Ви­но­гра­дар­ство — не той бі­знес, що га­ран­тує при­бу­ток че­рез чо­ти­ри дні. Ли­ше на че­твер­тий рік мо­ло­да ло­за мо­же да­ва­ти ви­но. Про­те, як ка­жуть фа­хів­ці, кра­ще пле­ка­ти її ро­ків п’ять. І ли­ше то­ді, зі­брав­ши вро­жай, ти ро­зу­мі­єш, чи во­но бу­ло то­го вар­те. А ще вир

AgroMarket - - ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ - Оле­на СИНЮТА

«Над­то дов­гі гро­ші», — ка­жуть по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри й звер­та­ють ува­гу на швид­ко­при­бу­тко­ві га­лу­зі. Тим ча­сом енер­ге­тик Іван ПЛАЧКОВ уже по­над де­ся­ти­лі­т­тя ви­ро­щує укра­їн­ський ви­но­град, пра­гну­чи ство­ри­ти з ньо­го ексклюзивний ав­тор­ський про­дукт за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. «Агро­Мар­кет» роз­пи­тав Іва­на Ва­си­льо­ви­ча про че­сне ви­но та куль­ту­ру йо­го спо­жи­ва­н­ня, про рин­ко­ву си­ту­а­цію й дер­жав­ну по­лі­ти­ку. І, зві­сно ж, про фі­ло­со­фію бі­зне­су, що, як з’ясу­ва­ло­ся, ли­ше цьо­го­річ ви­йде «в нуль». їн­ським бю­ро ви­но­гра­ду і ви­на, яке я очо­люю, за спри­я­н­ня про­філь­но­го мі­ні­стер­ства за­ре­є­стро­ва­но в Ра­ді. До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що ви­ро­бник, який ство­рює ви­но з вла­сно­го ви­но­гра­ду, ви­ро­ще­но­го в Укра­ї­ні, звіль­ня­є­ться від пла­ти за лі­цен­зію. Утім, ве­ли­ке пи­та­н­ня, ко­ли йо­го роз­гля­да­ти­муть і яки­ми бу­дуть ре­зуль­та­ти ото­го роз­гля­ду. ни­ків і п’ять ти­сяч ма­рок ви­на, спо­жи­вач ви­би­ра­ти­ме хо­ро­ше з хо­ро­шо­го.

На ви­но­ро­бні «Ко­ло­ніст» зав­жди ра­ді го­стям

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.