Ці­ни на цу­кор мо­жуть зро­сти на 15–20%

AgroMarket - - НОВИНИ -

У2015/16 МР за умо­ви ста­біль­но­го ва­лю­тно­го кур­су зро­ста­н­ня ці­ни на цу­кор очі­ку­є­ться в ме­жах 15– 20%. Про це по­ві­до­мив за­ві­ду­вач від­ді­ле­н­ня ці­но­утво­ре­н­ня, ін­фра­стру­кту­ри рин­ку та роз­ви­тку на­у­ко­вих ін­но­ва­цій На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки» ака­де­мік НААН Оле­ксандр Шпи­чак. При­чи­ною то­му є змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва цукру та збіль­ше­н­ня ви­трат на йо­го ви­ро­бни­цтво.

Че­рез пе­ре­ви­ро­бни­цтво цукру ми­ну­ло­го се­зо­ну, як за­зна­чив екс­перт, у 2015 ро­ці пло­ща по­сі­вів під цукро­вим бу­ря­ком змен­ши­ла­ся про­ти ми­ну­ло­го ро­ку на чверть (26%) — до 239 тис. га. Крім то­го, че­рез скла­дні по­го­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви зни­зи­ться вро­жай­ність цукро­вих бу­ря­ків (у се­ре­дньо­му до 40 т/га про­ти 47 т/га то­рік).

За про­гно­за­ми на­у­ков­ців Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки, ва­ло­вий збір цукро­во­го бу­ря­ка по­то­чно­го се­зо­ну ста­но­ви­ти­ме близь­ко 9,3 млн тонн, що на 40% мен­ше, ніж у 2014-му (15,5 млн тонн). Що­прав­да, вна­слі­док спе­ко­тної погоди цукри­стість мо­же бу­ти ви­щою. Че­рез брак во­ло­ги та мо­жли­ве му­мі­фі­ку­ва­н­ня ко­ре­не­пло­дів очі­ку­є­ться по­гір­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чної яко­сті цукро­вих бу­ря­ків. Це мо­же спри­чи­ни­ти втра­ти під час збе­рі­га­н­ня ко­ре­не­пло­дів в бур­тах.

За­га­лом, як про­гно­зу­ють екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту, ви­ро­бни­цтво цукру в Укра­ї­ні в 2015/16 МР ста­но­ви­ти­ме 1200 тис. тонн цукру за по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку на пе­рі­од 2015/16 МР 1720 тис. тонн (кво­та «А»). Вра­хо­ву­ю­чи пе­ре­хі­дні за­па­си цукру на по­ча­ток мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (542 тис. тонн), за­галь­на про­по­зи­ція цукру на вну­трі­шньо­му рин­ку ста­но­ви­ти­ме 1742 тис. тонн. До то­го ж фа­кти­чне спо­жи­ва­н­ня цукру у 2015/16 МР очі­ку­є­ться на рів­ні 1550–1600 тис. тонн. Змен­ше­н­ня об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня цукру зу­мов­ле­но на­сам­пе­ред зни­же­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­лен- ня, а та­кож тим­ча­со­вою втра­тою територій До­не­цької, Лу­ган­ської обла­стей і АР Крим.

Зна­чне під­ви­ще­н­ня цін на цу­кор на по­ча­тку 2015 ро­ку бу­ло ви­кли­ка­но ін­фля­ці­єю, де­валь­ва­ці­єю на­ціо­наль­ної ва­лю­ти й ажі­о­та­жним по­пи­том на цей про­дукт. Тра­ди­цій­но ці­но­ва си­ту­а­ція у ве­ре­сні-листопаді — пе­рі­од ма­со­во­го цукро­ва­рі­н­ня — ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ста­бі­лі­за­ці­єю цін на цу­кор, але до кін­ця ро­ку ці­на по­чи­нає зро­ста­ти, за­зна­чив Оле­ксандр Шпи­чак.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.