Зе­мель­ні ау­кціо­ни зна­йшли го­спо­да­рів 518 ді­лян­кам

AgroMarket - - НОВИНИ -

Дер­жав­на слу­жба з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії і ка­да­стру Укра­ї­ни за ре­зуль­та­та­ми зе­мель­них тор­гів, про­ве­де­них у сі­чні-ве­ре­сні 2015-го, до­ру­чи­ла те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­нам акти­ві­зу­ва­ти ро­бо­ту з про­ве­де­н­ня зе­мель­них ау­кціо­нів. Про це дня­ми по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ві­дом­ства. За її да­ни­ми, Дер­жгео­ка­дастр на зе­мель­них ау­кціо­нах за 9 мі­ся­ців пе­ре­дав в орен­ду 518 зе­мель­них ді­ля­нок сіль­госп­при­зна­че­н­ня дер­жав­ної власності пло­щею май­же 12 тис. га, що­рі­чна вар­тість орен­ди яких ста­но­вить близь­ко 16,3 млн грн.

Най­біль­ше зе­мель­них ді­ля­нок бу­ло пе­ре­да­но в орен­ду ін­ве­сто­рам на Во­ли­ні — це 2,3 тис. га, а що­рі­чні орен­дні пла­те­жі ста­нов­лять 1,6 млн грн. На Тер­но­піль­щи­ні — 1,4 тис. га за май­же 2 млн грн, на Львів­щи­ні — 1,9 тис. га за 3,8 млн грн, на Хар­ків­щи­ні — 595 га за 562 тис. грн. Ра­зом із тим упродовж зга­да­но­го пе­рі­о­ду не від­бу­ло­ся жо­дно­го зе­мель­но­го ау­кціо­ну в Ки­їв­ській, Іва­но-Фран­ків­ській і Оде­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.