Аграр­ні роз­пи­ски

Те­пер ни­ми мо­жна ско­ри­ста­ти­ся у Він­ни­цькій, Чер­ка­ській та Хар­ків­ській обла­стях. Актив­ну участь у впро­ва­джен­ні ці­єї но­ва­ції бе­ре IFC

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Роз­мо­ву вів Ми­ко­ла ЛУГОВИЙ, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва»

Но­во­му фі­нан­со­во­му ін­стру­мен­ту екс­пер­ти про­ро­ку­ють ши­ро­ку по­пу­ляр­ність. Ще б пак! Агра­рії ма­ти­муть до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для за­лу­че­н­ня фі­нан­со­вих і ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів на більш прийня­тних умо­вах. І це, від­по­від­но, мо­же да­ти ефе­ктив­ний по­штовх до роз­ви­тку вну­трі­шньо­го рин­ку сіль­госп­про­ду­кції.

Пі­ло­тний про­ект з упро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок в Укра­ї­ні стар­ту­вав то­рік на Пол­тав­щи­ні. А з пер­шо­го ве­ре­сня, згі­дно з на­ка­зом очіль­ни­ків Мін’юсту та Мі­нАПіП, но­вий ме­ха­нізм кре­ди­ту­ва­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства осво­ю­ють на пра­кти­ці ще три обла­сті — Він­ни­цька, Чер­ка­ська і Хар­ків­ська.

Чо­му са­ме ці обла­сті? Які пер­спе­кти­ви у ре­шти? Які стру­кту­ри на дер­жав­но­му та мі­сце­во­му рів­нях бу­дуть від­по­від­аль­ні за ре­а­лі­за­цію цьо­го пі­ло­тно­го про­е­кту? Як на но­ва­цію від­ре­а­гу­ва­ли без­по­се­ре­дні уча­сни­ки рин­ку — дистри­бу­то­ри, зер­но­трей­де­ри, бан­ки, по­ста­чаль­ни­ки то­ва­рів і ма­те­рі­аль­них цін­но­стей? Про все це га­зе­ті «Агро­Мар­кет» роз­по­вів ра­дник Мі­жна­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) Сер­гій РАБЕНКО.

Із 1 ве­ре­сня аграр­ні роз­пи­ски як но­вий вид кре­ди­ту­ва­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства впро­ва­джу­ю­ться не ли­ше на Пол­тав­щи­ні, а й ще у трьох обла­стях — Він­ни­цькій, Чер­ка­ській і Хар­ків­ській. Актив­ну участь у впро­ва­джен­ні ці­єї но­ва­ції в Укра­ї­ні бе­ре Між­на­ро­дна фінансова кор­по­ра­ція (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку). Про осо­бли­во­сті ро­бо­ти та пер­спе­кти­ви роз­ши­ре­но­го скла­ду пі­ло­тно­го про­е­кту роз­по­від­ає ра­дник IFC Сер­гій РАБЕНКО.

– До­бо­ру цих трьох обла­стей пе­ре­ду­ва­ла три­ва­ла та ко­пі­тка ро­бо­та, — ка­же він. – По­пе­ре­дньо зі­бра­ли ста­ти­сти­чні да­ні що­до сіль­гос­пкуль­тур, які ви­ро­щу­ю­ться в усіх аграр­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Вра­хо­ву­ва­ли та­кі по­ка­зни­ки, як площа ор­них зе­мель, уро­жай­ність, про­гно­зні по­ка­зни­ки ін­ве­сти­цій із ви­ко­ри­ста­н­ням аграр­них роз­пи­сок. Пра­гну­ли ви­бра­ти ті обла­сті, які є най­пер­спе­ктив­ні­ши­ми з по­гля­ду вро­жай­но­сті, най­зру­чні­ши­ми для ро­бо­ти кре­ди­то­рам, без­ри­зи­ко­ви­ми для сіль­го­спви­ро­бни­цтва.

Зга­да­на ро­бо­та про­во­ди­ла­ся спіль­но з Мі­нАПіП Укра­ї­ни, фер­мер­ськи­ми асо­ці­а­ці­я­ми, дистри­бу­то­ра­ми та ком­па­ні­я­ми, що кре­ди­ту­ють сіль­гос­псе­ктор. Вре­шті бу­ли обра­ні Він­ни­цька, Чер­ка­ська та Хар­ків­ська обла­сті. Втім, ін­ші та­кож го­то­ві до ро­бо­ти з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми. Про це, до ре­чі, свід­чать і за­пи­ти на участь у пі­ло­тно­му про­е­кті, які ми по­стій­но від них отри­му­є­мо. Ду­же актив­ні в цьо­му, зокре­ма, Оде­щи­на, Кі­ро­во­град­щи­на та Во­линь. По­стій­но про се­бе на­га­дує про­ми­сло­ва За­по­різь­ка область. Ни­ні пи­та­н­ня не в го­тов­но­сті тих чи ін­ших обла­стей до ро­бо­ти з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми, а в го­тов­но­сті са­мо­го ін­стру­мен­ту бу­ти там роз­гор­ну­тим.

Які стру­кту­ри на дер­жав­но­му та мі­сце­во­му рів­нях бу­дуть за­лу­че­ні для впро­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму аграр­них роз­пи­сок у цих обла­стях?

– На­ши­ми основ­ни­ми пар­тне­ра­ми на дер­жав­но­му рів­ні є Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни. По су­ті, зав­дя­ки їм здій­сню­є­ться цей пі­ло­тний про­ект. Во­ни йо­го під­три­му­ють з бо­ку дер­жа­ви та ство­рю­ють усім нам на­ле­жні умо­ви для ро­бо­ти.

На мі­сце­во­му рів­ні на­ши­ми пар­тне­ра­ми ста­ють обла­сні дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції та їх ке­рів­ни­ки, де­пар­та­мен­ти агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку. В ча­сти­ні но­та­рі­а­ту — обла­сні управ­лі­н­ня юсти­ції, які до­по­ма­га­ють нам на­ла­го­ди­ти ро­бо­ту но­та­рі­у­сів з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми.

Нас та­кож актив­но під­три­мує при­ва­тний се­ктор. При­чо­му як на дер­жав­но­му рів­ні, так і на мі­сце­во­му. Йде­ться про ком­па­нії, з яки­ми в нас уста­но­ви­ли­ся ті­сні пар­тнер­ські від­но­си­ни, та про ком­па­нії, з яки­ми ми вза­є­мо­ді­є­мо у тих чи ін­ших пи­та­н­нях.

Ми від­кри­ті для спів­пра­ці. То­му за­лу­ча­є­мо до про­це­су всіх, хто ним за­ці­ка­вив­ся. Ста­ра­є­мо­ся спіль­но пра­цю­ва­ти із сіль­госп­під­при­єм­ства­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми сіль­гос­пте­хні­ки, зап­ча­стин до неї, мі­не­раль­них до­брив, із ко­мер­цій­ни­ми бан­ка­ми, трей­де­ра­ми — з усі­ма, хто мо­же та хо­че по­спри­я­ти роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі й отри­ма­ти зиск.

Як на ін­фор­ма­цію про роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії пі­ло­тно­го про­е­кту від­ре­а­гу­ва­ли йо­го без­по­се­ре­дні уча­сни­ки — дистри­бу­то­ри, зер­но­трей­де­ри, бан­ки, по­ста­чаль­ни­ки то­ва­рів і ма­те­рі­аль­них цін­но­стей? Се­ред них є ві­до­мі іно­зем­ні ком­па­нії, що пра­цю­ють в Укра­ї­ні та всі­ля­ко під­три­му­ють ідею аграр­них роз­пи­сок…

— Уча­сни­ки аграр­но­го се­кто­ра актив­но бра­ли участь у від­бо­рі обла­стей. То­му для них роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії пі­ло­тно­го про­е­кту не бу­ло сюр­при­зом. Ві­до­мі ви­пад­ки, ко­ли в до­ку­мен­тах із кре­ди­тни­ми про­по­зи­ці­я­ми з’яв­ляв­ся до­да­тко­вий пункт — про зо­бов’яза­н­ня отри­му­ва­ча по­зи­ки ви­да­ва­ти аграр­ну роз­пи­ску, якщо її дія по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на га­лузь, у якій він ве­де бі­знес. Йде­ться про Хар­ків­ську й Він­ни­цьку обла­сті, де сьо­го­дні ще не роз­гор­ну­та від­по­від­на си­сте­ма, однак у до­ку­мен­тах це вже пе­ред­ба­че­но.

Яка роль від­во­ди­ться IFC в ре­а­лі­за­ції пі­ло­тно­го про­е­кту за уча­стю Пол­тав­ської, Він­ни­цької, Чер­ка­ської та Хар­ків­ської обла­стей?

– Роль IFC є не­змін­ною. Це — роз­ви­ток кон­ку­рен­тно­го рин­ку, роз­ви­ток при­ва­тно­го се­кто­ра. Зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми ми аку­му­лю­є­мо всі дум­ки, про­по­зи­ції, ви­вча­є­мо про­бле­ми, що ви­ни­ка­ють, спри­я­є­мо їх розв’язан­ню, під­три­му­є­мо си­сте­му. IFC про­во­дить чи­слен­ні се­мі­на­ри, на­дає кон­суль­та­цій­ні по­слу­ги всім уча­сни­кам про­це­су.

Зга­да­ні за­хо­ди є від­кри­ти­ми, й за­зви­чай на рів­ні обла­стей їх ко­ор­ди­ну­ють де­пар­та­мен­ти агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку.

Ці се­мі­на­ри пе­ре­ва­жно ма­ють пі­зна­валь­не чи пра­кти­чне зна­че­н­ня?

– За­пуск про­е­кту зав­жди су­про­во­джу­є­ться ком­пле­ксом за­хо­дів. Ми та­кож за­пла­ну­ва­ли їх про­ве­де­н­ня. Це і се­мі­на­ри-пре­зен­та­ції, і більш пре­дме­тні пра­кти­чні се­мі­на­ри. На­при­клад, для но­та­рі­у­сів, яких ма­є­мо, обра­зно ка­жу­чи, про­ве­сти всі­ма ета­па­ми ро­бо­ти з аграр­ною роз­пи­скою, по­ка­за­ти їм, як пра­цює Ре­єстр аграр­них роз­пи­сок і як мо­жна ско­ри­ста­ти­ся йо­го мо­жли­во­стя­ми. Се­мі­на­ри для сіль­го­спви­ро­бни­ків та­кож ма­ти­муть пра­кти­чне на­пов­не­н­ня. Для нас ва­жли­во про­де­мон­стру­ва­ти слу­ха­чам, як мо­жна ско­ри­ста­ти­ся аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми, по­ка­за­ти їх силь­ні та слаб­кі сто­ро­ни, по­рів­ня­ти з ін­ши­ми до­сту­пни­ми ін­стру­мен­та­ми. Під час се­мі­на­рів ми ма­є­мо на­мір по­зна­йо­ми­ти фер­ме­рів із їх по­тен­цій­ни­ми кре­ди­то­ра­ми, що го­то­ві пра­цю­ва­ти з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми. Це мо­же сут­тє­во спро­сти­ти ді­ло­ві від­но­си­ни, які в май­бу­тньо­му скла­ду­ться, спри­я­ти­ме по­шу­ку вза­є­мо­ви­гі­дно­го ком­про­мі­су в бі­зне­сі.

На­скіль­ки успі­шним ви­явив­ся пол­тав­ський пі­ло­тний про­ект упро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок і яких змін він мо­же за­зна­ти на дру­го­му ета­пі ре­а­лі­за­ції?

— У рам­ках пол­тав­сько­го пі­ло­ту бу­ло ви­да­но 10 аграр­них роз­пи­сок. Їх до­го­вір­на вар­тість, яку за­зна­чи­ли сто­ро­ни на са­мо­му по­ча­тку, ста­но­вить близь­ко 20 млн грн. Су­ма за­ста­ви за ци­ми аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми ни­ні оці­ню­є­ться при­бли­зно в 40– 45 млн грн. Це — да­ні Мі­нАПіП.

Ни­ні­шньо­го ро­ку ми спо­ді­ва­є­мо­ся сут­тє­во по­лі­пши­ти кіль­кі­сні та які­сні по­ка­зни­ки за ви­да­ни­ми аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми. Цьо­му спри­я­ти­ме роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії пі­ло­тно­го про­е­кту, на­яв­ність прак- ти­чно­го до­сві­ду ро­бо­ти з ін­стру­мен­том у низ­ки ком­па­ній, а та­кож за­пуск си­сте­ми пе­ред по­сів­ною кам­па­ні­єю. Та­кож спо­ді­ва­є­мо­ся, що на ри­нок ви­йде ба­га­то по­тен­цій­них кре­ди­то­рів. Усе це по­с­при­яє подаль­шо­му роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ської га­лу­зі як у Пол­тав­ській обла­сті, так і в ін­ших обла­стях, що за­лу­че­но до пі­ло­тно­го про­е­кту.

Ко­ли аграр­ні роз­пи­ски мо­жуть бу­ти по­ши­ре­ні на всі укра­їн­ські ре­гіо­ни?

— По­пер­вах ми пла­ну­ва­ли це на по­ча­ток 2016-го, та здій­сни­ти за­ду­ма­не в за­зна­че­ний тер­мін не вда­є­ться. Річ у то­му, що ва­жли­вим еле­мен­том аграр­них роз­пи­сок є Ре­єстр аграр­них роз­пи­сок. Усі дії, пов’яза­ні з ви­да­чею, змі­ною та здій­сне­н­ням аграр­них роз­пи­сок, здій­сню­ва­ти­муть но­та­рі­у­си. Во­ни ро­би­ти­муть від­по­від­ні за­пи­си в цьо­му ре­є­стрі. Віль­ний до­ступ до ре­є­стру по­вин­ні ма­ти й агра­рії.

Що­прав­да, під­го­тов­ка від­по­від­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, як по­ка­за­ла пра­кти­ка, за­би­рає біль­ше ча­су, ніж пла­ну­ва­ло­ся. Ва­жли­во та­кож, щоб Ре­єстр аграр­них роз­пи­сок пов­ною мі­рою від­по­від­ав усім ви­мо­гам чин­но­го за­ко­но­дав­ства, мав усі сту­пе­ні за­хи­сту й був за­ре­є­стро­ва­ний від­по­від­ни­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. Вра­хо­ву­ю­чи ці об­ста­ви­ни, ду­маю, за­лу­че­н­ня всіх укра­їн­ських обла­стей до про­це­су, пов’яза­но­го з ви­да­чею аграр­них роз­пи­сок, від­бу­де­ться на­при­кін­ці на­сту­пно­го ро­ку.

Основ­ні вла­сти­во­сті аграр­них роз­пи­сок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.