На вну­трі­шніх ре­зер­вах

Ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал укра­їн­сько­го агро­ви­ро­бни­цтва ве­ли­че­зний. Однак на­ра­зі спо­сте­рі­га­є­мо від­тік іно­зем­но­го ка­пі­та­лу

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЗАДОРОЖНЯ

Сіль­ське го­спо­дар­ство від­рі­зня­є­ться від ін­ших ви­дів бі­зне­су. І пи­та­н­ня не тіль­ки у спе­ци­фі­чних умо­вах ро­бо­ти, як-то се­зон­ність чи за­ле­жність від погоди. Да­є­ться взна­ки ці­ла низ­ка най­рі­зно­ма­ні­тні­ших чин­ни­ків, із якими агра­рії опти­мі­сти­чно вча­ться да­ва­ти со­бі ра­ду — по­при по­дії на схо­ді кра­ї­ни, де­валь­ва­цію грив­ні та по­стій­ні пе­ре­мо­ви­ни уря­дов­ців із кре­ди­то­ра­ми на­шої дер­жа­ви що­до ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­сті.

І хо­ча іно­зем­них ін­ве­сто­рів те­о­ре­ти­чно при­ва­блює пер­спе­кти­ва за­ве­сти вла­сну «кур­ку, що не­се зо­ло­ті яй­ця», однак вкла­да­ти свої гро­ше­ня­та в сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни во­ни не над­то по­спі­ша­ють. Су­дя­чи з офі­цій­ної ста­ти­сти­ки, ін­ве­сти­ції в 2015-му бу­дуть мі­зер­ни­ми (на­віть про­ти 2013-го).

За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, від­тік іно­зем­но­го ка­пі­та­лу ли­ше за пер­ший квар­тал 2015-го ста­но­вить май­же 105 млн дол. (це на 6,2 млн дол. біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од 2014-го) — свій ка­пі­тал із Укра­ї­ни ви­ве­ли Кіпр (89,4 млн дол.), Ні­дер­лан­ди (21,5 млн дол.), Фран­ція (21,5 млн дол.), Ве­ли­ка Бри­та­нія (8,8 млн дол.) і Швей­ца­рія (1,1 млн дол.).

По­над 80% (2,419 млрд дол.) пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій, що на­ді­йшли в Укра­ї­ну в пер­шо­му квар­та­лі 2015-го, бу­ло вкла­де­но у ви­ро­бни­цтво хар­чо­вих про­ду­ктів, на­по­їв і тю­тю­но­вих ви­ро­бів. І ли­ше 507,7 млн дол. — у сіль­ське, лі­со­ве та ри­бне го­спо­дар­ство. За та­ких умов, зро­зумі­ло, тре­ба хі­ба що зна­хо­ди­ти для роз­ви­тку вну­трі­шні ре­зер­ви. Та що зро­би­ли для цьо­го про­філь­не мі­ні­стер­ство й пар­ла­мен­та­рії? У 2015-му про мо­жли­во­сті за­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня в АПК йшло­ся чи не на ко­жній зу­стрі­чі з по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми — під час фо­ру­мів, кон­фе­рен­цій, з’їздів й усі­ля­ких ін­ших пред­став­ни­цьких між­на­ро­дних зі­брань. У ре­зуль­та­ті бу­ло під­пи­са­но де­кла­ра­цію про на­мі­ри що­до фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів в аграр­но­му се­кто­рі з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком (ЄІБ); де­кла­ра­цію про спів­пра­цю з «Ду­най­ською со­єю» та ме­мо­ран­дум що­до спів­пра­ці у сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства в рам­ках про­е­кту «Укра­їн­ський про­ект бі­знес-роз­ви­тку пло­до­о­во­чів­ни-цтва ». Ре­аль­но ж за спри­я­н­ня мі­ні­стер­ства ни­ні ре­а­лі­зу­є­ться про­ект для роз­ви­тку пло­до­о­во-чів­ни­цтва вчо­ти­рьох пів­ден­них обла­стях (За­по­різь­кій, Хер­сон­ській, Оде­ській і Ми­ко­ла­їв­ській) на 30 млн ка­над­ських до­ла­рів. За 6 ро­ків ро­бо­ти за­кор­дон­ні гран­то­дав­ці ма­ють на­мір за­про­ва­ди­ти но­ві те­хно­ло­гії з ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів у цих ре­гіо­нах й охо­пи­ти на­вча­н­ням близь­ко 30 тис. фа­хів­ців. Крім то­го, Мі­на­гро хо­че за­лу­чи­ти в ЄІБ EUR 400 млн, але, швид­ше за все, ці ко­шти бу­дуть осво­є­ні під кон­кре­тні про­е­кти агро­хол­дин­гів. Се­ре­дній і ма­лий сіль­го­спви­ро­бник їх, ціл­ком імо­вір­но, не по­ба­чать.

Спе­цре­жим з ПДВ збе­ре­жуть тіль­ки тва­рин­ни­кам?

Не­ві­до­мо, яким бу­де про­ект бю­дже­ту на 2016 рік. Ка­бмін ли­ше за­ре­є­стру­вав йо­го в пар­ла­мен­ті, але ре­аль­них цифр по­ки що ні­хто не ба­чив. Крім то­го, 114 де­пу­та­тів вне­сли про­ект по­да­тко­вої ре­фор­ми, який пе­ред­ба­чає збе­ре­же­н­ня спе­цре­жи­му з ПДВ ли­ше для ви­ро­бни­ків тва­рин­ни­цької про­ду­кції.

За­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Во­ло­ди­мир Ла­па за­зна­чив, що в 2014 ро­ці три­во­жні си­гна­ли для АПК з бо­ку фі­ска­лів уже на­ді­йшли. Мо­ва про змі­ну ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня фі­ксо­ва­ним сіль­сько­го­спо­дар­ським по­да­тком (єди­ним по­да­тком, че­твер­та гру­па в чин­но­му По­да­тко­во­му ко­де­ксі), не­від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за екс­пор­ту зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, ска­су­ва­н­ня ком­пен­са­ції сіль­сько­го­спо­дар­ським ви­ро­бни­кам вар­то­сті ре­а­лі­зо­ва­но­го мо­ло­ка та м’яса за ра­ху­нок аку­му­льо­ва­но­го ПДВ про­ми­сло­ви­ми пе­ре­ро­бни­ка­ми від­по­від­ної про­ду­кції, збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­ної став­ки орен­дної пла­ти за орен­ду зе­мель сіль­госп-при­зна­че­н­ня дер­жав­ної власності з 1 до 3% гро­шо­вої оцін­ки одно­ча­сно із за­про­ва­дже­н­ням ін­де­кса­ції нор­ма­тив­но-гро­шо­вої оцін­ки в ці­лях опо­да­тку­ва­н­ня. «Ре­а­лі­за­ція цих й ін­ших фі­скаль­них за­хо­дів зу­мо­ви­ла збіль­ше­н­ня фі­нан­со­во­го ти­ску на аграр­ний се­ктор в об­ся­гах що­най­мен­ше 20 млрд грн на рік. З ура­ху­ва­н­ням тим­ча­со­во­го за­про­ва­дже­н­ня до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру — до 30 млрд грн», — ко­мен­тує зам­мі­ні­стра.

Мін­фі­ну — не до схе­ми до­ту­ва­н­ня агра­рі­їв…

У ра­зі ска­су­ва­н­ня спе­цре­жи­му з ПДВ пар­ла­мен­та­рі все ж ма­ють за­про­по­ну­ва­ти аль­тер­на­тив­ну під­трим­ку для агра­рі­їв: або по­вер­не­н­ня ПДВ за екс­пор­ту зер­на, або пря­мі до­та­ції. Про­те, за сло­ва­ми чле­на ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Оле­ксан­дра Ба­ку­мен­ка, су­ма пря­мої бю­дже­тної під­трим­ки від­по­від­но до умов всту­пу Укра­ї­ни до СОТ обме­же­на об­ся­гом 3,043 млрд грн з пра­вом на 5% de minimis (то­ді як за на­яв­но­сті спе­цре­жи­му ви­ро­бни­ки аку­му­лю­ва­ли у 2014 ро­ці су­му близь­ко 20 млрд грн). Не­хай там як, Мін­фін до­сі не за­про­по­ну­вав свою схе­му до­ту­ва­н­ня агра­рі­їв. Від­по­від­но до роз­ра­хун­ків Мі­нАПіП, за умо­ви ска­су­ва­н­ня по­да­тко­вих пільг і дії всіх не­га­тив­них чин­ни­ків па­ді­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ва­ло­вої сіль­госп­про­ду­кції мо­же пе­ре­ви­щи­ти 12,5% в під­при­єм­ствах та 8% у ці­ло­му по га­лу­зі. Про­те є й по­зи­тив­ні новини з бо­ку фі­нан­со­во­го ві­дом­ства: у 2016-му бу­де ска­со­ва­но до­да­тко­вий ім­порт­ний збір, що до­зво­лить хоч якось зни­зи­ти ці­ни на ім­порт­не на­сі­н­ня, ЗЗР і мін­до­бри­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.