Держ­слу­жба з хар­чо­вої без­пе­ки те­пер уже є в ре­гіо­нах

AgroMarket - - НОВИНИ -

На­ре­шті ство­ре­но 24 обла­сних те­ри­то­рі­аль­них управ­лі­н­ня й одне управ­лі­н­ня в Ки­є­ві Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів. І са­ме їм ма­ють пе­ре­да­ти пов­но­ва­же­н­ня те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни, що бу­дуть лі­кві­до­ва­ні (як-от ра­йон­ні управ­лі­н­ня Дер­жве­тслу­жби). Те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни Дер­жве­тслу­жби, Держ­спо­жи­він­спе­кції та Держ­са­не­пі­дем­слу­жби бу­дуть при­єд­на­ні до від­по­від­них но­во­ство­ре­них під­роз­ді­лів. Що­прав­да, всі во­ни й да­лі ви­ко­ну­ють свої пов­но­ва­же­н­ня, аж до­ки пе­ре­да­дуть їх фа­хів­цям Держ­слу­жби з хар­чо­вої без­пе­ки. Про це йде­ться в уря­до­вій по­ста­но­ві №871від 28 жов­тня 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.