ти не ви­щою за 2 м.

Чи є до­ро­га з твер­дим по­кри­т­тям до «клю­шки».

Чи мо­жна еле­ктри­фі­ку­ва­ти склад? Пи­та­н­ня скла­дні­ше і в біль­шо­сті ви­пад­ків не­о­чі­ку­ва­но вар­ті­сне, щоб ним лег­ко­ва­жи­ти.

У яко­му ста­ні спо­ру­да і при­ле­гла до неї те­ри­то­рія? Про­бле­ма, ко­ли «клю­шка» три­ва­лий час про­сто­я­ла з по­шко­дже­ним да­хом. Осо­бли­во від цьо­го стра­жда­ють бо­ко­ві па­не­лі та їх крі­пле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.