При­бу­ток на «ко­ро­тко­му пле­чі»

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Ра­фа­ель ГОРОЯН, ке­рів­ник ГК «Про­ме­тей»

Сьо­го­дні вал со­ня­шни­ку дає під­ста­ви МЕЗам пра­цю­ва­ти «з ко­ліс». І, від­по­від­но, ці­ни за­ку­пів­лі си­ро­ви­ни ниж­чі, ніж очі­ку­ва­ло­ся. За­во­ди за тон­ну да­ють 8050–8200 грн. На еле­ва­то­рах ці­на не на­ба­га­то ниж­ча. Про­те сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві сьо­го­дні, схо­же, не до «дов­гих гро­шей». То­му ма­є­мо стрім­кий старт і… ста­біль­ний низ­хі­дний тренд че­рез ви­со­ку про­по­зи­цію со­ня­шни­ку. Йо­го вро­жай­ність в де­яких го­спо­дар­ствах, як ка­жуть фер­ме­ри, до­ся­гне 30 т/ц, а за­га­лом збе­ре­мо май­же вдві­чі біль­ше, ніж то­рік. При­найм­ні на пів­дні. З по­ча­тку жов­тня еста­фе­ту під­хо­плять центр і північ, тож ма­со­вий вал роз­тя­гне­ться до кін­ця жов­тня. Ло­гі­чно, що й ці­но­ва си­ту­а­ція на цей пе­рі­од не га­ран­ту­ва­ти­ме яки­хось сюр­при­зів — аж до­ки на рин­ку не за­бра­кне си­ро­ви­ни.

Не­хай там як, но­вий олій­ний се­зон 2015/16 МР обі­цяє бу­ти ці­ка­вим. Як ві­до­мо, крім ро­бо­чих по­ту­жно­стей не­вдов­зі очі­ку­є­ться від­кри­т­тя дрі­бні­ших за­во­дів. Якщо справ­дя­ться про­гно­зи (до 11 млн тонн уро­жаю) й та­кож за­пу­стя­ться обі­ця­ні пе­ре­ро­бни­ка­ми об­ся­ги, сплеск ці­ни мо­жли­вий. А до то­го ча­су тренд ви­зна­ча­ти­ме ком­па­нія-мо­но­по­ліст, що пра­гну­ти­ме за­лу­чи­ти ко­жну тре­тю на­сі­ни­ну вро­жаю у свою «бан­ку». Та про­тя­гом ро­ку за­ле­жність ці­ни при­йма­н­ня си­ро­ви­ни від кур­су ва­лю­ти збе­рі­га­ти­ме­ться.

І все ж фер­ме­ри ма­ють змо­гу за­ро­би­ти, якщо вра­ху­ють ін­фра­стру­ктур­ні змі­ни на рин­ку. Роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі лі­ній­них еле­ва­то­рів, чи­ма­ло з яких по­вер­та­ю­ться під кон­троль ві­тчи­зня­но­го ка­пі­та­лу, ро­бить мо­жли­вим по­кла­сти на збе­рі­га­н­ня або про­да­ти ви­гі­дні­ше, й без черг транс­пор­ту та роз­ра­хун­ку. Це не ли­ше за­оща­дить час, а й спри­я­ти­ме більш ви­гі­дній ка­пі­та­лі­за­ції ін­ве­сти­цій у вро­жай.

На ін­ших аграр­них фрон­тах — свої се­зон­ні ре­а­лії. Щой­но по­ча­ло­ся зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку, по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бни­ків рі­па­ку зна­чно впав. На­ра­зі ри­нок в’ялий. Актив­но ді­ють хі­ба що екс­пор­те­ри. Ці­на за­ку­пів­лі зер­но­вих про­до­воль­чої гру­пи пі­сля тим­ча­со­во­го спа­ду ви­рів­ня­ла­ся й тро­хи пе­ре­ви­щи­ла став­ки на стар­ті се­зо­ну. Тим ча­сом за­ку­пни­кам сої цьо­го се­зо­ну на рин­ку стає «за­ті­сно»: оскіль­ки зро­сли об­ся­ги ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, трей­де­рам стає важ­ко кон­ку­ру­ва­ти з пе­ре­ро­бни­ка­ми. Ви­со­кі при­бу­тки на від­мі­ну від ми­ну­ло­го се­зо­ну ма­ють шанс отри­ма­ти ви­ро­бни­ки ку­ку­ру­дзи. Най­ближ­чим ча­сом хо­ро­шу ці­ну в пор­тах за неї да­ва­ти­муть ті, хто уклав фор­вар­дні кон­тра­кти. За­па­си ста­ро­го вро­жаю за­кін­чу­ю­ться, тож з ура­ху­ва­н­ням про­бле­ми стро­ків по­ку­пці вже сьо­го­дні на­ма­га­ю­ться пе­ре­би­ва­ти один одно­го в ці­ні. Від­так, у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зро­ста­н­ня мо­же бу­ти по­мі­тним. Однак ма­со­вий вал ку­ку­ру­дзи но­во­го вро­жаю да­лі спро­во­кує па­ді­н­ня ці­ни. До ре­чі, цьо­го се­зо­ну са­ме ку­ку­ру­дзу ба­га­то хто з ви­ро­бни­ків роз­гля­дає як актив для ін­ве­сти­цій, і має на­мір до­кла­сти зу­силь для її збе­рі­га­н­ня до очі­ку­ва­н­ня спри­я­тли­ві­шої ці­ни.

Хай там як, су­ча­сний укра­їн­ський аграр­ний ри­нок ма­ло чим схо­жий на іде­аль­ні схе­ми роз­ви­ну­тих еко­но­мік за­хі­дно­го ти­пу. Ко­жен звик до­ві­ря­ти та по­кла­да­ти­ся сам на се­бе, ми не ма­є­мо до­сві­ду дов­го­стро­ко­вих пла­нів й ін­ве­сти­цій. Мо­жна ро­зу­мі­ти тих, хто до­ві­ряє «ке­шу» в умо­вах ва­лю­тної не­ви­зна­че­но­сті, тим па­че ко­ли дер­жа­ва вко­тре по­ка­за­ла се­бе слаб­ким бі­знес-грав­цем. Та по­сту­по­во все ж при­хо­дить ро­зу­мі­н­ня, що дов­го­стро­ко­вий успіх мо­жли­вий ли­ше в пар­тнер­стві — від­кри­тій спів­пра­ці на пер­спе­кти­ву. Зав­дя­ки йо­му з рин­ку ви­ті­сня­ю­ться «чор­ну­шні» дрі­бні спе­ку­лян­ти, які дис­кре­ди­ту­ють бі­знес як спра­ву. Тож са­ме від грав­ців і їх ін­те­ре­сів, і аж ні­як не від вка­зів­ки «звер­ху», за­ле­жать пра­ви­ла гри, за яки­ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти зав­тра.

Укра­їн­ський ри­нок роз­ви­ва­є­ться. По­ряд з екс­пор­те­ра­ми по­си­лю­є­ться бі­зне­с­актив­ність пе­ре­ро­бни­ків. Са­ме во­ни й ви­зна­ча­ти­муть ці­ну в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.