УРЯД СХВА­ЛИВ КОН­ЦЕ­ПЦІЮ РОЗ­ВИ­ТКУ СІЛЬ­СЬКИХ ТЕ­РИ­ТО­РІЙ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ме­тою роз­роб­ки Кон­це­пції є за­твер­дже­н­ня кон­со­лі­до­ва­них прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ре­а­лі­за­ції від­по­від­но­го на­пря­му дер­жав­ної по­лі­ти­ки до 2025 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.