Ку­ку­ру­дза

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі по­ча­ли до­сить стрім­ко зро­ста­ти пі­сля ви­хо­ду ве­ре­сне­во­го зві­ту Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США. У зві­ті бу­ло змен­ше­но оцін­ку ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи (–7,5 млн тонн) і кін­це­вих за­ли­шків (–5,5 млн тонн) про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу. Най­біль­ше змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи очі­ку­є­ться в кра­ї­нах ЄС.

Аме­ри­кан­ське ві­дом­ство за­ли­ши­ло прогноз ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру-

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­те­ньве­ре­сень 2015

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­те­ньве­ре­сень 2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.