Пше­ни­ця

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Тре­тій се­зон по­спіль спо­сте­рі­га­є­ться ре­кор­дний уро­жай пше­ни­ці як у сві­ті, так і в Укра­ї­ні. Згі­дно з ве­ре­сне­вим зві­том Мін­сіль­го­спу США, у сві­ті ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці очі­ку­є­ться на рів­ні 731,6 млн тонн, що на 6,4 млн тонн біль­ше, ніж ми­ну­ло­го се­зо­ну. За­ко­но­мір­но, що сві­то­ві за­па­си та­кож зро­стуть до ре­кор­дно­го рів­ня, пе­ре­ви­щив­ши то­рі­шній рі­вень аж на 15,3 млн тонн.

Не­зва­жа­ю­чи на «ве­дме­жі» си­гна­ли з бо­ку МСГ США та хо­ро­ші тем­пи про­ве­де­н­ня по­сів­ної кам­па­нії, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі у ве­ре­сні ма­ли «би­ча­чий» тренд. Ці­ни зро­сли до 186 дол./т, про­ти мі­ні­маль­но­го зна­че­н­ня за остан­ній пе­рі­од — 171 дол./т на по­ча­тку мі­ся­ця. Під­три­ма­ли ри­нок пше­ни­ці су­мі­жні рин­ки ку­ку­ру­дзи та сої. Зокре­ма, в ба­га­тьох кра­ї­нах (Ар­ген­ти­на, Ро­сія, Укра­ї­на й ін.) очі­ку­є­ться низь­кий уро­жай ку­ку­ру­дзи че­рез за­су­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.