Укра­їн­ські агро­хол­дин­ги у жов­тні по­до­рож­ча­ли на 9%

AgroMarket - - НОВИНИ -

Про це свід­чать да­ні ко­ти­ру­вань акцій укра­їн­ських агро­хол­дин­гів на сві­то­вих фон­до­вих бір­жах, агре­го­ва­них агент­ством Bloomberg. З по­ча­тку ро­ку ці ком­па­нії (без «Мрії», акції якої ни­ні ви­лу­че­но з обі­гу) по­до­рож­ча­ли на 19%. Ка­пі­та­лі­за­ція за ре­зуль­та­та­ми жов­тня ста­но­вить 2,6 млрд дол., що на 9% біль­ше, ніж у ве­ре­сні. Най­біль­ше до­дав у вар­то­сті «Міл­кі­ленд» Ана­то­лія Юр­ке­ви­ча — на но­ви­нах про ре­стру­кту­ри­за­цію (+75% — до 14 млн дол.). Дру­га по­зи­ція — за «Агро­лі­гою» Іри­ни По­плав­ської, що до­сі тор­гу­є­ться на аль­тер­на­тив­но­му май­дан­чи­ку вар­шав­ської бір­жі New Connect — ком­па­нія до­да­ла май­же по­ло­ви­ну вар­то­сті. Тре­тя по­зи­ція — у «Аван­гар­ду» Оле­га Ба­хма­тю­ка (+43% зав­дя­ки ре­стру­кту­ри­за­ції). За­га­лом най­до­рож­чим сьо­го­дні є «Кер­нел» Ан­дрея Ве­рев­сько­го, який обі­гнав за цими па­ра­ме­тра­ми «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» Юрія Ко­сю­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.