У них і сво­го ви­ста­чає…

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Ви­ро­бни­цтво та екс­порт бо­ро­шна, за про­гно­за­ми ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го агент­ства «АПК-Ін­форм», у 2015/16 МР зро­ста­ти­муть на 5 і 15,4% від­по­від­но. Утім, хо­ча в рам­ках зо­ни віль­ної тор­гів­лі з ЄС Укра­ї­на й отри­ма­ла та­ри­фні кво­ти для без­ми­тних по­ста­чань бо­ро­шна, на­ра­зі цей ри­нок для ві­тчи­зня­них бо­ро­шно­ме­лів за­кри­тий. Бо­ро­шно­мель­ний се­гмент у ЄС, як ві­до­мо, є одним із най­по­ту­жні­ших у сві­ті — 35 млн тонн бо­ро­шна на рік. Для по­рів­ня­н­ня: в 2014/15 МР об­ся­ги ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні — 2,75 млн тонн. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться 600 бо­ро­шно­мель­них під­при­ємств, із яких май­же ко­жне тре­тє — КХП (ком­бі­на­ти хлі­бо­про­ду­ктів). По­ту­жно­сті з ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна — на рів­ні по­над 11 млн тонн, що при­бли­зно в чо­ти­ри ра­зи біль­ше, ніж по­трі­бно для вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня.

Єв­ро­пей­ський Со­юз, що­прав­да, ім­пор­тує пев­ний об­сяг бо­ро­шна. У 2014 ро­ці ці об­ся­ги оці­ню­ва­ли­ся на рів­ні 4,2 млн тонн за за­галь­но­го ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту за остан­ні два де­ся­ти­лі­т­тя. На сві­то­вих рин­ках, за да­ни­ми екс­пер­та ФАО Пі­те­ра То­кса, єв­ро­пей­ці по­сту­пи­ли­ся ту­ре­цьким кон­ку­рен­там і втра­ти­ли ча­сти­ну рин­ків пів­ні­чної Афри­ки, кра­їн Афри­ки пів­ден­ні­ше Са­ха­ри та Азії. Ско­ро­че­н­ня об­ся­гів екс­порт­них по­ста­чань при­зве­ло до біль­шої кон­ку­рен­ції в ЄС. «Ри­нок бо­ро­шна ЄС — низь­ко­рен­та­бель­ний і ду­же за­ле­жний від рів­ня цін. Крім то­го, на­яв­ний чин­ник на­дли­шку ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей у ЄС. Во­ни за­ван­та­же­ні в се­ре­дньо­му на 65%», — ко­мен­тує екс­перт. Зро­зумі­ло, що в та­ких умо­вах укра­їн­цям бу­де важ­ко кон­ку­ру­ва­ти. Про­те кон­ку­рен­ція на­віть у не­ве­ли­ких об­ся­гах за умов без­ми­тних по­ста­чань і де­валь­ва­ції грив­ні бу­де хо­ро­шим до­сві­дом, зокре­ма що­до за­про­ва­дже­н­ня стан­дар­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.