ЧЕ­РЕЗ ЗНО­ШЕ­НІСТЬ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАР­КУ НЕ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­Є­ТЬСЯ МАЙ­ЖЕ ТРЕ­ТИ­НА ТЕ­ХНІ­КИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Та­кі да­ні на між­на­ро­дній на­у­ко­вій кон­фе­рен­ції опри­лю­днив за­ві­ду­вач від­ді­лу рин­ку ма­те­рі­аль­но­те­хні­чних ресурсів Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки Оле­ксандр За­хар­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.