Шлях до че­сно­го ви­на

AgroMarket - - ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ -

Хо­ча цьо­го се­зо­ну на Оде­щи­ні зі­бра­ли не над­то ще­дрий уро­жай (десь на 30% мен­ший, ніж то­рік), йо­го якість дає ви­но­ро­бам під­ста­ви для опти­мі­зму: 2015-й мо­же увійти в істо­рію як рік ве­ли­ких вин. У го­спо­дар­стві Іва­на Пла­чко­ва до їх ство­ре­н­ня ре­тель­но під­го­ту­ва­ли­ся: все осна­ще­н­ня най­ви­щої яко­сті, бар­рі­ки (ду­бо­ві бо­чки) для су­хих вин використовуються ли­ше один раз, лі­нія сте­риль­но­го роз­ли­ву у пля­шки. Як за­ува­жує Іван Ва­си­льо­вич, «ми від­рі­за­ли со­бі шля­хи від­сту­пу від яко­сті» — і вка­зує на пор­трет пра­ді­да на ети­ке­тці. До ре­чі, її ство­ре­н­ня — це теж осо­бли­вий ри­ту­ал, участь у яко­му за­зви­чай бе­ре вся ко­ман­да Пла­чко­ва. Ети­ке­тки для то­по­вих по­зи­цій на­віть ма­ють свої екс­клю­зив­ні істо­рії, як-от ле­ген­дар­ний ста­ро­вин­ний ор­на­мент, ко­трий вда­ло­ся сфо­то­гра­фу­ва­ти в со­бо­рі свя­то­го Пав­ла в Лон­до­ні…

— Увесь про­цес ви­го­тов­ле­н­ня ви­на від­бу­ва­є­ться в аб­со­лю­тній чи­сто­ті, за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми яко­сті, які нам на по­ча­тках до­по­ма­га­ли за­про­ва­джу­ва­ти ні­ме­цькі ко­ле­ги з Мо­зе­ля — до­ктор Кірх і до­ктор Па­у­лі, — ка­же го­спо­дар. І до­дає, фор­му­ють ло­зу, під­рі­за­ють її і зби­ра­ють ви­но­град ли­ше вру­чну — як це ро­би­ти, пра­ців­ни­ки го­спо­дар­ства на­вча­ю­ться на май­стер-кла­сах у про­фе­сій­них ви­но­гра­да­рів із Фран­ції, ко­трі ре­гу­ляр­но при­їжджа­ють у Кри­ни­чне. — Ми зби­ра­є­мо ви­но­град, ко­ли він від­по­від­ає всім па­ра­ме­трам не ли­ше за вмі­стом цукру, а й ки­сло­ти та ста­ном рН. Ви ж ро­зу­мі­є­те, що з до­по­мо­гою ни­ні­шніх до­ся­гнень хі­мії у ви­но­роб­стві мо­жна обду­ри­ти сма­ко­ві ре­це­пто­ри, ви­но мо­же бу­ти смач- ним й аро­ма­тним, але обду­ри­ти ор­га­нізм, який ску­шту­вав «не­че­сно­го ви­на», не­мо­жли­во. То­му на­ма­га­є­мо­ся ство­рю­ва­ти йо­го як для се­бе. І цю фі­ло­со­фію з на­ми роз­ді­ля­ють усі, хто до­лу­чив­ся за ці де­сять ро­ків до на­шої спра­ви — ко­ле­ги-енер­ге­ти­ки й дру­зі, зем­ля­ки, що пра­цю­ють у го­спо­дар­стві, та го­сті, ко­трі при­їжджа­ють на на­ші де­гу­ста­ції. А фран­цузь­кий ено­лог Олів’є До­га, з ко­трим ми спів­пра­цю­є­мо, взяв за де­віз сво­го ви­но­гра­дни­ка по­чу­ту в Укра­ї­ні про­сту се­лян­ську му­дрість: «Аби ло­за да­ла хо­ро­ше ви­но, тре­ба пе­ред нею три­чі ста­ти на ко­лі­на і п’ять ра­зів вкло­ни­ти­ся».

Ви­но­гра­дни­ки в Кри­ни­чно­му, до ре­чі, за­кла­да­ли на по­ча­тку 2000 ро­ку бу­кваль­но «з ну­ля». Ко­лись во­ни тут, у При­ду­най­ській Бес­са­ра­бії, зві­сно, бу­ли, та ще й які! Але ло­зу ви­ру­ба­ли під ко­рінь, аби до­го­ди­ти бу­кві «су­хо­го за­ко­ну» ра­дян­ських ча­сів. Отож ро­ди­на Пла­чко­вих на­ва­жи­ла­ся по­ча­ти все спо­ча­тку: від лі­цен­зій і до­зво­лів до су­ча­сно­го ви­ро­бни­цтва за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, від пер­ших де­гу­ста­цій у ство­ре­но­му в рі­дно­му се­лі Іва­на Ва­си­льо­ви­ча, Кри­ни­чно­му, вин­но­му цен­трі до ви­со­ких оці­нок зна­них у сві­ті вин­них кри­ти­ків і пе­ре­мо­ги в Wine Premiere Awards в Лон­до­ні. Оскіль­ки в жо­дній вин­ній ен­ци­кло­пе­дії до­сі не­має су­хо­го укра­їн­сько­го ви­на, ам­бі­тні ви­но­ро­би ви­рі­ши­ли це ви­пра­ви­ти. І, до ре­чі, про­ду­кцію тор­го­вої мар­ки «Ко­ло­ніст», ство­ре­ної ро­ди­ною Пла­чко­вих, зна­ють да­ле­ко за ме­жа­ми Укра­ї­ни. Уже сьо­го­дні в не­ве­ли­кій кіль­ко­сті укра­їн­ське ав­тор­ське ви­но про­да­є­ться в Лон­до­ні, йо­го сво­го ча­су пре­зен­ту­ва­ли й у бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті, й у по­соль­ствах Поль­щі, Румунії, Бол­га­рії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни. А по­сол Бель­гії якось за­зна­чив, що це ви­но отри­мує ста­тус «По­сла Укра­ї­ни у сві­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.