А ви­но по­ве­зе­мо в Ки­тай

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Роз­ви­ток ви­но­гра­дар­ства та ви­но­роб­ства най­ближ­чим ча­сом ви­зна­ча­ти­ме­ться за­галь­но­еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю в дер­жа­ві та зда­тні­стю га­лу­зі опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на го­стрі ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня.

За роз­ра­хун­ка­ми фа­хів­ців ННЦ «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки», об­ся­ги ва­ло­во­го збо­ру ви­но­гра­ду цьо­го­річ ско­ро­ти­ли­ся що­най­мен­ше на 18% — до 356 тис. тонн. Ба­га­то це чи ма­ло? Якщо зва­жи­ти, що у ви­ро­бни­цтві ва­ло­вої про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни час­тка га­лу­зі ста­но­вить усьо­го 0,3% (у 2014-му), а в про­ду­кції ро­слин­ни­цтва — 0,55%, то, ма­буть, на па­пе­рі все має ви­гляд не так пла­чев­но. А на пра­кти­ці?

То­рік, якщо по­рів­ня­ти з 2013-м, ви­но­ро­бна га­лузь змен­ши­ла при­бу­тки у 3,3 ра­за. І до то­го ж пра­кти­чно втра­ти­ла дер­жав­ну під­трим­ку че­рез збір на роз­ви­ток ви­но­гра­дар­ства, са­дів­ни­цтва та хме­ляр­ства (у 2010-му на під­трим­ку цих га­лу­зей бу­ло ви­пла­че­но май­же 413 млн грн, а то­рік ма­ло не в 10 ра­зів мен­ше — 43,9 млн грн). На до­да­чу до цьо­го у 2016-му, за на­мі­ра­ми уря­ду, сіль­го­спви­ро­бни­ки мо­жуть втра­ти­ти спе­цре­жим справ­ля­н­ня ПДВ. Усе це за­гро­жує сут­тє­вим змен­ше­н­ням ви­трат на ви­но­гра­дни­ки та зни­же­н­ням уро­жай­но­сті — аж до змен­ше­н­ня їх площ. Уже ни­ні сут­тє­во змен­ши­ла­ся пло­ща ви­но­гра­дни­ків у пло­до­но­сно­му ві­ці — з 67,1 тис га по­за­то­рік до 44,0 тис. га у 2014-му. Осо­бли­во від­чу­тни­ми є змен­ше­н­ня площ під ви­но­гра­дни­ка­ми у сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах — на 42,5 і 41,9% про­ти 2010 і 2013 рр. від­по­від­но. Що­прав­да, від­чу­тно зро­сла час­тка ви­ро­бни­цтва го­спо­дар­ства­ми на­се­ле­н­ня: 44,7% у 2014-му про­ти 36% у 2010-му та 32,2% — у 2013 р. Вро­жай­ність ви­но­гра­ду в та­ких го­спо­дар­ствах зро­сла на 15% про­ти 2013 р., а про­ти 2010 р. — на 63,7%.

Утім, ні ви­но­град, ні ви­но не на­ле­жать до про­ду­ктів пер­шої не­об­хі­дно­сті. То­му на вну­трі­шньо­му рин­ку ймо­вір­не подаль­ше обме­же­н­ня їх спо­жи­ва­н­ня — че­рез зни­же­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня. Се­ред ін­ших ви­кли­ків не­га­тив­ний вплив ма­ти­ме подаль­ше ско­ро­че­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту ви­но­ро­бної про­ду­кції в РФ вна­слі­док во­єн­но­го кон­флі­кту та зро­ста­н­ня на­пру­же­но­сті у від­но­си­нах. Ро­сій- ський ри­нок то­рік спо­жив 84,3% усьо­го екс­пор­ту ви­но­гра­дно­го ви­на з Укра­ї­ни, а у 2013-му — 89,4%. Зро­зумі­ло, що йо­го втра­та є сер­йо­зним ви­кли­ком для га­лу­зі. По­ста­ча­н­ня в кра­ї­ни ЄС то­рік становили ли­ше 3,1% усьо­го екс­пор­ту ви­но­гра­дно­го ви­на (а ще три ро­ки то­му — 6,5%). Від­так, як мо­ви­ться, по­тен­ці­ал для на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів є. Крім то­го, у 2011– 2014 рр. Укра­ї­на що­рі­чно по­ста­ча­ла на екс­порт 30–43 т вер­му­ту й ін­шо­го ви­на ви­но­гра­дно­го з до­да­ва­н­ням ро­слин­них або аро­ма­ти­чних екс­тра­ктів (код 2205). Час­тка пер­спе­ктив­но­го ки­тай­сько­го рин­ку по цій по­зи­ції зро­сла з 3,3% (у 2013му) до 27,2% (у 2014-му), а за об­ся­га­ми — з 18,8 до 108,4 т.

Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­но­гра­дар­ства, без­умов­но, пов’яза­но з ди­вер­си­фі­ка­ці­єю та роз­ши­ре­н­ням рин­ків збу­ту. Тож ни­ні час до­во­ди­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність укра­їн­ської про­ду­кції в умо­вах ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі з ЄС, зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на сві­то­во­му рин­ку, по­дов­же­н­ня гло­ба­лі­за­ції еко­но­мі­ки й ін. А для цьо­го потрібні но­ві те­хно­ло­гії, ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти, зро­ста­н­ня про­ду­ктив­но­сті та яко­сті про­ду­кції, ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва й рин­ків збу­ту, осво­є­н­ня ін­но­ва­цій, про­су­ва­н­ня ві­тчи­зня­ної про­ду­кції на зов­ні­шні рин­ки та ба­га­то ін­шо­го, без чо­го не­мо­жли­вий успі­шний роз­ви­ток га­лу­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.