Єв­ро­па вже дав­но ко­о­пе­ру­є­ться

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Че­рез си­сте­му ко­опе­ра­ти­вів, що на­ле­жать без­по­се­ре­дньо сіль­го­спви­ро­бни­кам, ре­а­лі­зу­є­ться по­над 50% про­ду­кції мо­ло­чар­ства в Бель­гії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Поль­щі, а у Ні­дер­лан­дах, Ав­стрії та Да­нії ця час­тка ся­гає 95%. Че­рез свої ко­опе­ра­ти­ви се­ля­ни про­да­ють по­над 60% олив­ко­вої олії в Іспа­нії та Гре­ції, 69% м’яса у Фін­лян­дії, 72% фру­ктів та ово­чів у Бель­гії, 95% ви­ро­ще­них кві­тів у Ні­дер­лан­дах, по­над 50% зер­на у Фран­ції та Ав­стрії збе­рі­га­є­ться на ко­опе­ра­тив­них еле­ва­то­рах, що на­ле­жать не по­се­ре­дни­кам, а сіль­го­спви­ро­бни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.