Хто ка­зав, що бу­де легко?

Не­зва­жа­ю­чи на оче­ви­дні успі­хи, зер­но­вий ри­нок ни­ні фор­му­є­ться під впли­вом ці­лої низ­ки не­га­тив­них чин­ни­ків

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Ан­дрій КУПЧЕНКО, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Одним із основ­них ри­зи­ків, що не до­зво­ля­ють збе­рег­ти ви­со­кий рі­вень ін­ве­сту­ва­н­ня в сіль­ське го­спо­дар­ство та су­пу­тні га­лу­зі, є ва­лю­тна не­ста­біль­ність. Про­тя­гом двох се­зо­нів спо­сте­рі­га­є­ться над­зви­чай­но не­га­тив­на тен­ден­ція, й ни­ні вар­тість на­ціо­наль­ної ва­лю­ти в до­ла­ро­во­му ви­ра­жен­ні зни­зи­ла­ся з по­ча­тку 2014-го на 62%. На зер­но­во­му рин­ку ця си­ту­а­ція, крім зро­ста­н­ня ви­ро­бни­чих ви­трат і під­ви­ще­н­ня від­пу­скних цін, при­зве­ла до змі­ни стра­те­гій тор­гів­лі й від­то­ку ін­ве­сти­цій. Так, збе­рі­га­ю­чи ко­шти в то­ва­рі, агра­рії де­да­лі ча­сті­ше стри­му­ють ре­а­лі­за­цію зер­на, що утру­днює фор­му­ва­н­ня пар­тій як для екс­пор­ту, так і для вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки. А на фо­ні обме­же­ної про­по­зи­ції зро­ста­ють ці­ни. Ба біль­ше, по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки про­да­жу збіж­жя за го­тів­ку, що при­зво­дить до аре­штів уже під­го­то­ва­но­го до екс­пор­ту та за­ван­та­же­но­го на су­дна зер­на. Та­кі си­ту­а­ції, зро­зумі­ло, жо­дним чи­ном не під­ви­щу­ють імідж Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку, що в по­то­чних умо­вах не­при­пу­сти­мо. Ну й, на­ре­шті, для ін­ве­сто­рів не­ста­біль­ність на­ціо­наль­ної ва­лю­ти є одним із го­лов­них ри­зи­ків. То­му ін­ве­сту­ва­н­ня або при­пи­ня­є­ться вза­га­лі, або стає над­то до­ро­гим для уча­сни­ків ві­тчи­зня­но­го рин­ку. І в цьо­му ра­зі йде­ться не ли­ше про не­мо­жли­вість роз­ви­тку ін­фра­стру­ктур­ної скла­до­вої, а й про тру­дно­щі в під­трим­ці й роз­ви­тку са­мо­го агро­ви­ро­бни­цтва.

Ще одні­єю не­га­тив­ною тен­ден­ці­єю на зер­но­во­му рин­ку кра­ї­ни є змі­на стру­кту­ри ви­ро­бни­цтва, а са­ме — сут­тє­ве ско­ро­че­н­ня по­сі­вів ні­ше­вих куль­тур в Укра­ї­ні. Так, за де­ся­ти­лі­т­тя по­сів­ні пло­щі під ін­ши­ми зер­но­ви­ми (крім пше­ни­ці, ячме­ню й ку­ку­ру­дзи) зни­зи­ли­ся на 58%. Якщо у 2005-му на цей се­гмент при­па­да­ло пра­кти­чно 2,2 млн га по­сів­них площ, то під уро­жай-2015 ні­ше­ви­ми куль­ту­ра­ми бу­ло за­сі­я­но ли­ше 0,9 млн га. Та­ка тен­ден­ція спри­чи­ни­ла ка­та­стро­фі­чну си­ту­а­цію на рин­ках де­ко­трих, про­від­них для вну­трі­шньо­го про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня, зер­но­вих куль­тур. Зокре­ма, по­сі­ви жи­та в Укра­ї­ні за де­ся­ти­лі­т­тя ско­ро­ти­ли­ся на 77% (із 663 тис. га у 2005-му до 151 тис. га у 2015-му). Та­ка са­ма си­ту­а­ція й на рин­ку гре­чки, по­сі­ви якої цьо­го­річ ско­ро­ти­ли­ся до мі­ні­маль­но­го рів­ня у 132 тис. га, про­ти 426 тис. га у 2005-му (–69%). Від­по­від­но, по­то­чно­го се­зо­ну ви­ро­бни­цтво цих куль­тур ниж­че за об­ся­ги їх вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня, що ство­рює де­фі­цит си­ро­ви­ни й на­дає під­трим­ку ці­нам.

Май­бу­тньо­го се­зо­ну очі­ку­ю­ться сут­тє­ві змі­ни в стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва зер­но­вих. Че­рез по­су­ху про­тя­гом лі­та й по­ло­ви­ни осе­ні ни­ні­шньо­го ро­ку утру­дне­но по­сів­ну ози­мих під уро­жай 2016-го, а по­то­чні тем­пи сів­би пше­ни­ці та ячме­ню сут­тє­во від­ста­ють від то­рі­шніх. Швид­ше за все, пі­зні по­сі­ви (на­при­кін­ці жов­тня) або не да­дуть па­рос­тків, або бу­дуть осла­бле­ні, ко­ли вхо­ди­ти­муть у пе­ре­зи­мів­лю. Від­так, да­лі спо­сте­рі­га­ти­ме­мо не ли­ше не­ви­ко­ри­ста­ні ге­кта­ри, а й зни­же­н­ня вро­жай­но­сті ози­мих. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми екс­пер­тів «АПК-Ін­форм», ози­ма пше­ни­ця під уро­жай-2016 мо­же бу­ти по­сі­я­на на пло­щі 5,5 млн га. Гір­ший по­ка­зник за­фі­ксо­ва­но ли­ше у 2006 ро­ці (5,1 млн га). Якщо цей прогноз ви­прав­да­є­ться, а се­ре­дня вро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці в май­бу­тньо­му се­зо­ні до­ся­гне се­ре­дньо­го по­ка­зни­ка за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя (31,0 ц/га), то у 2016-му ма­є­мо пер­спе­кти­ву зі­бра­ти її близь­ко 16,2 млн тонн, що бу­де на 36% мен­ше за цьо­го­рі­чний вал (25,1 млн тонн).

Ози­ма пше­ни­ця, як ві­до­мо, фор­мує 98% усьо­го вро­жаю зер­но­вої, і таке зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва є до­сить сут­тє­вим для рин­ку, хо­ча й не кри­ти­чним для за­без­пе­че­н­ня вну­трі­шньо­го про­до­воль­чо­го спо­жи­ва­н­ня. Для ячме­ню де­що ін­ша си­ту­а­ція — ози­ми­ми по­сі­ва­ми фор­му­є­ться ли­ше близь­ко 38% уро­жаю. То­му ва­ло­вий збір ціл­ком мо­же бу­ти ком­пен­со­ва­ний яро­вим кли­ном.

Отож в май­бу­тньо­му се­зо­ні очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня час­тки ярих куль­тур в за­галь­ній стру­кту­рі вро­жаю. Мо­жли­ве збіль­ше­н­ня по­сів­них площ під ку­ку­ру­дзою (що­до по­ка­зни­ка по­то­чно­го се­зо­ну). Та­кож не ви­клю­че­но на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва де­ко­трих ні­ше­вих куль­тур, зокре­ма ви­со­ко­мар­жи­наль­них, на які є зна­чний по­пит.

Що­до впли­ву ін­ших чин­ни­ків на роз­ви­ток си­ту­а­ції на зер­но­во­му рин­ку кра­ї­ни, то по­то­чно­го се­зо­ну спо­сте­рі­га­ю­ться ви­со­кі тем­пи екс­пор­ту. Це ство­рює під­ви­ще­ний по­пит з бо­ку екс­пор­те­рів. Так, за три мі­ся­ці 2015/16 МР з Укра­ї­ни екс­пор­то­ва­но 9,9 млн тонн зер­но­вих. Це на 18% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2014/15 МР (8,3 млн тонн). Ви­ро­бни­цтво зер­но­вих ни­ні оці­ню­є­ться на 7% мен­ше за ре­кор­дний то­рі­шній по­ка­зник — 59,1 млн тонн про­ти 63,9 млн тонн від­по­від­но.

Спо­сте­рі­га­є­ться акти­ві­за­ція де­ко­трих се­гмен­тів вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки. Так, у ли­пні-сер­пні 2015 ро­ку ком­бі­кор­мів ви­ро­бле­но на 10% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2014-го і на 1% біль­ше бо­ро­шна про­ти по­ка­зни­ків 2014/15 МР. По­сту­по­ве на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна на­сам­пе­ред зу­мов­ле­но акти­ві­за­ці­єю екс­пор­ту бо­ро­шно­мель­ної про­ду­кції. Зокре­ма, за ре­зуль­та­та­ми 2014/15 МР до­ся­гну­то ре­кор­дних по­ка­зни­ків екс­порт­них по­ста­чань укра­їн­сько­го бо­ро­шна (258 тис. тонн) і ви­сі­вок (515 тис. тонн). У цьо­му се­зо­ні екс­пер­ти АПК-Ін­форм про­гно­зу­ють екс­порт бо­ро­шна на рів­ні 300 тис. тонн, що спри­чи­нить під­ви­ще­н­ня по­пи­ту на ви­со­ко­які­сну пше­ни­цю — для ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­со­ких екс­порт­них кон­ди­цій.

Зва­жа­ю­чи на всі ці об­ста­ви­ни, по­то­чний і май­бу­тній се­зо­ни для ві­тчи­зня­но­го зер­но­во­го рин­ку бу­дуть не менш скла­дни­ми, ніж по­пе­ре­дній, і з істо­тни­ми змі­на­ми в усіх се­гмен­тах — по­чи­на­ю­чи від стру­кту­ри вро­жаю й за­кін­чу­ю­чи пе­ре­гля­дом стра­те­гій тор­гів­лі та роз­ши­ре­н­ням рин­ків збу­ту го­то­вої про­ду­кції. І всі ці змі­ни від­бу­ва­ти­му­ться на фо­ні ка­та­стро­фі­чно­го де­фі­ци­ту фі­нан­су­ва­н­ня й під ти­ском сві­то­вої кон’юн­кту­ри. Що­прав­да, а хто ка­зав, що бу­де легко?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.