ЯК НА НА­ШІ СТА­ТКИ ВПЛИ­ВАЄ НОР­МА ТРАНСФЕР­ТНО­ГО ЦІ­НО­УТВО­РЕ­Н­НЯ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Дмитро КРАВЧЕНКО, го­ло­ва прав­лі­н­ня LNZ Group

Як зі зви­чно­го для укра­їн­ських ре­а­лій пост­ра­дян­сько­го за­во­ду ви­ро­сти до мас­шта­бів су­ча­сної єв­ро­пей­ської ком­па­нії? На­вряд чи до­ста­тньо ли­ше зав­зя­т­тя та потенціалу.

У якийсь мо­мент зро­ста­н­ня об­ся­гів бі­зне­су го­стро ста­вить пе­ред не­об­хі­дні­стю зро­би­ти ді­яль­ність більш упо­ряд­ко­ва­ною, сфор­му­ва­ти гну­чку й мо­біль­ну си­сте­му управ­лі­н­ня та ви­зна­чи­ти­ся зі стра­те­гі­єю. Нам зна­чною мі­рою вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти ці зав­да­н­ня. А на­ші фа­хів­ці — управ­лін­ці, агро­но­ми, ме­не­дже­ри, пра­ців­ни­ки еле­ва­то­ра, за­во­ду, ме­ха­ні­за­то­ри й ін­ші ро­бі­тни­ки — основ­на цін­ність LNZ Group.

Без ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів, що зда­тні ре­а­лі­зу­ва­ти по­став­ле­ні ці­лі, всі во­ни й до­сі за­ли­ша­ли­ся б тіль­ки на па­пе­рі. На­то­мість ми ма­є­мо чим пи­ша­ти­ся на­віть у важ­кі для укра­їн­ської еко­но­мі­ки ча­си: то­рік EBITDA зріс на 40% — до 39 млн дол. А Ле­бе­дин­ський спе­ці­а­лі­зо­ва­ний на­сін­нє­вий за­вод, у який бу­ло вкла­де­но 12,5 млн дол. ін­ве­сти­цій, вхо­дить до п’ятір­ки най­кра­щих в Укра­ї­ні. Пе­ре­ко­на­ний: по-ін­шо­му й не мо­гло бу­ти, бо ми орі­єн­ту­є­мо­ся на ті кри­те­рії, які ви­су­ва­ють сві­то­ві лі­де­ри се­ле­кції, із якими спів­пра­цю­є­мо.

В умо­вах жорс­ткої кон­ку­рен­ції LNZ Group ро­бить став­ку на пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії, й це до­зво­ляє три­ма­ти лі­дер­ство на рин­ку. Що­прав­да, рі­ше­н­ня про бу­дів­ни­цтво на­сін­нє­во­го за­во­ду бу­ло дій­сно ри­зи­ко­ва­ним (осо­бли­во з огля­ду на по­дії 2014-го). Про­те ми ро­зумі­ли на­галь­ну по­тре­бу рин­ку. Спо­ча­тку пла­ну­ва­ли обме­жи­ти­ся ета­па­ми при­йма­н­ня, сор­ту­ва­н­ня і су­ші­н­ня на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи. Та ко­ли усві­до­ми­ли, що пе­ре­бу­ва­є­мо на від­ста­ні всьо­го в пів­то­ра міль­йо­на єв­ро від вла­сно­го пов­но­го ви­ро­бни­чо­го ци­клу, та­ки на­ва­жи­ли­ся на цей ін­ве­сти­цій­но не­про­стий крок. За сім ро­ків ма­є­мо всі шан­си оку­пи­ти про­ект і сут­тє­во збіль­ши­ти по­ту­жно­сті за­во­ду. Ви­зна­чаль­ни­ми у цьо­му бу­дуть най­ближ­чі 5–6 мі­ся­ців. Якщо ри­нок «про­ки­не­ться», то ми швид­ко ада­пту­є­мо­ся до зро­ста­н­ня по­пи­ту. До ре­чі, цьо­го ро­ку ма­є­мо 8,5 тис. га на­сін­ни­ків, із яких май­же по­ло­ви­на — під ку­ку­ру­дзою.

Що до­зво­ляє нам без­бо­лі­сно ре­а­гу­ва­ти на сьо­го­дні­шні ко­ли­ва­н­ня рин­ку? Ми ди­вер­си­фі­ку­є­мо ді­яль­ність: окрім ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня за­йма­є­мо­ся ви­ро­щу­ва­н­ням та дистри­бу­ці­єю агро­ре­сур­сів. Тоб­то ко­жен із цих на­пря­мів під­стра­хо­вує ін­ші. Це дає змо­гу бу­ти ін­ве­сто­ра­ми для са­мих се­бе, не за­ле­жа­ти від «чу­жих» ка­пі­та­ло­вкла­день і про­ва­ди­ти ви­ва­же­ну по­лі­ти­ку спів­пра­ці з бан­ка­ми.

Ве­ли­ку роль у мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків ві­ді­грає й роз­о­се­ре­дже­н­ня орен­до­ва­них зе­мель на три кла­сте­ри: Шпо­лян­ський, Чер­ка­ський лі­в­обе­ре­жний і Сум­ський.

Во­дно­час ми пе­ре­бу­ва­є­мо в по­стій­но­му по­шу­ку но­вих рин­ків і но­вих мо­жли­во­стей. Так, цьо­го ро­ку по­ча­ли ви­ро­щу­ва­н­ня ні­ше­вих куль­тур — льо­ну, ко­рі­ан­дру та спель­ти. Са­ме із ці­єю про­ду­кці­єю пла­ну­є­мо за­крі­пи­ти­ся на єв­ро­пей­сько­му рин­ку, який уже за кіль­ка мі­ся­ців має ста­ти на­ба­га­то ближ­чим до Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.