No name стра­те­гія — це шлях у ні­ку­ди

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВИ -

До­ступ до но­вих рин­ків і від­кри­т­тя сво­го — ще та пер­спе­кти­ва. Кон­ку­ру­ва­ти до­ве­де­ться з успі­шни­ми за­кор­дон­ни­ми ком­па­ні­я­ми, си­сте­ми збу­ту та мар­ке­тин­го­ві стра­те­гії яких від­шлі­фо­ву­ва­ли­ся ро­ка­ми. До то­го ж ці­на сьо­го­дні — да­ле­ко не най­го­лов­ні­ший чин­ник у ви­бо­рі то­ва­ру.

Пе­тро МЕЛЬ­НИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group

Ви­мо­гли­вий спо­жи­вач те­пер хо­че біль­шо­го, ніж, ска­жі­мо, мо­дний светр. Йо­му, ба­чте, тре­ба обов’яз­ко­во з ме­ри­но­со­вої вов­ни та щоб бренд був зна­ний (хо­ча, мо­же, з по­гля­ду пра­кти­чно­сті не ви­три­мує кон­ку­рен­ції зро­бле­но­му із син­те­ти­ки).

Як на ме­не, ця тен­ден­ція від­бу­ва­є­ться пра­кти­чно в усіх сфе­рах на­шо­го жи­т­тя. Взя­ти, на­при­клад, укра­їн­ські чор­но­зе­ми, що ціл­ком спро­мо­жні бу­ти сві­то­вим ета­ло­ном в Па­ла­ті мір і ва­ги в Па­ри­жі. Оче­ви­дно, цей факт ду­же по­зи­тив­но впли­нув би й на сприйня­т­тя агро­про­ду­кції, яку ви­ро­щу­ють на цих зем­лях. Це ре­аль­ний шанс під­ви­щи­ти її кон­ку­рен­то­спро­мо­жність як на зов­ні­шньо­му, так і на вну­трі­шньо­му рин­ках. У ча­си, ко­ли про­бле­ма не­до­ста­тньої ро­дю­чо­сті ґрун­тів у сві­ті розв’язу­є­ться шля­хом збіль­ше­н­ня вне­се­н­ня хі­мі­чних до­брив, са­ма ідея на­яв­но­сті «най­ро­дю­чі­шої зем­лі», ви­ро­ще­ні на якій куль­ту­ри про­по­ну­ва­ти­му­ться по­ку­пцю, бу­де ви­гра­шною.

Що­прав­да, по­ня­т­тя «укра­їн­ські чор­но­зе­ми» чо­мусь і до­сі не ста­ло брен­дом. Ні пе­ре­лі­ки кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг не роз­ро­бле­но, ні ро­бо­та з йо­го по­пу­ля­ри­за­ції не про­во­ди­ться. Для по­рів­ня­н­ня: по­шу­ко­вий сер­віс Google ви­дає на запит chornozem близь­ко 97 тис. ре­зуль­та­тів, а на merino — близь­ко 49 млн.

Хто має це ро­би­ти? Спіл­ки, асо­ці­а­ції, гро­ма­ди — за спри­я­н­ня дер­жав­них ор­га­нів вла­ди. Зві­сно, ре­а­лі­за­ція та­ких гло­баль­них про­е­ктів по­тре­бує ча­су та ресурсів, але в ра­зі успі­ху, ми ма­ти­ме­мо на­дій­ний і ефе­ктив­ний ін­стру­мент в кон­ку­рен­тній бо­роть­бі на хар­чо­во­му рин­ку.

Окре­мі сіль­го­спви­ро­бни­ки, до ре­чі, теж ма­ють по­слу­го­ву­ва­ти­ся мар­ке­тин­го­вим ін­стру­мен­та­рі­єм для збіль­ше­н­ня по­пи­ту на свою про­ду­кцію. Спіл­ку­ва­н­ня з клі­єн­та­ми за ви­со­кої кон­ку­рен­ції пе­ре­хо­дить на но­ві рів­ні, й ви­бір пар­тне­рів-по­ста­чаль­ни­ків від­бу­ва­є­ться не ли­ше в еко­но­мі­чній пло­щи­ні. А по­ста­чаль­ник мо­же за­про­по­ну­ва­ти, при­мі­ром, не про­сто зер­но чи про­ду­кти йо­го пе­ре­роб­ки, а й ві­до­мий бренд, за яким — ві­до­ме мі­сто чи се­ло, со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність пе­ред там­те­шньою гро­ма­дою, від­по­від­аль­не став­ле­н­ня до дов­кі­л­ля, за­про­ва­дже­н­ня тих технологій, що не ви­сна­жу­ють ґрун­ти, тоб­то впро­ва­дже­ні прин­ци­пи ста­ло­го роз­ви­тку. На­при­клад, на па­ку­ван­ні на­шої ТМ «До­бро­дія» ми за­зна­ча­є­мо: «Га­ран­тія яко­сті від Agricom Group». Від­так, спо­жи­вач має мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти своє пра­во бу­ти в кур­сі, яка са­ме си­ро­ви­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, її по­хо­дже­н­ня, стан­дар­ти яко­сті ви­ро­бни­цтва то­що. І, як по­ка­зує пра­кти­ка, роз­ви­ток су­ча­сних ко­му­ні­ка­цій­них технологій до­зво­ляє отри­му­ва­ти кон­кре­тну ви­го­ду з на­шої від­кри­то­сті: ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня рин­ку пла­стів­ців ком­па­ні­єю Pro-Consulting да­ють на­шій ком­па­нії не­аби­які під­ста­ви для опти­мі­зму.

Зві­сно, в кон­текс­ті цьо­го пи­та­н­ня слід роз­рі­зня­ти рів­ні вза­є­мо­від­но­син (B2B і B2C). Однак ко­жен бі­знес во­лі­ти­ме ма­ти в акти­ві лі­ній­ку про­ду­кції, що має до­ві­ру та по­пит се­ред кін­це­вих спо­жи­ва­чів, а від­так, із двох брен­дів зав­жди оби­ра­ти­ме по­пу­ляр­ні­ший. Як при­клад із пе­ре­ро­бної га­лу­зі — успі­шна стра­те­гія ком­па­нії «Те­тра-Пак», що адре­су­ва­ла свою ре­кла­му, зокре­ма, на те­ле­ба­чен­ні, са­ме кін­це­во­му спо­жи­ва­чу (хо­ча про­дукт сам по со­бі — B2B рів­ня). Від­так, отри­мав­ши схва­ле­н­ня до­мо­го­спо­да­рок, ком­па­нія ефе­ктив­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ла своє обла­дна­н­ня й упа­ков­ку для про­ду­ктів три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня.

Хай там як, без­імен­ний («но­нейм») про­дукт одно­зна­чно про­грає кон­ку­рен­цію ві­до­мій про­ду­кції, яка за ін­ших рів­них умов ви­рі­зня­є­ться се­ред ана­ло­гів. Що ближ­че час «Ч» — при­хід на укра­їн­ський ри­нок за­хі­дних ком­па­ній — то актив­ні­ше має про­су­ва­ти­ся ро­бо­та з упро­ва­дже­н­ня на­ціо­наль­них брен­дів. До ре­чі, до­да­тко­вим ар­гу­мен­том для їх роз­ви­тку є той факт, що біль­шість єв­ро­пей­ських й аме­ри­кан­ських успі­шних під­при­ємств агро­про­ми­сло­вої га­лу­зі вже про­йшли цей шлях, а їх до­свід до­кла­дно опи­са­но в до­сту­пних дже­ре­лах ін­фор­ма­ції. Як мо­ви­ться, мар­шрут від­кри­то, обра­но йо­го на­прям і на­віть є до­кла­дна до­ро­жня кар­та най­кра­що­го сві­то­во­го до­сві­ду. То, мо­же, за ро­бо­ту, па­но­ве?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.