Ма­є­мо но­ві пра­ви­ла ру­ху ван­та­жно­го транс­пор­ту

AgroMarket - - НОВИНИ -

Опу­блі­ко­ва­но по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 21 жов­тня 2015 р. №869 про за­бо­ро­ну ру­ху для транс­порт­них за­со­бів фа­кти­чною ма­сою по­над 40 т, або по­над 11 т на вісь (для кон­тей­не­ро­во­зів — по­над 46 т) на ав­то­мо­біль­них до­ро­гах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня при пе­ре­ве­зен­ні по­діль­них ван­та­жів. По­ста­но­вою та­кож вво­ди­ться обме­же­н­ня на рух ав­то­мо­біль­ни­ми до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня мі­сце­во­го зна­че­н­ня для ван­та­жі­вок фа­кти­чною ма­сою по­над 24 т (або по­над 7 т на вісь). Най­ближ­чим ча­сом Украв­то­дор і слу­жби ав­то­мо­біль­них до­ріг в усіх обла­стях Укра­ї­ни опри­лю­днять ін­фор­ма­цію про но­ві обме­же­н­ня на офі­цій­них сай­тах ві­домств і вста­нов­лять від­по­від­ні до­ро­жні зна­ки.

«Те­пер по­чнуть ді­я­ти жорс­ткі пра­ви­ла для ефе­ктив­но­го кон­тро­лю, — за­зна­чив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку ав­то­до­ріг й ав­то­транс­пор­ту Ро­ман Хміль. — Ми сут­тє­во збіль­шу­є­мо штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня, бу­ду­є­мо ме­ре­жу з 200 пун­ктів ав­то­ма­ти­чно­го ва­го­во­го кон­тро­лю ав­то “на хо­ду”, а та­кож за­ку­по­ву­є­мо 100 мо­біль­них ва­го­вих ком­пле­ксів. Із 2016-го су­ча­сні за­со­би ві­део­фі­кса­ції та кон­тро­лю на до­ро­гах за­сто­со­ву­ва­ти­ме но­ва транс­порт­на ін­спе­кція «Укр­транс­Без­пе­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.