Ри­нок чи ба­зар?

Уряд хо­че ство­ри­ти дер­ж­опе­ра­то­ра сіль­го­сп­зе­мель. Бі­знес має за­сте­ре­же­н­ня

AgroMarket - - НОВИНИ - Уля­на КОСОВСЬКА

Про подаль­шу до­лю рин­ку зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня в Укра­ї­ні йшло­ся під час ви­їзно­го уря­до­во­го за­сі­да­н­ня в Пол­та­ві. Прем’єр­мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк за­явив, що без удо­ско­на­ле­н­ня на­яв­ної за­ко­но­дав­чої ба­зи зня­т­тя мо­ра­то­рію з 1 сі­чня 2016 ро­ку відкриє «не ри­нок зем­лі, а ба­зар зем­лі». На­то­мість він про­по­нує ство­ри­ти на цьо­му рин­ку дер­жав­но­го аген­та. Як у Че­хії. Мов­ляв, має бу­ти бен­чмарк (вар­тість зем­лі). І якщо хтось за­хо­че про­да­ти свою зем­лю, дер­жа­ва че­рез дер­жав­ну уста­но­ву ви­ку­пля­ти­ме та про­да­ва­ти­ме да­лі.

У бі­знес-се­ре­до­ви­щі цю ідею зу­стрі­ли ду­же стри­ма­но. Як ка­же очіль­ник асо­ці­а­ції «Зе­мель­на спіл­ка Укра­ї­ни» Ан­дрій Ко­шиль, аби фор­му­ва­ти ці­ну, ще одна окре­ма структура не по­трі­бна. Будь-яке адмі­ні­стра­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня ці­ни по­ро­джує зло­вжи­ва­н­ня. А якщо дер­ж­агент спро­бує вста­но­ви­ти мі­ні­маль­но низь­ку ці­ну, ри­нок все одно са­мо­стій­но від­ко­ри­гує ре­аль­ну вар­тість за до­по­мо­гою об­хі­дних ма­нев­рів. Ура­хо­ву­ю­чи скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, ви­ни­кає ло­гі­чне пи­та­н­ня: за які ко- шти ку­пу­ва­ти­ме зе­мель­ні ді­лян­ки в на­се­ле­н­ня дер­ж­агент? Фі­нан­су­ва­н­ня та­ких угод дер­жбю­джет не по­тя­гне.

Мо­но­по­лія у ви­гля­ді по­се­ре­дни­ка від дер­жа­ви бу­де не­зро­зумі­лою бі­зне­су й зай­вою під час ре­а­лі­за­ції зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня, що є в дер­ж­вла­сно­сті, пе­ре­ко­на­ний екс­перт. Він по­яснює, що сьо­го­дні ці ді­лян­ки мо­жна про­да­ва­ти че­рез ау­кціо­ни. Та­кий ме­ха­нізм в Укра­ї­ні вже дав­но існує — за за­ко­ном, віль­ні від за­бу­до­ви дер­жав­ні та ко­му­наль­ні зем­лі зо­бов’яза­ні про­да­ва­ти­ся на ау­кціо­нах. Це дає змо­гу отри­ма­ти за них най­біль­шу ці­ну.

Про­те, на жаль, ме­ха­нізм «на пов­ну» не пра­цює че­рез «ви­ня­тки» (пе­ре­да­ча зе­мель­них ді­ля­нок в орен­ду фер­ме­рам, без­опла­тна при­ва­ти­за­ція то­що) та за­ко­но­дав­чим шпа­ри­нам, які до­зво­ля­ють обі­йти ор­га­ні­за­цію «обов’яз­ко­вих» тор­гів. «Ау­кціо­ни, — ци­тує екс­пер­та Агро­Пор­тал.юа, — про­во­дя­ться у нас ду­же рід­ко. На­при­клад, ли­ше то­рік близь­ко 250 тис. га сіль­го­сп­зе­мель Дер­жзе­м­агент­ство пе­ре­да­ло в орен­ду й у вла­сність за не­про­зо­ри­ми схе­ма­ми. Із цьо­го об­ся­гу ли­ше 1% сіль­го­сп­зе­мель бу­ло про­да­но че­рез ау­кціо­ни…»

Від­так, на дум­ку очіль­ни­ка «Зе­мель­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни», зайвий по­се­ре­дник не зро­бить цей ри­нок про­зо­рим і не до­по­мо­же про­дав­цю за­ро­би­ти біль­ше. Якщо тре­ба за­пу­сти­ти в обіг якусь зем­лю, на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше за­лу­чи­ти аль­тер­на­тив­ні ва­рі­ан­ти про­да­жів, вва­жає він. На­при­клад, до­зво­ли­ти пов­но­цін­ну ро­бо­ту зе­мель­них ау­кціо­нів, за­пу­сти­ти еле­ктрон­ні тор­ги. За пе­ре­хо­ду зе­мель­них тор­гів в он­лайн без уча­сті по­се­ре­дни­ка-мо­но­по­лі­ста мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на біль­шу про­зо­рість.

До ре­чі, ке­рів­ник Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру Ма­ксим Мартинюк теж ви­сту­пає за про­ве­де­н­ня пу­блі­чних ау­кціо­нів із про­да­жу зе­мель дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті. Що­прав­да, на ви­їзно­му уря­до­во­му за­сі­дан­ні він чо­мусь ре­пре­зен­ту­вав це як но­ва­тор­ський екс­пе­ри­мент. А ще в Держ­ка­да­стрі під­го­ту­ва­ли низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, які ма­ли б ство­ри­ти на­ле­жні пе­ред­умо­ви для за­про­ва­дже­н­ня рин­ку зем­лі. Всі во­ни зго­дом ма­ють бу­ти ви­не­се­ні на обго­во­ре­н­ня гро­мад­сько­сті. Та ко­ли потраплять на роз­гляд в пар­ла­мент і ко­ли бу­дуть роз­гля­ну­ті — ще те пи­та­н­ня, на яке по­ки що ні в ко­го не­має від­по­віді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.