НА­ВІ­ЩО ФІР­МІ ДИ­РЕ­КТОР З РОЗ­ВИ­ТКУ, АБО ЩО ВРЯ­ТУЄ «ХВО­РИЙ» БІ­ЗНЕС

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Біль­шість рей­де­рів, як по­ка­зує пра­кти­ка, по­бо­ю­ю­ться за­зі­ха­ти на по­ту­жно­го вла­сни­ка. Во­ни, на­че гі­є­ни, чи та­кі со­бі «са­ні­та­ри бі­зне­су», ата­ку­ють ли­ше ду­же ура­зли­ві під­при­єм­ства.

Ми­ко­ла СТРУЦЬ, пар­тнер IMGPartners, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий

Осо­би­сто я не роз­ці­нюю рей­дер­ство як ви­клю­чно не­га­тив­не яви­ще, бо во­но дій­сно під­си­лює без­пе­ку бі­зне­су й за­гар­то­вує йо­го. Що­прав­да, зни­щує най­слаб­ших. А то­му як адво­кат на­по­ля­гаю: ко­ли вас ата­ку­ють, не вар­то па­ні­ку­ва­ти — го­лов­не обра­ти вір­ну стра­те­гію за­хи­сту.

Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших рей­дер­ських атак в Укра­ї­ні роз­по­всю­дже­ні, зокре­ма, та­кі: пе­ре­ма­ню­ва­н­ня вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок; ре­є­стра­ція «ша­хма­тки»; по­двій­на ре­є­стра­ція до­го­во­рів орен­ди; іні­ці­ю­ва­н­ня до­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня до­го­во­рів орен­ди; змі­на за­снов­ни­ків/ке­рів­ни­ка орен­да­ря то­що. Ко­ли ми зга­ду­є­мо про рей­дер­ство, то чі­тко ро­зу­мі­є­мо, що тут не обі­йшло­ся без по­ру­шень за­ко­ну та/або під­роб­ки до­ку­мен­тів. Для ле­га­лі­за­ції та­ких до­ку­мен­тів за­лу­ча­ють суди, рі­ше­н­ня яких під­ля­га­ють до ви­ко­на­н­ня на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни та є обов’яз­ко­ви­ми для ко­жно­го. Про­те не­за­ле­жно від то­го, чи на­яв­не «рей­дер­ське» рі­ше­н­ня, чи ні, по­трі­бно обо­ро­ня­ти­ся!

У пра­кти­ці на­шої ком­па­нії є ви­па­док ко­ли клі­єнт по­вер­нув кон­троль над під­при­єм­ством ли­ше зав­дя­ки вір­но спла­но­ва­ній схе­мі оскар­же­н­ня та­ких рі­шень, при цьо­му не зда­ю­чи фі­зи­чний кон­троль над об’єктом.

Що мо­же спри­я­ти рей­де­рам в по­бу­до­ві схе­ми за­хо­пле­н­ня:

не­до­три­ма­н­ня про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня ау­кціо­ну в мо­мент пе­ре­да­чі в орен­ду зе­мель дер­жав­ної або ко­му­наль­ної власності;

не­від­по­від­ність ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня за­зна­че­но­го в Дер­жа­кті й До­го­во­рі; від­су­тність істо­тних умов; від­су­тність пра­во вста­нов­лю­ва­но­го до­ку­мен­та на зе­мель­ну ді­лян­ку;

не­на­ле­жне під­пи­са­н­ня до­го­во­ру (від­су­тній від­тиск пе­ча­тки);

істо­тні умо­ви в ре­є­стра­цій­но­му на­пи­сі на до­го­во­рі/йо­го від­су­тність;

не­від­по­від­ність ре­кві­зи­тів зе­мель­ної ді­лян­ки в до­го­во­рі та впра­во вста­нов­лю­ва­них до­ку­мен­тах.

З осо­би­сто­го до­сві­ду за­зна­чу, що будь-яка, на­віть най­дрі­бні­ша по­мил­ка, мо­же ста­ти по­ча­тком вій­ни. А то­му ли­ше про­фе­сій­ний під­хід до ство­ре­н­ня, при­дба­н­ня та під­трим­ки агро­бі­зне­су є під­ґрун­тям йо­го пра­во­вої без­пе­ки.

Аби убез­пе­чи­ти­ся від зов­ні­шніх зло­ді­їв, тре­ба зва­же­но оби­ра­ти пар­тне­рів і кон­тр­аген­тів. Утім, за будь-яких об­ста­вин вар­то пам’ята­ти, що наш най­кра­щий до­свід — це той, який ми отримали на вла­сних по­мил­ках. А за по­тре­би отри­ма­ти ком­пе­тен­тну пра­во­ву до­по­мо­гу все ж не за­ва­дить звер­ну­ти­ся до фа­хів­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.