ОФІС ВСЕ­СВІ­ТНЬОЇ ПРО­ДО­ВОЛЬ­ЧОЇ ПРО­ГРА­МИ (WORLD FOOD PROGRAM) ВІД­КРИ­ЮТЬ В УКРА­Ї­НІ.

За остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя змі­ни клі­ма­ту від­бу­ва­ю­ться ду­же стрім­ко. Агра­рії бе­ру­ться складати ін­стру­кцію з ви­жи­ва­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЗАДОРОЖНЯ

Про­ект від­по­від­ної уго­ди узго­дже­но Ка­бі­не­том мі­ні­стрів.

Зда­ва­ло­ся б, ну що стра­шно­го в то­му, що тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря під­ви­щи­ться на кіль­ка гра­ду­сів? Утім, са­ме ця «дрі­бни­ця» мо­же ко­шту­ва­ти нам ду­же до­ро­го — від змі­ни про­ля­га­н­ня клі­ма­ти­чних по­ясів до за­ро­дже­н­ня при­ро­дних ка­та­клі­змів, що вже й ка­за­ти про втра­че­ний уро­жай чи су­хі-су­хі­сінь­кі, на­че в пу­сте­лі, ко­лись ро­дю­чі ґрун­ти. І до­по­ки по­лі­ти­ки з ви­со­ких три­бун роз­по­від­а­ють, як за­хи­сти­ти люд­ство від гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня, агра­рії озбро­ю­ю­ться на­ста­но­ва­ми вче­них, аби під­го­ту­ва­ти­ся та бо­дай не про­гра­ти по­го­ді.

Узим­ку — плюс, а влі­тку… за­ги­бель для ку­ку­ру­дзи

«Змі­ни клі­ма­ту — це не ли­ше по­те­плі­н­ня, а й розба­лан­су­ва­н­ня, зокре­ма різ­кі пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур­них ре­жи­мів. Цьо­го ро­ку в пів­ден­них обла­стях Укра­ї­ни й в Ки­є­ві се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра влі­тку бу­ла на 4 гра­ду­си ви­ща за нор­му. Про­те ра­зом із тим бу­ло й різ­ке її зни­же­н­ня на 10–15 гра­ду­сів», — за­зна­чає на­чаль­ник від­ді­лу агро­ме­тео­ро­ло­гії укра­їн­сько­го Гід­ро­ме­тцен­тру Те­тя­на Ада­мен­ко. За її сло­ва­ми, зи­ма й лі­то в пів­ден­них обла­стях за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя ста­ли те­плі­ши­ми на 2 гра­ду­си. І якщо взим­ку 2° — це плюс для пе­ре­зи­мів­лі зер­но­вих, то влі­тку — це за­ги­бель для ку­ку­ру­дзи. Не ща­стить Оде­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Хер­сон­ській обла­стям і з до­ща­ми. Се­ре­дньо­рі­чна опти­маль­на кіль­кість опа­дів в Укра­ї­ні для ста­ло­го зем­ле­роб­ства оці­ню­є­ться на рів­ні 700 мм. У пів­ден­них обла­стях таке тра­пля­ло­ся 7–8 ра­зів за остан­ні 50 ро­ків. А бу­ли на­віть та­кі ро­ки, ко­ли час­тка опа­дів ста­но­ви­ла всьо­го ли­ше 300 мм — як в пу­сте­лі. За­га­лом, за спо­сте­ре­же­н­ням ме­тео­ро­ло­гів, пра­кти­чно по всій кра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться ско­ро­че­н­ня опа­дів, зокре­ма взим­ку, на 10–15%. До­ща­ми ж ря­сніє не сер­пень, як ко­лись, а ве­ре­сень-жов­тень. І це, зро­зумі­ло, по­зна­ча­є­ться на тер­мі­нах сів­би ози­ми­ни.

Уні­каль­на по­су­ха: атмо­сфер­на, ґрун­то­ва, гі­дро­ло­гі­чна

Хай там як, зо­на пів­ден­них обла­стей по­сту­по­во пе­ре­хо­дить із ка­те­го­рії се­ре­дньо за­су­шли­вої до силь­но за­су­шли­вої. Як по­ясню­ють екс­пер­ти, це озна­чає, що пів­ден­ні ре­гіо­ни ри­зи­ку­ють ста­ти зо­ною ду­же ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства. Клі­мат ни­ні змі­ню­є­ться зна­чно швид­ше, ніж ра­ні­ше. І якщо го­спо­дар­ства не по­дба­ють про стра­те­гію роз­ви­тку ри­зи­ко­во­го бі­зне­су (з по­прав­ка­ми на по­го­ду), то вро­жай­ність сіль­гос­пкуль­тур за най- ближ­чі де­ся­ти­лі­т­тя мо­же зни­зи­ти­ся що­най­мен­ше на 10–15%. За про­гно­за­ми Те­тя­ни Ада­мен­ко, най­біль­ше по­стра­жда­ють яро­ві зер­но­ві, які влі­тку про­хо­дять пе­рі­од ве­ге­та­ції.

Яскра­вим при­кла­дом не­зво­ро­тних клі­ма­ти­чних змін ста­ла цьо­го­рі­чна по­су­ха. Во­на, як ка­же екс­перт Гід­ро­ме­тцен­тру, уні­каль­на, бо по­єд­на­ла атмо­сфер­ну, ґрун­то­ву й гі­дро­ло­гі­чну. На­ра­зі в ба­га­тьох обла­стях кра­ї­ни ма­лі рі­чки пе­ре­со­хли й на­віть в ко­ло­дя­зях ще­зла во­да. За­па­си во­ло­ги бу­ли опти­маль­ни­ми ли­ше на Оде­щи­ні та в За­хі­дній Укра­ї­ні. На­то­мість у Жи­то­мир­ській, Чер­ка­ській і біль­шій ча­сти­ні Сум­ської обла­сті во­ло­ги бу­ло не­до­ста­тньо, а си­ту­а­цію в Ки­їв­ській і цен- траль­них, схі­дних і пів­ден­них обла­стях, пе­ре­ко­на­на Те­тя­на Ада­мен­ко, мо­жна кла­си­фі­ку­ва­ти як по­су­ху.

Дя­ку­ва­ти, ран­ні зер­но­ві на той час уже зі­бра­ли. Та й ку­ку­ру­дза до липня вже десь на 70% сфор­му­ва­ла по­ча­тки. А ось осі­н­ня по­сів­на ни­ні­шньо­го ро­ку від­бу­ва­ла­ся в над­скла­дних умо­вах. Біль­шість обла­стей сте­по­вої та лі­со­сте­по­вої зо­ни не ба­чи­ли опа­дів до 1,5–2,5 мі­ся­ця. Мо­жна тіль­ки уяви­ти со­бі, як сі­я­ли на та­ко­му ґрун­ті та якою зго­дом бу­ла ве­ге­та­ція куль­тур. Си­ту­а­цію утру­дни­ла ду­же низь­ка для осе­ні від­но­сна во­ло­гість по­ві­тря, со­ня­чна по­го­да й три­ва­лі ін­тен­сив­ні за­мо­роз­ки. У пів­ден­них обла­стях по­су­ха до­ся­гла кри­те­рію сти­хій­но­го ме­тео­ро­ло­гі­чно­го яви­ща.

Кожна тре­тя на­сі­ни­на не зі­йшла

Схо­жі умо­ви сів­би, до ре­чі, спо­сте­рі­га­ли­ся в Укра­ї­ні у 2011-му. «Уперше за ба­га­то­лі­тню істо­рію ми ма­ли вкрай не­за­до­віль­не за­без­пе­че­н­ня ози­мих во- ло­гою. На мо­мент за­кін­че­н­ня по­сі­вів ози­мо­го рі­па­ку — 31 сер­пня — пра­кти­чно на 95% територій во­ло­ги бу­ло в ґрун­то­во­му ша­рі мен­ше ніж 10 мм. На 10 жов­тня во­ло­гою бу­ли за­без­пе­че­ні 30% всіх по­сі­вів», — за­зна­чив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту зем­ле­роб­ства та те­хні­чної по­лі­ти­ки Мі­нАПіП Во­ло­ди­мир То­пчій. За про­гно­зу у 823 тис. га рі­пак по­сі­я­но на 612 тис га. Це один із най­ниж­чих по­ка­зни­ків за остан­ні кіль­ка ро­ків. Че­рез низь­кі ден­ні та ве­чір­ні тем­пе­ра­ту­ри біль­шість ро­слин рі­па­ку ма­ють 1–2 справ­жніх лис­тки, а для успі­шної пе­ре­зи­мів­лі цій куль­ту­рі по­трі­бно сфор­му­ва­ти 8–10 ли­сто­чків. Імо­вір­ним сце­на­рі­єм у ни­ні­шніх по­го­дних умо­вах є при­пи­не­н­ня осін­ньої ве­ге­та­ції, від­по­від­но, ро­сли­ни не до­ся­гнуть сво­го опти­маль­но­го роз­ви­тку

У за­хі­дних обла­стях, де про­йшли ве­ре­сне­ві до­щі, те­пла по­го­да спри­я­ла актив­ній ве­ге­та­ції ози­мих. Утім, за да­ни­ми екс­пер­тів Мі­нАПіП, на біль­шо­сті за­сі­я­них площ в Оде­ській обла­сті в се­ре­ди­ні жов­тня схо­дів не спо­сте­рі­га­ло­ся. І хо­ча на де­яких пло­щах во­ни та­ки з’яви­ли­ся, однак ду­же не­рів­но­мір­но. За ін­фор­ма­ці­єю Ми­ро­нів­сько­го ін­сти­ту­ту пше­ни­ці ім. В. М. Ре­ме­сла, на­ра­зі в ґрун­ті збе­рі­га­є­ться до 30% на­сі­н­ня, яке не сфор­му­ва­ло схо­дів.

За­га­лом, як ка­жуть екс­пер­ти, стан роз­ви­тку по­сі­вів ози­мих у цьо­го­рі­чних по­го­дних умо­вах ви­ма­гає від го­спо­дарств му­дрої стра­те­гії до­гля­ду у ве­сня­ний пе­рі­од ве­ге­та­ції куль­тур і пе­ре­гля­ду та­кти­ки що­до ви­бо­ру більш по­су­хо­стій­ко­го на­сі­н­ня для пів­ден­них обла­стей.

Агра­рі­ям Пів­дня, як вва­жає Те­тя­на Ада­мен­ко, слід при­сто­со­ву­ва­ти­ся до но­вих клі­ма­ти­чних умов і йти шля­хом від­ро­дже­н­ня си­стем зро­ше­н­ня в ре­гіо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.