Ве­ре­сне­ві ко­ре­кти­ви

Уто­чне­но ба­лан­си по­пи­ту й про­по­зи­ції зер­на, мо­ло­ка, м’яса, цукру та ро­слин­них олій

AgroMarket - - НОВИНИ -

В офі­сі Еко­но­мі­чно­го дис­ку­сій­но­го клу­бу вко­тре від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи зі скла­да­н­ня ба­лан­сів по­пи­ту й про­по­зи­ції основ­них ви­дів про­до­воль­ства. За уча­сті фа­хів­ців Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, Держ­ста­ту, гро­мад­ських про­фе­сій­них ор­га­ні­за­цій — Укра­їн­ської зер­но­вої асо­ці­а­ції, асо­ці­а­цій «Укро­лі­я­пром», «Со­ю­зу пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни», «Укр­мол­про­му», кор­по­ра­ції «Тва­рин­пром», об’єд­на­н­ня «Укр­хліб­пром», «Спіл­ки молочних під­при­ємств» — бу­ло уто­чне­но ба­лан­си по­пи­ту й про­по­зи­ції зер­на, мо­ло­ка, м’яса, цукру та ро­слин­них олій.

Зер­но

Зав­дя­ки по­кра­щен­ню оцін­ки вро­жаю пше­ни­ці з 24 до 25,9 млн тонн уто­чне­но оцін­ку ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих куль­тур з 56,6 до 58,6 млн тонн. По­пит вну­трі­шньо­го рин­ку оці­ню­є­ться у 27,1 млн тонн, із ньо­го на про­до­воль­чі по­тре­би спря­мо­ву­ва­ти­ме­ться 6,5 млн тонн. За умо­ви фор­му­ва­н­ня до­ста­тніх для під­трим­ки про­до­воль­чої без­пе­ки кра­ї­ни пе­ре­хі­дних за­ли­шків (6,2 млн тонн) екс­порт­ні мо­жли­во­сті оці­ню­ю­ться у 36,3 млн тонн, зокре­ма 14,6 млн тонн пше­ни­ці, 3,9 млн — ячме­ню та 17,3 млн — ку­ку­ру­дзи.

За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми ми­тної ста­ти­сти­ки, в ли­пні-сер­пні 2015-го Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 5,9 млн тонн зер­на й про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки, що на 22,9% біль­ше, ніж у ли­пні-сер­пні 2014-го. У за­галь­но­му об­ся­зі екс­пор­ту пше­ни­ця ста­но­вить 2,7 млн тонн (на 12,5% біль­ше), ячмінь — 1,9 млн тонн (на рів­ні то­рі­шніх показників), ку­ку­ру­дза — 1,3 млн тонн (у 2,8 ра­за біль­ше). На 1 ве­ре­сня 2015-го, за да­ни­ми Держ­ста­ту, на під­при­єм­ствах, що збе­рі­га­ють і пе­ре­ро­бля­ють зер­но, йо­го бу­ло 27,2 млн тонн — 20,3 млн тонн пше­ни­ці, 3,9 млн — ячме­ню, 1,5 млн — ку­ку­ру­дзи.

Ро­слин­ні олії

У 2014/15 МР ві­тчи­зня­ни­ми під­при­єм­ства­ми ви­ро­бле­но 4,5 млн тонн олій ро­слин­них (на 7,3% мен­ше, ніж в по­пе­ре­дньо­му мар­ке­тин­го­во­му се­зо­ні), зокре­ма со­ня­шни­ко­вої — 4,3 млн тонн. Із за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва на вну­трі­шнє про­до­воль­че спо­жи­ва­н­ня спря­мо­ва­но 516 тис. тонн, або 12,1 кг в роз­ра­хун­ку на одну осо­бу. Основ­ний об­сяг ви­ро­бле­ної олії — 4,1 млн тонн — бу­ло екс­пор­то­ва­но. Ім­порт ми­ну­ло­го се­зо­ну ста­но­вив 178 тис. тонн і був пред­став­ле­ний пе­ре­ва­жно паль­мо­вою олі­єю.

У но­во­му 2015/16 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, ви­ро­бни­цтво олій ро­слин­них збе­ре­же­ться на рів­ні ми­ну­ло­го се­зо­ну й ста­но­ви­ти­ме 4,5 млн тонн, зокре­ма олії со­ня­шни­ко­вої — 4,2 млн тонн. Екс­порт очі­ку­є­ться в об­ся­зі 4,1 млн тонн, із ньо­го олії со­ня­шни­ко­вої — 3,1 млн тонн, ім­порт — 0,2 млн тонн. Спо­жи­ва­н­ня олій ро­слин­них оці­ню­є­ться на рів­ні 13,1 кг на одну осо­бу на рік, або в ме­жах ра­ціо­наль­ної нор­ми.

Мо­ло­ко і м’ясо

В Укра­ї­ні три­ває ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ху­до­би і пти­ці та пов’яза­не з ним змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції тва­рин­ни­цтва. За да­ни­ми ста­ти­сти­ки, ста­ном на 01.09.2015, як по­рів­ня­ти з від­по­від­ною то­го­рі­чною да­тою, по­го­лів’я ВРХ ско­ро­ти­ло­ся на 6,5%, сви­ней — на 3,1%, пти­ці — на 3,0%.

У сі­чні-сер­пні 2015 ро­ку (про­ти від­по­від­но­го пе­рі­о­ду 2014-го) ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка змен­ши­ло­ся на 4,6% — до 7402 тис. тонн, м’яса всіх ви­дів — на 1,7% (до 1441 тис. тонн). Та­кож від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту м’ясо­мо­ло­чної про­ду­кції. Так, за 8 мі­ся­ців цьо­го ро­ку ім­порт м’яса змен­шив­ся на 19% (до 92 тис. тонн), ім­порт мо­ло­ко­про­ду­ктів — у 7 ра­зів (до 42 тис. тонн).

З по­ча­тку ро­ку від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту мо­ло­чної про­ду­кції на 36,6% (до 277 тис. тонн). Утім, збе­рі­га­є­ться по­зи­тив­на тен­ден­ція до на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту м’ясо­про­ду­ктів, який у сі­чні-сер­пні по­то­чно­го ро­ку зріс на 21% (до 156 тис. тонн). Про­ду­кції пта­хів­ни­цтва в укра­їн­сько­му екс­пор­ті м’яса на­ле­жить 67%. Най­біль­ші об­ся­ги екс­порт­них по­ста­чань м’яса пти­ці здій­сню­ю­ться в Ірак, Ні­меч­чи­ну, Ні­дер­лан­ди. Спо­жи­ва­н­ня на­се­ле­н­ням про­ду­кції тва­рин­ни­цтва в сі­чні-сер­пні цьо­го ро­ку про­ти від­по­від­но­го пе­рі­о­ду 2014 ро­ку ско­ро­ти­ло­ся: м’яса — на 7,1% і ста­но­ви­ло в се­ре­дньо­му за мі­сяць 3,9 кг на осо­бу, мо­ло­ка — 8,5% (17,6 кг).

Цу­кор

У 2014/15 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді за­галь­на про­по­зи­ція цукру на рин­ку бу­ла сфор­мо­ва­на укра­їн­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми й ста­но­ви­ла 2426 тис. тонн. З ура­ху­ва­н­ням об­ся­гів вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня (1684 тис. тонн), екс­пор­ту (109 тис. тонн) і ви­ве­зе­н­ня до ВЕЗ «Крим» (138 тис. тонн) за­ли­шки цукру на кі­нець се­зо­ну оці­ню­ю­ться у 495 тис. тонн, що на 44% ви­ще, ніж то­рік.

У но­во­му 2015/16 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді ви­ро­бни­цтво цукру очі­ку­є­ться в ме­жах 1200 тис. тонн, що на 42% ниж­че від по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го се­зо­ну. Та­ке сут­тє­ве змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва цукру зу­мов­ле­не, основ­ним чи­ном, ско­ро­че­н­ням на 28% площ по­сі­ву цукро­вих бу­ря­ків під уро­жай 2015 ро­ку. З ура­ху­ва­н­ням пе­ре­хі­дних за­ли­шків й очі­ку­ва­но­го ви­ро­бни­цтва за­галь­на про­по­зи­ція укра­їн­сько­го цукру по­то­чно­го се­зо­ну ста­но­ви­ти­ме 1695 тис. тонн, або фа­кти­чно на рів­ні по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку. Про­те для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку цукру та уни­кне­н­ня «га­ло­пу» цін по­трі­бно за­без­пе­чи­ти хо­ча б мі­ні­маль­ний рі­вень пе­ре­хі­дних за­па­сів. Крім то­го, не­зва­жа­ю­чи на не­спри­я­тли­вий для ви­ро­бни­цтва цукру се­зон, тре­ба на­ма­га­ти­ся не втра­ти­ти вже осво­є­ні в по­пе­ре­дньо­му мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді зов­ні­шні рин­ки збу­ту цукру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.