Огляд рин­ку: ди­на­мі­ка та прогноз

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

і ко­ли­вав­ся в ме­жах 154–157 дол./т з тен­ден­ці­єю до зни­же­н­ня на­при­кін­ці мі­ся­ця. У ве­ре­сне­во­му зві­ті МСГ США бу­ло збіль­ше­но оцін­ки ви­ро­бни­цтва ячме­ню у сві­ті (+5,3 млн тонн) і кін­це­вих за­па­сів (+2,0 млн тонн) про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу.

В Укра­ї­ні ці­ни на ячмінь ма­ли тен­ден­цію до де­яко­го зро­ста­н­ня — 50–100 грн/т про­тя­гом мі­ся­ця. Тра­ди­цій­но у жов­тні тор­го­вель­на актив­ність що­до ячме­ню сти­хає, однак ці­ни ма­ють утри­ма­ти­ся на до­ся­гну­то­му рів­ні зав­дя­ки екс­порт­но­му по­пи­ту з бо­ку тра­ди­цій­них за­ку­пни­ків, а та­кож Ки­таю. дзи в Укра­ї­ні на рів­ні 27 млн тонн. Що­прав­да, Мі­нАПіП Укра­ї­ни та ві­тчи­зня­ні екс­пер­ти очі­ку­ють зна­чно мен­ший уро­жай ку­ку­ру­дзи — десь на рів­ні 21–23 млн тонн. У низ­ці обла­стей по­сі­ви за­зна­ли зна­чних втрат че­рез за­су­ху. Оче­ви­дно, у жов­тне­во­му зві­ті МСГ США та­кож пе­ре­гля­не свої оцін­ки вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні.

Тор­го­вель­на актив­ність на вну­трі­шньо­му рин­ку ку­ку­ру­дзи низь­ка, до­про­ду­є­ться ста­рий уро­жай, ці­ни ма­ють тен­ден­цію до зни­же­н­ня. Тра­ди­цій­но на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії ці­ни ку­ку­ру­дзи на 30–40% ниж­чі, ніж на ста­рий уро­жай. Однак по­то­чно­го ро­ку та­ко­го стриб­ка цін не очі­ку­є­ться, ці­ни якщо й за­зна­ють зни­же­н­ня, то не­зна­чно­го. по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії. Де­яку під­трим­ку ці­нам на­да­ли олій­ні рин­ки, адже ці­ни там при­пи­ни­ли спад і на­віть по­ча­ли зро­ста­ти. Сьо­го­дні со­ня­шник тор­гу­є­ться за ці­ною 7850–8050 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

На ці­ни олій­них куль­тур ти­сне на­дли­шок паль­мо­вої олії у сві­ті, а та­кож на­фто­вий ри­нок. Однак зав­дя­ки зна­чній кон­ку­рен­ції се­ред пе­ре­ро­бних під­при­ємств і ста­біль­но­му екс­порт­но­му по­пи­ту на укра­їн­ську со­ня­шни­ко­ву олію очі­ку­є­ться, що ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку утри­му­ва­ти­му­ться на до­ся­гну­то­му рів­ні та ма­ють де­який по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня.

бір­жі

фі­цит рі­па­ку не під­штов­хнув ці­ни до сут­тє­во­го зро­ста­н­ня че­рез по­ни­жу­валь­ні тенденції на су­мі­жних олій­них і на­фто­во­му рин­ках.

В Укра­ї­ні вро­жай рі­па­ку ста­но­вить 1,76 млн тонн про­ти 2,22 млн тонн то­рік, то­му та­кож є йо­го дефіцит по­то­чно­го ро­ку, що спра­ви­ло де­який по­зи­тив­ний вплив на ці­ни. Про­те тор­гів­ля рі­па­ком за­кін­чу­є­ться, біль­шість за­ку­пі­вель­них ком­па­ній пе­ре­клю­ча­ю­ться на но­вий уро­жай со­ня­шни­ку та сої.

Нев­ті­шні пер­спе­кти­ви вро­жаю на­сту­пно­го ро­ку, адже осі­н­ня по­сів­на кам­па­нія бу­ла не­вда­лою че­рез за­су­шли­ві умо­ви на­при­кін­ці лі­та. Сво­єю чер­гою, це ві­діб’ється на ці­нах в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. По­ки що рі­пак тор­гу­вав­ся за ці­ною 8000–8300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор. Най­ближ­чим ча­сом ри­нок рі­па­ку й да­лі пе­ре­бу­ва­ти­ме під впли­вом су­мі­жних олій­них рин­ків і на­фто­во­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.