З Ки­таю й ОАЕ… до Ко­реї

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Якщо роз­гля­да­ти гео­гра­фію екс­пор­ту пше­ни­чно­го бо­ро­шна в роз­рі­зі основ­них кра­їн-ім­пор­те­рів, то за 2014/15 МР, як і в по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні, основ­ним по­ку­пцем фі­гу­ру­вав Ки­тай (61,633 тис. тонн, або 23,72% за­галь­но­го об­ся­гу здій­сне­них по­ста­чань). На дру­го­му мі­сці Ізра­їль (41,715 тис. тонн, або 16,06%), на тре­тьо­му — КНДР (37,37 тис. тонн, або 14,38%). Час­тка Мол­до­ви зі ста­біль­ним об­ся­гом ім­пор­ту 29,372 тис. тонн за мар­ке­тин­го­вий рік ста­но­ви­ла всьо­го 11,3%. Де­що збіль­шив­ся в тон­на­жі екс­порт в Ін­до­не­зію (до 16,546 тис. тонн, або

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.