Рин­ку потрібні го­то­ві рі­ше­н­ня

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

«Фла­гма­ном» аграр­на га­лузь є ли­ше че­рез кар­ди­наль­ну руй­на­цію ін­ших га­лу­зей, че­рез зву­же­н­ня рі­зно­ви­ду про­ду­кції до ба­зо­во­го на­бо­ру си­ро­вин­них куль­тур, че­рез «зе­ле­ну ву­ли­цю» у фі­нан­со­во­му за­без­пе­чен­ні й до­сту­пі до ва­лю­ти для ви­клю­чно вузь­кої гру­пи агро­під­при­ємств (і па­ра­лель­ним при­ду­ше­н­ням за­га­лу ін­ших), че­рез хро­ні­чну де­гра­да­цію фер­мер­ства. Де­ся­ток «кру­тих» хол­дин­гів — то не га­лузь…

То як під­ня­ти аграр­ну га­лузь за тих умов, що скла­да­ю­ться ни­ні в Укра­ї­ні? Вко­тре за­ува­жу, що прин­ци­по­вих пе­ре­шкод для при­швид­ше­н­ня про­це­су пря­мо­го ін­ве­сту­ва­н­ня у ві­тчи­зня­но­му АПК не­має. Зав­дя­ки по­єд­нан­ню лі­зин­гу основ­них за­со­бів із при­дба­н­ням лі­цен­зій на те­хно­ло­гії сіль­го­спви­ро­бни­цтва та си­стем кор­по­ра­тив­но­го ке­ру­ва­н­ня стає мо­жли­вим не ли­ше ла­та­н­ня ді­рок у тра­ди­цій­них ви­ро­бни­чих про­це­сах, онов­ле­н­ня амор­ти­зо­ва­ної те­хні­ки, а й пов­но­цін­ний те­хно­ло­гі­чний роз­ви­ток під­при­єм­ства. Про­те як до­ся­гну­ти цьо­го на пра­кти­ці? Ва­рі­ан­тів на­ра­зі ви­ста­чає. Ось, ска­жі­мо, ба­га­тьох не­по­ко­їть, як про­ти­ді­я­ти рей­дер­ству. За­зви­чай ко­жне під­при­єм­ство вкла­дає в бо­роть­бу не ли­ше си­ли, а й не­аби­які ко­шти, і та­ким чи­ном са­мо­туж­ки дає ра­ду про­бле­мі. Утім, мо­жна бу­ло б зна­йти ком­пе­тен­тне рі­ше­н­ня для кіль­кох го­спо­дарств одра­зу й по­ши­ри­ти цей го­то­вий уні­вер­саль­ний ва­рі­ант в аграр­но­му се­ре­до­ви­щі. Че­рез до­сить ви­со­ку одно­рі­дність сіль­госп­під­при­ємств — на­віть тих, що те­пер ста­ли стру­ктур­ни­ми під­роз­ді­ла­ми хол­дин­гів — ри­нок для та­кої но­ва­ції є і ма­со­вим, і не­на­си­че­ним.

По­ши­ре­ний при­клад: вла­сник зе­мель­ної ді­лян­ки, яку під час ро­бо­ти в по­лі «не обі­йти й не об’їха­ти», ви­яв­ляє ба­жа­н­ня ро­зі­рва­ти до­го­вір орен­ди. Всім зро­зумі­ло, хто за цим ба­жа­н­ням сто­їть. Сьо­го­дні зро­би­ти це до­сить важ­ко, однак низь­ка вар­тість по­шу­ку про­фе­сій­но­го розв’яза­н­ня про­бле­ми та на­сту­пної під­трим­ки су­до­вих справ про­ти вар­то­сті ма­си­ву зе­мель, які за­бло­ко­ва­ний орен­дар бу­де зму­ше­ний про­да­ти за без­цінь, ро­бить спра­ву ви­гі­дною. Із за­про­ва­дже­н­ням рин­ку зем­лі вза­га­лі очі­ку­є­ться кар­ди­наль­не за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції. То слід уже сьо­го­дні мір­ку­ва­ти, як до цьо­го під­го­ту­ва­ти­ся пе­ре­сі­чним сіль­госп­під­при­єм­ствам і як із не­ве­ли­ки­ми ко­шта­ми про­ти­сто­я­ти олі­гар­хі­чно­му ка­пі­та­лу. Один з опти­мі­сти­чних сце­на­рі­їв — зна­йти під­при­єм­ство-лі­дер чи не­ве­ли­ке ко­ло під­при­ємств, які про­фі­нан­су­ва­ли б той са­мий по­шук фа­хо­во­го рі­ше­н­ня, пе­ре­тво­ри­ли б йо­го на про­дукт і по­ши­ри­ли б се­ред за­га­лу та­ких агро­під­при­ємств.

Ін­ший до­во­лі ти­по­вий при­клад — не­об­хі­дність «уле­щу­ва­ти» кон­тро­ле­рів че­рез не­на­ле­жне став­ле­н­ня пер­со­на­лу під­при­єм­ства до ве­де­н­ня та збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­та­ції. Зро­зумі­ло, що ви­тра­ти на упо­ряд­ку­ва­н­ня до­ку­мен­та­ції обі­йшли­ся б на­ба­га­то де­шев­ше за по­зи­тив­ний звіт про пе­ре­вір­ку. То чо­му б за­вча­сно не по­дба­ти про «три­во­жну» ва­лі­зу до­ку­мен­тів на ви­па­док пе­ре­ві­рок і чі­ткі ін­стру­кції для пер­со­на­лу що­до мо­жли­вих сце­на­рі­їв пе­ре­вір­ки? Дії кон­тро­ле­рів за­зви­чай уні­фі­ко­ва­ні. Від­так і го­то­ві рі­ше­н­ня для агро­під­при­ємств бу­ли б не­зай­ви­ми.

Зві­сно, про­ти­дія рей­дер­ству та ко­ру­пції — це ли­ше пер­ший еше­лон обо­ро­ни, еко­но­мія ко­штів і за­хист фі­нан­со­во­го бла­го­по­луч­чя сіль­госп­під­при­ємств. За ним має йти роз­ви­ток, де мо­жли­во­стей, а від­так і го­то­вих рі­шень, ма­со­вих про­ду­ктів, про­фе­сій­них по­слуг мо­же бу­ти на­ба­га­то біль­ше. Однак го­лов­не — це прин­цип «пі­ло­тне до­слі­дже­н­ня — го­то­ве рі­ше­н­ня». Ефе­ктив­не зав­жди про­сте. І ни­ні во­но на ча­сі.

Чи по­трі­бно «під­ні­ма­ти» аграр­ну га­лузь, яка є фла­гма­ном на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки? Зви­чай­но, по­трі­бно!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.