10 фа­ктів про аграр­ні роз­пи­ски

Че­рез від­су­тність до­сту­пних кре­ди­тних ресурсів в Укра­ї­ні ви­ни­кла по­тре­ба в но­вих ін­стру­мен­тах, що до­по­мо­гли б агра­рі­ям за­лу­ча­ти гро­ші на більш прийня­тних умо­вах. Утім, ко­ли та­кий ін­стру­мент з’яв­ля­є­ться, в йо­го по­тен­цій­них ко­ри­сту­ва­чів зав­жди ви­ни­ка­ють зап

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

1. До­ку­мент діє на­віть то­ді, ко­ли до­го­вір ви­зна­но не­дій­сним

Аграр­на роз­пи­ска — це то­ва­ро­роз­по­ряд­чий до­ку­мент (а не до­го­вір), що ви­да­є­ться бор­жни­ком на ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру. З мо­мен­ту сво­єї ви­да­чі діє не­за

ле­жно від до­го­во­ру, на ви­ко­на­н­ня яко­го ви­да­на. Оспо­рю­ва­н­ня чи ви­зна­н­ня не­дій­сним до­го­во­ру не зу­пи­няє дію аграр­ної роз­пи­ски, а от­же, і не звіль­няє від обов’яз­ку її ви­ко­на­н­ня.

На від­мі­ну від фор­вар­дних кон­тра­ктів сут­тє­во змен­шує ри­зик зни­же­н­ня ці­ни на про­ду­кцію, оскіль­ки зо­бов’яза­н­ня то­ва­ро­ви­ро­бни­ка — бор­жни­ка за аграр­ною роз­пи­скою фі­ксу­є­ться в кіль­ко­сті то­ва­ру, а не в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні. Ці­ка­вий ню­анс: то­вар­ні аграр­ні роз­пи­ски фа­кти­чно до­зво­ля­ють бар­тер­ні роз­ра­хун­ки між сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми та по­ста­чаль­ни­ка­ми про­ду­кції, не­об­хі­дної для агро­те­хно­ло­гії. Остан­ні в ра­зі ви­да­чі фі­нан­со­вої аграр­ної роз­пи­ски ма­ють змо­гу ком­пен­су­ва­ти по­зи­ку май­бу­тнім уро­жа­єм, а сіль­го­спви­ро­бник отри­мує фі­нан­су­ва­н­ня, яке по­вер­тає пі­сля збо­ру вро­жаю або отри­мує ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си з обов’яз­ком здій­сни­ти роз­ра­ху­нок пі­сля збо­ру вро­жаю

2. Пра­ва кре­ди­то­ра за роз­пи­скою мо­жна

пе­ре­да­ва­ти

По­ня­т­тя бор­жни­ка та кре­ди­то­ра за аграр­ною роз­пи­скою ви­зна­че­но законодавчо. Так са­мо законодавчо за­крі­плю­є­ться мо­жли­вість пе­ре­да­н­ня прав кре­ди­то­ра. Для цьо­го на аграр­ній роз­пи­сці або на її не­від’єм­но­му до­да­тку ро­блять пе­ре­да­валь­ний на­пис «Від­сту­пле­но» із за­зна­че­н­ням но­во­го кре­ди­то­ра. Він має пра­во за­до­воль­ни­ти свої ви­мо­ги за ра­ху­нок май­на будь­ко­го з по­пе­ре­дніх кре­ди­то­рів, іме­на яких роз­та­шо­ва­ні ви­ще йо­го іме­ні у спи­ску пе­ре­да­валь­них на­пи­сів. То­му, якщо пер­ві­сний кре­ди­тор не ба­жає бра­ти на се­бе та­ку від­по­від­аль­ність, йо­му по­трі­бно пам’ята­ти й ро­би­ти в текс­ті пе­ре­да­валь­но­го на­пи­су аграр­ної роз­пи­ски спе­ці­аль­не за­сте­ре­же­н­ня: над­пис «без по­ру­ки».

За­без­пе­чи­ти зо­бов’яза­н­ня за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми згі­дно із за­ко­ном мо­жна по­ру­кою фі­нан­со­вої уста­но­ви, яка має в текс­ті аграр­ної роз­пи­ски на­пи­са­ти «По­ру­ча­ю­ся» (по­ру­ка здій­сню­є­ться в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му для опе­ра­цій з ава­лю­ва­н­ня ве­ксе­лів). Від­так, це на­дає ін­ве­сто­рам до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій і ро­бить но­вий ін­стру­мент ці­ка­вим для бан­ків й ін­ших уча­сни­ків рин­ку, на­при­клад, для зер­но­трей­де­рів.

3. Пе­ре­хід пра­ва власності на ді­лян­ку не звіль­няє від бор­гу

Аграр­ні роз­пи­ски мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся ви­клю­чно в опе­ра­ці­ях із сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю (пе­ре­лік якої ви­зна­че­но у гру­пах 01–14 роз­ді­лів I та II Укра­їн­ської кла­си­фі­ка­ції то­ва­рів зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Ми­тний та­риф Укра­ї­ни»). Їх ма­ють пра­во ви­да­ва­ти вла­сни­ки зе­мель­них ді­ля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня або ті, хто на за­кон­них під­ста­вах отримали пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня та­кою ді­лян­кою для агро­ви­ро­бни­цтва.

Ва­жли­во: пе­ре­хід пра­ва власності або пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою не при­пи­няє дію за­зна­че­но­го в аграр­ній роз­пи­сці за­ста­ви май­бу­тньо­го вро­жаю й не при­пи­няє пра­ва бор­жни­ка та кре­ди­то­ра з аграр­ної роз­пи­сці на ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою до збо­ру від­по­від­но­го вро­жаю, але не довше ніж до за­кін­че­н­ня від­по­від­но­го по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (про­те ви­зна­че­н­ня мар­ке­тин­го­во­го ро­ку за­ко­но­да­вець не дає, і це мо­же по­тя­гну­ти за со­бою спо­ри між сто­ро­на­ми). .

За­кон ви­ма­гає на­яв­ність обов’яз­ко­вих ре­кві­зи­тів аграр­ної роз­пи­ски. Якщо до­ку­мент їх не мі­стить, то він не є аграр­ною роз­пи­скою. За пра­во­ви­ми на­слід­ка­ми це озна­чає, що аграр­ну роз­пи­ску мо­жна оспо­ри­ти й ви­зна­ти не­дій­сною ви­клю­чно за де­фе­ктом фор­ми. Про­те че­рез те, що во­на скла­да­є­ться на спе­ці­аль­но­му блан­ку та но­та­рі­аль­но по­свід­чу­є­ться, на­вряд чи цей ри­зик акту­аль­ний.

4. Роз­мір за­ста­ви мо­же в ра­зи пе­ре­ви­щу­ва­ти роз­мір зо­бов’яза­н­ня

За за­ко­ном аграр­на роз­пи­ска вста­нов­лює за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань бор­жни­ка за аграр­ною роз­пи­скою за­ста­вою йо­го май­бу­тньо­го вро­жаю. Пре­дмет та­кої за­ста­ви — май­бу­тній уро­жай. Роз­мір за­ста­ви має бу­ти не мен­шим за роз­мір зо­бов’яза­н­ня за аграр­ною роз­пи­скою. Тоб­то він мо­же в ра­зи пе­ре­ви­щу­ва­ти роз­мір зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка. На день ви­да­чі аграр­ної роз­пи­ски май­бу­тній уро­жай не мо­же пе­ре­бу­ва­ти в ін­ших за­ста­вах. На день збо­ру вро­жаю пре­дме­том за­ста­ви стає від­по­від­на кіль­кість агро­про­ду­кції. До­ве­сти її по­хо­дже­н­ня має бор­жник за аграр­ною роз­пи­скою. Тоб­то пра­ва кре­ди­то­ра на зі­бра­ну про­ду­кцію є без­умов­ни­ми.

Опис пре­дме­та за­ста­ви, зокре­ма ін­фор­ма­ція що­до ка­да­стро­во­го но­ме­ра, мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня, пра­вов­ста­нов­лю­валь­них до­ку­мен­тів на зе­мель­ні ді­лян­ки, на яких ви­ро­щу­є­ться за­став­ле­ний май­бу­тній уро­жай сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, є обов’язковим ре­кві­зи­том аграр­ної роз­пи­ски. Утім, слід де­таль­но за­зна­ча­ти якість пре­дме­та за­ста­ви та по­ря­док її ви­зна­че­н­ня, вклю­ча­ю­чи екс­пер­тну уста­но­ву для уни­кне­н­ня спо­рів у май­бу­тньо­му.

5. У кре­ди­то­ра є пра­во кон­тро­лю­ва­ти вро­жай

бор­жни­ка

У за­ко­ні пе­ред­ба­че­но фор­ми та­ко­го кон­тро­лю. Від­так, са­мо­стій­но або із за­лу­че­н­ням тре­тіх осіб кре­ди­тор має пра­во здій­сню­ва­ти мо­ні­то­ринг, спо­сте­ре­же­н­ня за май­бу­тнім уро­жа­єм, за до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гі­чних процесів із мо­жли­ві­стю до­сту­пу до зе­мель­них ді­ля­нок, на яких ви­ро­щу­є­ться май­бу­тній уро­жай, а та­кож до­сту­пу до при­мі­щень, де збе­рі­га­є­ться зі­бра­на сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція, що є пре­дме­том за­ста­ви за аграр­ною роз­пи­скою. У ра­зі ви­яв­ле­н­ня по­ру­шень агро­те­хно­ло­гії кре­ди­тор мо­же скла­сти від­по­від­ний акт і ви­ма­га­ти від бор­жни­ка усу­ну­ти таке по­ру­ше­н­ня у ви­зна­че­ний в акті тер­мін. Якщо ви­мо­ги не бу­дуть усу­не­ні, кре­ди­тор має пра­во са­мо­стій­но або із за­лу­че­н­ням тре­тіх осіб до­ро­сти­ти май­бу­тній уро­жай із до­три­ма­н­ням від­по­від­них те­хно­ло­гі­чних процесів.

6. Не­до­бро­со­ві­сні кре­ди­то­ри пі­дуть до су­ду

Аграр­ні роз­пи­ски ді­ють до пов­но­го їх ви­ко­на­н­ня. За зго­дою кре­ди­то­ра да­та ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за аграр­ною роз­пи­скою мо­же бу­ти пе­ре­не­се­на на на­сту­пний мар­ке­тин­го­вий рік. Законодавчо за­крі­пле­но по­ло­же­н­ня, що ви­зна­чає обов’язок кре­ди­то­ра, ко­трий отри­мав ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня за аграр­ною роз­пи­скою, про­тя­гом трьох днів із мо­мен­ту ви­ко­на­н­ня зро­би­ти на аграр­ній роз­пи­сці на­пис «Ви­ко­на­но» (скрі­плю­є­ться йо­го під­пи­сом і пе­ча­ткою) та по­вер­ну­ти аграр­ну роз­пи­ску бор­жни­ку. В ін­шо­му ра­зі до­ве­де­ться спла­ти­ти пе­ред­ба­че­ний за­ко­ном штраф. Пі­сля по­вер­не­н­ня ори­гі­на­лу аграр­ної роз­пи­ски з по­зна­чкою про її ви­ко­на­н­ня бор­жни­ку той має звер­ну­ти­ся до но­та­рі­у­са для вне­се­н­ня за­пи­су про ви­ко­на­н­ня аграр­ної роз­пи­ски до від­по­від­них ре­є­стрів.

Є кіль­ка ва­жли­вих за­пи­тань, що не вре­гу­льо­ва­ні законодавчо. При­мі­ром, які на­слід­ки та яким чи­ном бор­жник має за­хи­ща­ти свої пра­ва, якщо ви­ко­на­на аграр­на роз­пи­ска без по­зна­чки про це за­ли­ша­є­ться у кре­ди­то­ра? За та­ких умов по­зи­чаль­ни­ко­ві до­ве­де­ться по­да­ти по­зов до су­ду. До ухва­ле­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня та на­бра­н­ня йо­го чин­но­сті для тре­тіх осіб, вклю­чно з но­та­рі­у­сом, аграр­на роз­пи­ска вва­жа­ти­ме­ться дій­сною та чин­ною.

7. За по­ру­ше­н­ня зо­бов’язань за роз­пи­скою — арешт май­на

30 вересня на­був чин­но­сті на­каз Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 29.09.2015 №1839/5, згі­дно з яким за­твер­дже­но змі­ни до Ін­стру­кції з ор­га­ні­за­ції при­му­со­вих ви­ко­нав­чих дій що­до аграр­них роз­пи­сок. Зокре­ма, до­да­но окре­мий ро­зділ «ІХ. Ви­ко­на­н­ня ви­ко­нав­чих на­пи­сів, здій­сне­них на аграр­них роз­пи­сках». Про­сті­ше ка­жу­чи, кре­ди­тор мо­же звер­ну­ти­ся до но­та­рі­у­са за вчи­не­н­ням ви­ко­нав­чо­го на­пи­су, якщо бор­жник не ви­ко­нає зо­бов’язань у за­зна­че­ний в аграр­ній роз­пи­сці тер­мін. На­яв­ність аграр­ної роз­пи­ски без по­зна­чки про її ви­ко­на­н­ня (на­пи­су «Ви­ко­на­но») є до­ста­тнім під­твер­дже­н­ням без­спір­но­сті ви­мог кре­ди­то­ра — під­ста­ва для не­гай­но­го здій­сне­н­ня но­та­рі­у­сом ви­ко­нав­чо­го на­пи­су. Да­лі дер­жав­ний ви­ко­на­вець про­тя­гом се­ми днів за­без­пе­чує пе­ре­да­чу кре­ди­то­ру за аграр­ною роз­пи­скою пре­дме­та за­ста­ви аграр­ної роз­пи­ски. До то­го ж по­ста­но­ва про арешт май­на, яке є пре­дме­том за­ста­ви аграр­ної роз­пи­ски й ого­ло­ше­н­ня за­бо­ро­ни на йо­го від­чу­же­н­ня, ви­но­си­ться дер­жав­ним ви­ко­нав­цем одра­зу ж, ко­ли від­кри­ва­є­ться ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня. Як ба­чи­мо, за­ко­ном та ін­стру­кці­єю вста­нов­ле­но чер­го­вість за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­ра, а та­кож пе­ре­ва­жне пра­во на за­до­во­ле­н­ня йо­го ви­мог шля­хом пре­дме­та за­ста­ви кре­ди­то­ра за аграр­ною роз­пи­скою, яка бу­ла ви­да­на ра­ні­ше тим са­мим бор­жни­ком що­до ті­єї са­мої про­ду­кції.

У ра­зі від­су­тно­сті в на­ту­рі пре­дме­та за­ста­ви, що має бу­ти пе­ре­да­ний кре­ди­то­ру за аграр­ною роз­пи­скою, він має пра­во на за­до­во­ле­н­ня сво­їх ви­мог ін­шим май­ном бор­жни­ка. Про­те не­ві­до­мо, у яко­му по­ряд­ку має здій­сню­ва­ти­ся стя­гне­н­ня: у спе­ці­аль­но­му по­за­су­до­во­му, як пе­ред­ба­че­но для стя­гне­н­ня пре­дме­та за­ста­ви у бор­жни­ка, або в за­галь­но­му су­до­во­му. Ін­стру­кція на від­мі­ну від стат­ті 13 за­ко­ну не мі­стить від­по­від­них по­ло­жень. То­му є зна­чні ри­зи­ки за­сто­су­ва­н­ня за­галь­но­го су­до­во­го по­ряд­ку.

8. У по­шу­ках ком­про­мі­су в ра­зі форс-ма­жор­них

об­ста­вин

Згі­дно зі стат­тею 7 в ра­зі за­ги­бе­лі вро­жаю, який був ви­зна­че­ний як за­ста­ва, бор­жник за зго­дою з кре­ди­то­ром мо­же за­мі­ни­ти пре­дмет за­ста­ви ана­ло­гі­чним чи рів­но­цін­ним май­ном. Якщо ж сто­ро­ни не змо­жуть ді­йти зго­ди, то ав­то­ма­ти­чно за­ста­вою стає май­бу­тній уро­жай, ви­ро­ще­ний на ді­лян­ці, де за­ги­ну­ли по­сі­ви. Ко­ли ж зі­бра­но­го вро­жаю не­до­ста­тньо для пов­но­го по­га­ше­н­ня зо­бов’язань, пре­дме­том за­ста­ви за та­кою роз­пи­скою стає май­бу­тній уро­жай будь-якої сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, яка ви­ро­щу­є­ться або бу­де ви­ро­щу­ва­ти­ся бор­жни­ком на зе­мель­ній ді­лян­ці, що за­зна­че­на в аграр­ній роз­пи­сці. І хо­ча нор­ма за­хи­щає пра­ва кре­ди­то­ра, все ж во­на має про­га­ли­ни, й у бор­жни­ка бу­де мо­жли­вість уни­кну­ти ви­ко­на­н­ня.

9. Якщо май­но-за­ста­ву пе­ре­про­да­ли, борги від­да­ва­ти­ме по­ку­пець

Законодавчо пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­ра за аграр­ною роз­пи­скою май­ном тре­тьої осо­би — якщо бор­жник не­пра­во­мір­но про­дав пре­дмет за­ста­ви. До то­го ж тре­тя осо­ба — по­ку­пець — ма­ти­ме до бор­жни­ка пра­ва ре­гре­сної ви­мо­ги.

Про­те не­ві­до­мо, у яко­му по­ряд­ку має здій­сню­ва­ти­ся стя­гне­н­ня — ін­стру­кція не мі­стить від­по­від­них по­ло­жень, то­му не ви­клю­че­ні у цьо­му ра­зі ри­зи­ки за­сто­су­ва­н­ня за­галь­но­го су­до­во­го по­ряд­ку.

10. Пе­ре­ві­ря­ти да­ні про ді­лян­ку й уро­жай слід у Ре­є­стрі аграр­них роз­пи­сок

Ко­ли ви ку­пу­є­те в сіль­го­спви­ро­бни­ка про­ду­кцію або ж оформ­лю­є­те пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня (орен­ди) зе­мель­ною ді­лян­кою, не за­ва­дить пе­ре­ві­ри­ти, чи, ча­сом, не при­дба­є­те ра­зом із нею ще й ри­зи­ки, що пов’яза­ні з ви­да­ни­ми аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми.

Це та­кож ва­жли­во ро­би­ти кре­ди­то­рам до оформ­ле­н­ня аграр­них роз­пи­сок — мо­же ви­яви­ти­ся, що під цей уро­жай ви­ро­бни­ки вже вин­ні за ін­шою аграр­ною роз­пи­скою ін­шо­му кре­ди­то­ру. Аграр­них роз­пи­сок під за­ста­ву одно­го вро­жаю вза­га­лі мо­же бу­ти ба­га­то (за­ко­ном не пе­ред­ба­че­но обме­жень), а ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань (і при­му­со­ве, зокре­ма) за ко­жним ви­дом агро­про­ду­кції від­бу­ва­ти­ме­ться в по­ряд­ку «живої чер­ги кре­ди­то­рів» (хто був пер­шим, той пер­шим й отри­му­ва­ти­ме).

Як пе­ре­ві­ри­ти си­ту­а­цію? В Укра­ї­ні вже ство­ре­но й пра­цює Ре­єстр аграр­них роз­пи­сок. Пу­блі­чний до­ступ до йо­го від­кри­тої ча­сти­ни мо­жна отри­ма­ти на веб-сай­ті ДП «Аграр­ні ре­є­стри» http://www.agroregisters.com.ua/ freeaccess.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.