Во­ю­ва­ти­муть із кон­тра­фа­ктом пе­сти­ци­дів і хі­мі­ка­тів

AgroMarket - - НОВИНИ -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни спіль­но з ФАО та пред­став­ни­ка­ми бі­зне­су роз­по­чи­нає сер­йо­зний про­ект. Йо­го ме­та — про­ти­дія фаль­ши­вій та кон­тра­фа­ктній про­ду­кції на рин­ку пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів. Про це за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. «Мі­на­гро­по­лі­ти­ки має на­мір по­си­ли­ти кон­троль яко­сті на рин­ку пе­сти­ци­дів. Ми бу­де­мо ді­я­ти в двох на­пря­мах. Пер­ший — за­ко­но­дав­чий. Нам вкрай по­трі­бно вне­сти змі­ни в чин­не за­ко­но­дав­ство. Адже ни­ні ма­є­мо низ­ку про­га­лин у сфе­рі кон­тро­лю та ре­є­стра­ції брен­дів. Дру­гий на­прям — ро­бо­та з ми­тни­ми ор­га­на­ми. Ма­є­мо на­мір спів­пра­цю­ва­ти з ДФС в пи­та­н­нях на­пов­не­н­ня від­по­від­них про­фі­лів ри­зи­ків і про­ве­ден­ні на­вчань спів­ро­бі­тни­ків рі­зних під­роз­ді­лів, вклю­чно з пер­со­на­лом про­філь­них ла­бо­ра­то­рій», — за­зна­чи­ла по­са­до­вець. «Че­рез ве­ли­че­зний об­сяг не­які­сної про­ду­кції ми ма­є­мо ба­га­то про­блем: ри­зи­ки для нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, за­бру­дне­н­ня під­зем­них вод, чи­ма­лий еко­но­мі­чний зби­ток для екс­пор­те­рів і фер­ме­рів», — на­го­ло­си­ла Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. За її сло­ва­ми, об­сяг не­які­сної та кон­тра­фа­ктної про­ду­кції на роз­дрі­бно­му рин­ку до­ся­гає 80%. ФАО оці­нює обо­рот рин­ку фаль­шо­ва­них за­со­бів за­хи­сту ро­слин в Укра­ї­ні у 20–25%, або по­над 200 млн дол. США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.