Свій. До сво­го. По своє

30 ро­дин на Тер­но­піл­лі об’єд­на­ли­ся в ко­опе­ра­тив із ви­ро­щу­ва­н­ня ма­ли­ни. Ін­ве­сто­ром ви­сту­пив агро­хол­динг

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Яні­на ЧАЙКІВСЬКА

До­ра­дян­ський пе­рі­од в істо­рії Галичини ві­до­мий сво­їм стрім­ким роз­ви­тком ко­о­пе­ра­ції в се­лах. Одним із пер­ших цей рух по­чав роз­ви­ва­ти Андрей Шептицький, який 1903 ро­ку до­мо­вив­ся з ав­стрій­ським уря­дом про ви­ді­ле­н­ня 4 млн крон на роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства під піль­го­вий кредит — 2% рі­чних. Ду­хов­ний лі­дер Галичини пра­гнув об’єд­на­ти укра­їн­ців і на­вчи­ти їх за­ро­бля­ти са­мо­стій­но. Від­так, ко­опе­ра­ти­ви «Ма­сло­со­юз» і «Цен­тро­со­юз» кон­тро­лю­ва­ли 50% усьо­го екс­пор­ту в Поль­щу. Укра­їн­ська про­ду­кція ма­ла по­пит у Ні­меч­чи­ні, Ав­стрії, Угор­щи­ні. Ни­ні ко­о­пе­ра­ція зно­ву на ча­сі. Втім, пер­спе­ктив­на спра­ва на­ра­зі не ви­кли­кає у її по­тен­цій­них уча­сни­ків опти­мі­зму. «Агро­Мар­кет» ви­рі­шив з’ясу­ва­ти, за яких умов та­ка мо­дель го­спо­да­рю­ва­н­ня має шанс вижити і зна­йти свою ні­шу в рин­ко­во­му сьо­го­ден­ні.

По­бли­зу се­ла Хо­ро­брів Ав­гу­стів­ської сільради Ко­зів­сько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні не­що­дав­но з’яви­ла­ся «Фай­на по­ля­на» — сіль­сько­го­спо­дар­ський об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив із ви­ро­щу­ва­н­ня ма­ли­ни. У жов­тні 30 сі­мей за­кла­ли тут ягі­дник на трьох ге­кта­рах, зго­дом пла­ну­ють роз­ши­ри­ти­ся до де­ся­ти, а пер­ший уро­жай по­ча­ти зби­ра­ти вже у сер­пні 2016-го. Їхній ко­опе­ра­тив — це спіль­но­та одно­дум­ців, ко­трі ра­зом де­шев­ше ку­пу­ва­ти­муть са­джан­ці й до­бри­ва, ра­зом збу­ва­ти­муть свій уро­жай за ви­щою ці­ною, фор­му­ю­чи то­вар­ні пар­тії, крім то­го, ство­рю­ва­ти­муть но­ві ро­бо­чі мі­сця й роз­ви­ва­ти­муть вла­сну гро­ма­ду.

Свої пер­ші кро­ки ко­опе­ра­то­ри ро­блять під па­тро­на­том фа­хів­ців агро­хол­дин­гу «Мрія», яко­му й на­ле­жить ідея цьо­го со­ці­аль­но­го про­е­кту. Для охо­чих ви­ро­щу­ва­ти ма­ли­ну тут ор­га­ні­зу­ва­ли спе­ці­а­лі­зо­ва­ні се­мі­на­ри. До­свід­че­ні агро­те­хні­ки до­по­ма­га­ти­муть і з до­гля­дом за ма­лин­ни­ком, і з за­ку­пів­лею за­со­бів за­хи­сту за ви­гі­дни­ми ці­на­ми. До сло­ва, за са­джа­нець члени «Фай­ної по­ля­ни» пла­ти­ли ли­ше 2 грн (хо­ча йо­го опто­ва ці­на — від 8 грн, а рин­ко­ва роз­дрі­бна — до 30). Ре­шту про­фі­нан­су­вав хол­динг. За­га­лом на це «Мрія» спря­му­ва­ла 300 тис. грн, ще 200 тис. — на те­хні­ку й обро­бі­ток зем­лі. Як ка­же ке­рів­ник со­ці­аль­но-ін­ве­сти­цій­но­го від­ді­лу хол­дин­гу Ва­силь Мар­тюк, «Фай­на по­ля­на» в май­бу­тньо­му час­тко­во за­без­пе­чу­ва­ти­ме са­джан­ця­ми ін­ші ко­опе­ра­ти­ви, що при­єд­на­ю­ться до про­е­кту. У пер­спе­ктив­них пла­нах «Мрії» — до­по­мог­ти сіль­ським гро­ма­дам, де во­на ви­ро­щує зер­но­ві й ін­ші куль­ту­ри, з ор­га­ні­за­ці­єю та­ких ко­опе­ра­ти­вів. Іде­ться, до ре­чі, не ли­ше про ма­ли­ну, а й про ін­ші яго­ди (зокре­ма, аґрус, смо­ро­ди­ну й ін).

У «Фай­ній по­ля­ні» не ма­ють на­мі­ру бу­ти хол­дин­гу тя­га­рем. Від­так, са­мо­туж­ки все спла­ну­ва­ли. На­віть роз­ра­ху­ва­ли, як роз­по­вів уча­сник ко­опе­ра­ти­ву Ва­силь Ве­га, що сім’я з трьох осіб мо­же са­мо­стій­но до­гля­да­ти за ма­лин­ни­ком на 10 со­тих. У пер­ший рік пло­до­но­сі­н­ня та­ка ді­лян­ка да­ва­ти­ме до 10 кг ягід за одне зби­ра­н­ня (че­рез день) і при­но­си­ти­ме сво­їм го­спо­да­рям що­най­мен­ше 1200 грн на ти­ждень (якщо за­го­ті­вель­ни­ки пла­ти­ти­муть, як і цьо­го лі­та, по 40 грн/кг). А за­га­лом, за під­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів «Мрії», «Фай­на по­ля­на» змо­же отри­ма­ти в пер­ший рік го­спо­да­рю­ва­н­ня за свої яго­ди в се­ре­дньо­му 350 тис. грн. На дру­гий рік пло­щі під ма­лин­ни­ком роз­ши­рю­ва­ти­муть, від­по- від­но, ви­ро­сте й уро­жай. Отож шля­хом фор­му­ва­н­ня то­вар­них пар­тій мо­жна бу­де на­ла­го­ди­ти збут за ви­гі­дни­ми ці­на­ми на пе­ре­роб­ку й екс­порт. Одним із на­сту­пних ета­пів та­кож має ста­ти при­дба­н­ня ка­ме­ри охо­ло­дже­н­ня ягід. Як розповіли у «Мрії», вже є по­пе­ре­дня до­мов­ле­ність із ком­па­ні­я­ми, які за­мо­ро­жу­ють яго­ди й екс­пор­ту­ють їх у Ні­меч­чи­ну, Поль­щу й Ав­стрію, що­до опто­вих за­ку­пі­вель ма­ли­ни в ко­опе­ра­ти­ву.

За са­джа­нець ма­ли­ни члени «Фай­ної по­ля­ни» пла­ти­ли ли­ше 2 грн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.